ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020 - 2025


Toàn cảnh đại hội

         Ngày 15,16/5/2020, Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội được diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hi có ý nghĩa quan trọng, đánh giá kết quả thc hin Ngh quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng nhim v cho hoạt động Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm k 2020 - 2025.

Đ/c Ngô Đức Ảnh - Thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội.

         Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Lào Cai với tinh thần Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển đã thực hiện các nội dung theo đúng chương trình đề ra: Đại hội tiến hành đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Sở Tài chính đã luôn bám sát các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, Đảng bộ. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát và các tổ chức đoàn thể trực thuộc.

Đại hội tiến hành bầu cử.

         Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giành được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và giá cả trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng hàng năm với tỷ lệ cao, vượt 11% so với mục tiêu Đại hội tỉnh Lào Cai khóa XV đề ra, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm của giai đoạn 2015 - 2019 đạt trên 12%. Cùng với sự tăng trưởng của thu ngân sách, công tác quản lý chi ngân sách cũng liên tục được đổi mới và tăng cường cải cách hành chính theo hướng đơn giản hoá quy trình, tăng hiệu quả, công khai, minh bạch và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi ngân sách hàng năm đều tăng trưởng với tốc độ cao, tốc độ tăng chi hàng năm của giai đoạn 2015 - 2019 đạt 4,9%; Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ chế, chính sách địa phương với việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới, đến hết năm 2019 là 64 cơ chế, chính sách chi của địa phương; cân đối nguồn lực thực hiện các cơ chế, chính sách địa phương, các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 02 chương trình mục tiêu quốc gia. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính cũng đã lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý giá cả, quản lý tài sản công, thực hiện nhiều giải pháp tài chính, đẩy mạnh họat động của các đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.


Đ/c Nguyễn Hồng Đức – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

            Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành thảo luận, phân tích nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã xác định 10 mục tiêu quan trọng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 15.000 tỷ đồng; Phấn đấu 100% các Chi bộ trực thuộc hàng năm đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% Chi bộ đạt danh hiệu ”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đảng bộ hàng năm đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được tham gia quán triệt,  học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và tu dưỡng, rèn luyện trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hàng năm tập thể Sở Tài chính được công nhân tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đại hội cũng đã xác định các giải pháp để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

            Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính đã thực hiện bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, UBKT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKTĐU, đồng chí Ngô Đức Ảnh - Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục được tín nhiệm, bầu làm Bí thư Đảng ủy.Đại hội đã bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025.

            Đại hội đã giao cho Ban Chấp hành khóa mới căn cứ kết luận của Đại hội, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện báo cáo Đảng ủy Khối; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua. Đồng thời phối hợp với các đơn vị trong ngành Tài chính ở địa phương, với các ngành, các cấp, các đơn vị trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách được giao hàng năm cũng như mục tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI sẽ thông qua và Bộ Tài chính giao hàng năm đảm bảo đúng Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NSNN...


Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025 tặng hoa
các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 – 2020 thôi không tham gia BCH khóa X.

         Kết thúc Đại hội, đồng chí Ngô Đức Ảnh – Bí thư Đảng bộ Sở Tài chính khóa X đã quán triệt toàn Đảng bộ ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X phải sớm cụ thể hoá, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, trước hết là quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ; cụ thể hoá nghị quyết đại hội trên từng lĩnh vực công tác. Toàn Đảng bộ tiếp tục giành nhiều công sức hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác cán bộ. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực học tập và làm theo Bác, nêu gương trước quần chúng, đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm;  phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Ra sức thi đua lao động, công tác, đạt nhiều thành tích ngay từ tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ mới, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII. Tạo đà phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa X đề ra./.

Hoàng Việt Dũng - Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Tin khác
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 1,927
  • Tất cả: 2,059,590
Đăng nhập