ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 24/01/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Ngày 18/5/2022, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị qua hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu của cấp tỉnh.

Thực hiện Công văn số 700-CV/ĐUK ngày 16/5/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 06). Sáng ngày 18/5/2022, Hội nghị tổ chức qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Sở Tài chính, tầng 7, phòng 7.08 với sự tham gia của Chi ủy các chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm tư vấn và Dịch vụ tài chính, Lãnh đạo Quỹ đất, Trưởng, phó các phòng chuyên môn và Trung tâm thuộc Sở (trừ các đ/c Lãnh đạo Sở tham dự tại Trung tâm Hội nghị tỉnh).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trình bày báo cáo về những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06). Nghị quyết có kết cấu gồm 4 phần, liên quan chặt chẽ với nhau: Tình hình và nguyên nhân; Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn; Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện.

Theo đó, Nghị quyết 06 đề ra mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hoá đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Nghị quyết 06 cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm là: Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị...

Hội nghị đã nghe 12 tham luận của đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nêu lên những thực trạng, giải pháp và kiến nghị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã gợi mở một số nội dung để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 thời gian tới như: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết quan trọng này; đồng thời, phải thấy rằng, đô thị hóa là tất yếu, khách quan là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở đó phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Cùng với đó, phải sớm xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Định kỳ phải có kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết. Việc đổi mới tư duy lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng nên công tác bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa, văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả.

Để việc quản lý đô thị được tốt hơn, hiệu quả hơn cần thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thống nhất của Trung ương; đồng thời, cần phát huy khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Ban cán sự Đảng Chính phủ cần sớm ban hành chương trình hành động triển khai, thực hiện Nghị quyết đảm bảo sát các nội dung Nghị quyết, phù hợp với từng địa phương, từng vùng…

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:


Hội nghị được tổ chức qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương
đến các điểm cầu của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
báo cáo về những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 06/NQ/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Tài chính tỉnh Lào Cai


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Đinh Văn Tiến - Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 223
  • Trong tuần: 223
  • Tất cả: 2,057,886
Đăng nhập