CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ II NĂM 2020 VÀ TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2020
VÀ TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

A. Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách

I. Thu ngân sách

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2020 theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh là 10.300.000 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa là 7.450.000 triệu đồng (trong đó thu từ thuế, phí và thu khác nội địa: 6.150.000 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở là 1.300.000 triệu đồng; thu từ xổ số kiến thiết là 45.000 triệu đồng); thu hoạt động xuất nhập khẩu là 2.300.000 triệu đồng; thu quản lý qua ngân sách là 550.000 triệu đồng.

Tổng thu NSNN trên địa bàn quý II năm 2020 đạt 3.315.616 triệu đồng, bằng 44,9% dự toán trung ương giao, bằng 32,2% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 86,2% so với  cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Thu nội địa đạt 2.167.800 triệu đồng, bằng 37,5% dự toán trung ương giao, bằng 29,1% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 81,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ thuế, phí và thu khác đạt 1.820.992 triệu đồng, bằng 38,1% so với dự toán trung ương giao, bằng 32,5% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 90,7% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 383.838 triệu đồng, bằng 46,2% dự toán Trung ương giao, bằng 40,4% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 115,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 30.684 triệu đồng, bằng 21,9% dự toán Trung ương giao, bằng 23,6% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 51,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 32.982 triệu đồng, bằng 16,5% dự toán Trung ương giao, bằng 14,3% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 40% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 585.242 triệu đồng, bằng 32,5% dự toán Trung ương, bằng 28,5% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 98,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 111.784 triệu đồng, bằng 55,9% dự toán Trung ương, bằng 55,9% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 111,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 108.157 triệu đồng, bằng 38,6% dự toán trung ương giao, bằng 31,3% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 82,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu lệ phí trước bạ đạt 96.753 triệu đồng, bằng 37,2% dự toán trung ương giao, bằng 37,9% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 77,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu phí, lệ phí đạt 235.459 triệu đồng, bằng 39,2% dự toán Trung ương giao, bằng 31,4% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 80% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền sử dụng đất đạt 306.839 triệu đồng, bằng 38,4% dự toán trung ương giao, bằng 23,6% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 64,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cho thuê đất đạt 28.327 triệu đồng, bằng 14,2% dự toán trung ương giao, bằng 5,2% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 172.432 triệu đồng, bằng 66,3% dự toán Trung ương giao, bằng 68,7% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 68,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 11.642 triệu đồng, bằng 43,1% dự toán Trung ương giao, bằng 25,9% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 88,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu khác ngân sách đạt 60.159 triệu đồng, bằng 34,5% dự toán Trung ương giao, bằng 20,8% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 82,4% so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 789.128 triệu đồng, bằng 49,3% dự toán trung ương giao, bằng 34,3% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 71,5% so với cùng kỳ năm trước.

1.3. Thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước đạt 358.688 triệu đồng, bằng 65,2% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 144,8% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương đạt 9.429.418 triệu đồng, bằng 70,5% dự toán trung ương giao, bằng 60,6% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 141% so với cùng kỳ năm trước.

(Số liệu chi tiết thu ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNNBiểu số 60/CK-NSNN đính kèm)

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.804.070 triệu đồng, bằng 56,3% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 125,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Chi cân đối NSĐP đạt 7.053.892 triệu đồng, bằng 56,8% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 123,5% cùng kỳ năm trước (Cụ thể: Chi đầu tư phát triển đạt 3.936.075 triệu đồng, bằng 119,7% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 127,1% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên đạt 3.117.416 triệu đồng, bằng 38,1% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 119,3% so với cùng kỳ năm trước; chi trả lãi, phí vay đạt 401 triệu đồng, bằng 5% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 205,6% cùng kỳ năm trước).

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP đạt 1.391.490 triệu đồng, đạt 52% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 128,8% cùng kỳ năm trước.

- Chi quản lý qua NSNN đạt 358.688 triệu đồng, bằng 65,2% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 144,8% cùng kỳ năm trước.

(Số liệu chi tiết chi ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNNBiểu số 61/CK-NSNN đính kèm)

B. Tình hình vay, trả nợ chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương; Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.Căn cứ tình hình thực hiện tại địa phương,  Sở Tài chính báo cáo tình hình vay trả nợ của chính quyền địa phương từ 01/01/2020 đến 30/6/2020 của tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Hạn mức dư nợ năm 2020:

Tại Quyết định 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tài chính thì|:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 7.379.000 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 5.369.200 triệu đồng.

- Hạn mức dư nợ vay: 5.369.200 triệu đồng x 20% = 1.073.840 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện vay và trả nợ đến 30/6/2020

- Dư nợ đầu kỳ tại 01/01/2020: 340.924 triệu đồng, trong đó:

+ Vay các tổ chức tài chính, tín dụng: 186.000trđ

+ Vay lại chính phủ vay nước ngoài: 154.924 triệu đồng (khoản vay lại vốn vay nước ngoài ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Dự án năng lượng nông thôn Re II: 73.390trđ; khoản vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ: 81.534trđ)

            - Vay trong kỳ: 85.358 triệu đồng, tương đương 3.680.754USD (trong đó bao gồm 41.509 triệu đồng, tương đương 1.795.254USD là số thuộc kế hoạch vốn năm 2019 nhưng sang tháng 1/2020 nhà tài trợ mới chuyển tiền).

            - Trả nợ trong kỳ:

+ Trả nợ gốc vay: 61.000 triệu đồng

+ Trả nợ lãi: 401 triệu đồng.

- Dư nợ cuối kỳ: 365.282 triệu đồng.

+ Vay các tổ chức tài chính, tín dụng: 125.000trđ.

+ Vay lại chính phủ vay nước ngoài: 240.282 triệu đồng (khoản vay lại vốn vay nước ngoài ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam – dự án năng lượng nông thôn ReII: 73.390trđ; khoản vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ: 166.892trđ).

 (Chi tiết theo Biểu số 01 - Phụ lục 2 - NĐ 93/2018/NĐ-CP)

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 258
  • Trong tuần: 1,590
  • Tất cả: 2,059,253
Đăng nhập