ĐẢNG ỦY SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI KẾT LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Công văn số 530-CV/ĐUK ngày 07/12/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc tham dự truyền hình trực tiếp Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngày 09/12/2021, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua sóng Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Lào Cai với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, Đảng bộ Sở Tài chính.


Cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc cơ quan, Đảng bộ Sở Tài chính
tham dự Hội nghị qua
qua sóng Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Lào Cai

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai báo cáo những nội dung chủ yếu trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Hướng dẫn số 02-HD, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ căn cứ lý luận, thực tiễn cũng như yêu cầu mới đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tổng Bí thư khẳng định: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng tình, đặt nhiều kỳ vọng của nhân dân, Đảng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các Nghị quyết, Quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời cho biết: Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện sâu rộng, nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, thực chất, góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tiến lên vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.

Kết thúc hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc cơ quan, Đảng bộ Sở Tài chính đã nắm rõ được những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; các chi bộ, tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với điều kiện của cơ quan, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Đặng Trung Hiếu - Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 256
  • Trong tuần: 1,588
  • Tất cả: 2,059,251
Đăng nhập