BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng ước đạt 2.950.000 triệu đồng, bằng 61,7% dự toán Trung ương, bằng 47,6% dự toán tỉnh giao, bằng 120,3% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích một số chỉ tiêu thu chủ yếu như sau:

1. Thu nội địa ước thực hiện 6 tháng đạt 1.990.000 triệu đồng, bằng 56,5% dự toán trung ương, bằng 45,2% dự toán tỉnh giao, bằng 112,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu từ thuế, phí và thu khác ước thực hiện 6 tháng đạt 1.557.000 triệu đồng, bằng 50,2% so với dự toán trung ương, bằng 44,4% dự toán tỉnh giao, bằng 114,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá kết quả thực hiện một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý ước thực hiện 6 tháng đạt 293.000 triệu đồng, bằng 40,9% dự toán trung ương giao, bằng 37,1% dự toán tỉnh giao, bằng 97,1% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đạt thấp so dự toán tỉnh giao chủ yếu do năm 2016 khu vực này đã ứng trước tiền thuế của năm 2017 là 33,5 tỷ đồng (Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 10 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền 15 tỷ đồng; Công ty Điện lực 5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai 3,5 tỷ đồng), Năm 2017 chuyển công ty Cổ phần thủy điện Miền Bắc 2 sang khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 54 tỷ đồng. Những tháng đầu năm giá bán quặng Apatít của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam giảm 30% dẫn đến lợi nhận giảm kéo theo số nộp ngân sách giảm.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 6 tháng đạt 49.000 triệu đồng, bằng 29,2% dự toán trung ương giao, bằng 22,7% dự toán tỉnh giao, bằng 69,1% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đạt thấp so với dự toán tỉnh giao chủ yếu do cuối năm 2016 Công Ty Cổ Phần Điện Vietracimex Lào Cai chuyển từ khu vực DNNN do địa phương quản lý sang khu vực DNNN do trung ương quản lý (năm 2016 công ty nộp NSNN 33,4 tỷ).

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 6 tháng đạt 117.000 triệu đồng, bằng 51,3% dự toán trung ương giao, bằng 38,4% dự toán tỉnh giao, bằng 131,4% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đạt thấp so với dự toán tỉnh giao chủ yếu do Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung khó khăn về tài chính, nợ thuế tại thời điểm 30/4/2017 là hơn 444 tỷ đồng, trong đó thuế tài nguyên là 86,6 tỷ đồng; thuế GTGT là 40 tỷ đồng. Hơn nữa các nhà máy thủy điện của khu vực này đầu năm vào mùa khô, sản lượng nước phát điện thấp nên thuế tài nguyên nước thủy điện đạt thấp (Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Lào Cai Việt Nam: Dự toán thuế tài nguyên nước là 20 tỷ, nộp ngân sách 5 tháng đầu năm 2,5 tỷ).

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước thực hiện 6 tháng đạt 341.000 triệu đồng, bằng 44,6% dự toán trung ương giao, bằng 43,2% dự toán tỉnh giao, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đạt thấp so với dự toán tỉnh giao chủ yếu do nợ thuế của các doanh nghiệp thi công các dự án xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách, số nợ thuế trên 200 tỷ đồng.

- Thu lệ phí trước bạ ước thực hiện 6 tháng đạt 94.000 triệu đồng, bằng 47% dự toán trung ương giao, bằng 44% dự toán tỉnh giao, bằng 83,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giá tính thuế trước bạ của phương tiện ô tô, xe máy đã được điều chỉnh tăng theo Quyết định số 942/QĐ-BTC ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính, tuy nhiên số thu này vẫn đạt thấp so với dự toán tỉnh giao chủ yếu do lượng mua bán giao dịch ô tô trên thị trường tỉnh đã ổn định và có xu hướng giảm.

- Thu từ thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 6 tháng đạt 75.000 triệu đồng, bằng 66,4% dự toán trung ương giao, bằng 58,6% dự toán tỉnh giao, bằng 130% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đạt cao so với dự toán tỉnh giao chủ yếu do tiền lương, tiền công của cán bộ Chi nhánh Viettel Lào Cai, Chi nhánh BIDV Lào Cai tăng.

- Thu từ thuế bảo vệ môi trường ước thực hiện 6 tháng đạt 81.000 triệu đồng, bằng 40,5% dự toán trung ương giao, bằng 36,8% dự toán tỉnh giao, bằng 86,9% so với cùng kỳ năm trước. Số thu từ khu vực này đạt thấp so tiến dự toán do: Mặc dù từ tháng 3/2017, Cục Thuế đã triển khai dán tem công tơ tổng của các cửa hàng xăng dầu nên số thu đã tăng lên (tháng 1 thu 4.800 triệu đồng, nhưng tháng 5 thu 16.100 triệu đồng), tuy nhiên do năm 2016 đã ứng trước số nộp ngân sách năm 2017 của Công ty xăng dầu Lào Cai là 10 tỷ đồng và những tháng đầu năm 2017, do khó khăn về nguồn vốn nên ngân sách chủ yếu chỉ bố trí vốn trả nợ khối lượng các dự án, nguồn vốn bố trí cho các dự án khởi công mới còn ít nên thu thuế bảo vệ môi trường qua tiêu thụ xăng, dầu của máy móc thi công giảm.

