CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 2020 VÀ TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

A. Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách

I. Thu ngân sách

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2020 theo Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 tỉnh Lào Cai (sau đây gọi là dự toán UBND tỉnh giao) là 9.500.000 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa là 6.700.000 triệu đồng (trong đó thu từ thuế, phí và thu khác nội địa: 5.355.000 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở là 1.300.000 triệu đồng; thu từ xổ số kiến thiết là 45.000 triệu đồng); thu hoạt động xuất nhập khẩu là 2.000.000 triệu đồng; thu quản lý qua ngân sách là 800.000 triệu đồng.

Tổng thu NSNN trên địa bàn lũy kế đến quý III năm 2020 đạt 4.733.804 triệu đồng, bằng 64,2% dự toán trung ương giao, bằng 49,8% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 80,1% so với  cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Thu nội địa đạt 3.174.005 triệu đồng, bằng 54,9% dự toán trung ương giao, bằng 47,4% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 75,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ thuế, phí và thu khác đạt 2.656.817 triệu đồng, bằng 53,7% so với dự toán trung ương giao, bằng 49,6% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 74,6% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 559.563 triệu đồng, bằng 67,4% dự toán Trung ương giao, bằng 58,9% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 114,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 45.796 triệu đồng, bằng 32,7% dự toán Trung ương giao, bằng 45,8% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 51,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 44.389 triệu đồng, bằng 22,2% dự toán Trung ương giao, bằng 40,4% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 882.174 triệu đồng, bằng 49% dự toán Trung ương, bằng 51% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 77,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 150.346 triệu đồng, bằng 75,2% dự toán Trung ương, bằng 88,4% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 111,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 173.496 triệu đồng, bằng 62% dự toán trung ương giao, bằng 62% dự toán UBND tỉnh giao.

- Thu lệ phí trước bạ đạt 146.733 triệu đồng, bằng 56,4% dự toán trung ương giao, bằng 63,8% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 79,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu phí, lệ phí đạt 287.498 triệu đồng, bằng 47,9% dự toán Trung ương giao, bằng 48,7% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 67% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền sử dụng đất đạt 498.432 triệu đồng, bằng 62,3% dự toán trung ương giao, bằng 38,3% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 78,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cho thuê đất đạt 71.264 triệu đồng, bằng 35,6% dự toán trung ương giao, bằng 13% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 27,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 193.258 triệu đồng, bằng 74,3% dự toán Trung ương giao, bằng 56,3% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 54,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 18.756 triệu đồng, bằng 69,5% dự toán Trung ương giao, bằng 41,7% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 90,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách đạt 88.351 triệu đồng, bằng 50,6% dự toán Trung ương giao, bằng 30,6% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 91,5 % so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.093.410 triệu đồng, bằng 68,3% dự toán trung ương giao, bằng 54,7% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 67,7% so với cùng kỳ năm trước.

1.3. Thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước đạt 466.389 triệu đồng, bằng 58,3% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 476,3% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP) đạt 11.658.283 triệu đồng, bằng 88,8% dự toán trung ương giao, bằng 64,8% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 109,1% so với cùng kỳ năm trước.

(Số liệu chi tiết thu ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNNBiểu số 60/CK-NSNN đính kèm)

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi NSĐP đạt 10.156.794 triệu đồng, bằng 75,2% dự toán Trung ương giao, bằng 55,7% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 116,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Chi cân đối NSĐP đạt 10.139.128 triệu đồng, bằng 74% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 183,9% cùng kỳ năm trước (Cụ thể: Chi đầu tư phát triển đạt 5.397.339 triệu đồng, bằng 144,1% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 155,4% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên đạt 4.741.303 triệu đồng, bằng 53,3 % dự toán UBND tỉnh giao và bằng 107,1% so với cùng kỳ năm trước; chi trả lãi, phí vay đạt 486 triệu đồng, bằng 19,4% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 249,2% cùng kỳ năm trước).

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP đạt 1.969.549 triệu đồng, đạt 53,4% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 121,3% cùng kỳ năm trước.

- Chi quản lý qua NSNN đạt 466.389 triệu đồng, bằng 54,1% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 145,7% cùng kỳ năm trước.

(Số liệu chi tiết chi ngân sách theo  Biểu số 59/CK-NSNNBiểu số 61/CK-NSNN  đính kèm)

B. Tình hình vay, trả nợ chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương; Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Căn cứ tình hình thực hiện tại địa phương,  Sở Tài chính báo cáo tình hình vay trả nợ của chính quyền địa phương từ 01/01/2020 đến 30/9/2020 của tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Hạn mức dư nợ năm 2020:

Tại Quyết định 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tài chính thì:

- Tổng thu NSNN trên địa bàn: 7.379.000 triệu đồng.

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 5.369.200 triệu đồng.

- Hạn mức dư nợ vay: 5.369.200 triệu đồng x 20% = 1.073.840 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện vay và trả nợ đến 30/6/2020

- Dư nợ đầu kỳ tại 01/01/2020: 340.924 triệu đồng, trong đó:

+ Vay các tổ chức tài chính, tín dụng: 186.000 triệu đồng.

+ Vay lại chính phủ vay nước ngoài: 154.924 triệu đồng (khoản vay lại vốn vay nước ngoài ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Dự án năng lượng nông thôn Re II: 73.390 triệu đồng; khoản vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ: 81.534 triệu đồng)

- Vay trong kỳ: 94.370 triệu đồng, tương đương 4.068.881 USD (trong đó bao gồm 41.509 triệu đồng, tương đương 1.795.254 USD là số thuộc kế hoạch vốn năm 2019 nhưng sang tháng 1/2020 nhà tài trợ mới chuyển tiền).

- Trả nợ trong kỳ:

+ Trả nợ gốc vay: 80.000 triệu đồng.

+ Trả nợ lãi: 718 triệu đồng.

+ Trả nợ phí: 32 triệu đồng.

- Dư nợ cuối kỳ: 355.294 triệu đồng.

+ Vay các tổ chức tài chính, tín dụng: 106.000 triệu đồng.

+ Vay lại chính phủ vay nước ngoài: 249.294 triệu đồng (khoản vay lại vốn vay nước ngoài ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam - dự án năng lượng nông thôn ReII: 73.390 triệu đồng; khoản vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ: 175.904 triệu đồng).

 (Chi tiết theo Biểu số 01 - Phụ lục 2 - NĐ 93/2018/NĐ-CP)

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 1,607
  • Tất cả: 2,059,270
Đăng nhập