- Thu phí, lệ phí ước thực hiện 6 tháng đạt 225.000 triệu đồng, bằng 85% dự toán trung ương giao, bằng 58,8% dự toán tỉnh giao, bằng 187,1% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đạt cao so với dự toán tỉnh giao chủ yếu do thu phí hạ tầng cửa khẩu đạt khá (5 tháng đầu năm thu 110 tỷ bằng 57,9% dự toán giao, dự kiến 6 tháng thu 132 tỷ đồng bằng 69,5% dự toán giao).

- Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 6 tháng đạt 420.000 triệu đồng, bằng 105% dự toán trung ương giao, bằng 48,3% dự toán tỉnh giao, bằng 105,2% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đạt tiến độ thu theo dự toán tỉnh giao.

- Thu tiền thuê đất ước thực hiện 6 tháng đạt 115.000 triệu đồng, bằng 383,3% dự toán trung ương giao, bằng 383,3% dự toán tỉnh giao, bằng 213,3% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đạt cao so với dự toán tỉnh giao chủ yếu do đầu năm 2017 thu vào ngân sách tiền trúng đấu giá quyền thuê đất thu tiền một lần cho 50 năm của 4 trụ sở cũ tại thành phố Lào Cai là 49.941 triệu đồng.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước thực hiện 6 tháng đạt 100.000 triệu đồng, bằng 39,1% dự toán trung ương giao, bằng 39,1% dự toán tỉnh giao, bằng 150,2% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đạt thấp so với dự toán tỉnh giao chủ yếu do Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung khó khăn về tài chính, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đến 30/4/2017 là hơn 130 tỷ.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ước thực hiện 6 tháng đạt 800.000 triệu đồng, bằng 63,5% dự toán trung ương, bằng 57,1% dự toán tỉnh giao, bằng 132,1% so với cùng kỳ năm trước. Số thu này đạt cao so với dự toán tỉnh giao chủ yếu do: Chính phủ cho phép xuất khẩu khoáng sản; do mặt hàng phốt pho vàng xuất khẩu tăng; do mặt hàng than cốc nhập khẩu tăng;…

3. Thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đạt 160.000 triệu đồng, bằng 40% dự toán tỉnh giao, bằng 218,1% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này đạt thấp so với dự toán do hầu hết các địa phương, đơn vị hạch toán ghi thu – ghi chi vào những tháng cuối năm và trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách.

II. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:

Tổng thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp ước đạt 1.834.881 triệu đồng, bằng 47,8% dự toán địa phương giao và bằng 112,6% so với cùng kỳ năm trước.

(Số liệu chi tiết thu theo biểu số  59/CK-NSNN, biểu số  60/CK-NSNN đính kèm)

III. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 5.066.000 triệu đồng bằng 55.2% dự toán trung ương giao, bằng 49,2% so với dự toán tỉnh giao, bằng 105.5% so với cùng kỳ năm trước, Trong đó:

1. Các khoản chi cân đối ngân sách ước đạt 4.006.000 triệu đồng, bằng 53,9% dự toán trung ương, bằng 49,2% dự toán tỉnh quyết định, bằng 114,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển ước đạt 712.000 triệu đồng, bằng 84,4% dự toán trung ương giao, bằng 52,6% dự toán tỉnh quyết định.

- Chi thường xuyên ước đạt 3.294.000 triệu đồng, bằng 51,2% dự toán trung ương, bằng 50,8% dự toán tỉnh giao. Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước đạt 1.483.000 triệu đồng, bằng 48,9% dự toán trung ương, bằng 48,9% dự toán tỉnh giao.

+ Chi sự nghiệp y tế ước đạt 405.000 triệu đồng, bằng 50,4% dự toán tỉnh giao.

Các khoản chi thường xuyên 6 tháng đầu năm đã đảm bảo kịp thời chính sách chế độ cho giáo viên, học sinh, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học; kinh phí thực hiện chính sách chế độ cho cán bộ, nhân viên ngành y tế và công tác khám chữa bệnh, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo chế độ,…

2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án và nhiệm vụ có mục tiêu khác ước đạt 900.000 triệu đồng, bằng 51,6% dự toán trung ương, bằng 51,6% dự toán tỉnh quyết định, bằng 75% so với cùng kỳ năm trước.

3. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách ước đạt 160.000 triệu đồng, bằng 40% dự toán tỉnh giao, bằng 177,8% so với cùng kỳ năm trước.

 (Số liệu chi tiết chi theo biểu số  59/CK-NSNN, biểu số  61/CK-NSNN đính kèm)


Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 82
  • Trong tuần: 2,414
  • Tất cả: 2,060,077
Đăng nhập