THỰC HIỆN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2019

Kính gửi:
                             
- Các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.

 

         Thực hiện Quyết định 616/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của UBND tỉnh Lào Cai;

 

         Để có số liệu kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước thực hiện các nội dung sau:

 

         1. Báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2019 theo đề cương hướng dẫn tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính. Trong đó, các ngành, địa phương thực hiện báo cáo theo các nội dung thuộc trách nhiệm quản lý trên địa bàn như sau:

 

         - Các Sở được UBND tỉnh giao quản lý tài chính theo ngành (đơn vị dự toán cấp 1) có trách nhiệm tổng hợp kết quả THTK, CLP của đơn vị trực thuộc (đơn vị dự toán cấp 2, 3).

 

         - Đối với các Sở, địa phương được giao quản lý dự án đầu tư: Báo cáo số kinh phí tiết kiệm trong thẩm định, phê duyệt dự án; thẩm tra, phê duyệt quyết toán; thực hiện đầu tư, thi công; thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh.

 

         - Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo cụ thể kết quả THTK, CLP trong công tác quản lý, sử dụng vốn do Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi bao gồm cả chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, dự án, các nhiệm vụ khác; tình hình nợ đọng vốn xây dựng cơ bản trên toàn tỉnh.

 

         - Sở Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng đất và tài nguyên thiên nhiên (gồm: tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên rừng; tài nguyên khác); kết quả việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, tài nguyên thiên nhiên sử dụng không đúng quy định của pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh theo các chỉ tiêu tại Mục V, Phụ lục số 02.

 

         - Sở Nội vụ: Báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng lao động và tiết kiệm thời gian lao động trong khu vực nhà nước; tình hình thực hiện tinh giản biên chế trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước.

 

         - Thanh tra tỉnh: Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh theo các chỉ tiêu tại Mục IX, Phụ lục 02.

          

         - Văn phòng Tỉnh ủy: Tổng hợp tình hình THTK, CLP của các đơn vị khối Đảng do Tỉnh ủy quản lý kinh phí.

 

         -  Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lào Cai: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phát sóng tin, bài và các sản phẩm truyền thông khác để tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về THTK, CLP.

 

         - UBND các huyện, thành phố: Báo cáo tình hình tuyên truyền, vận động, đánh giá kết quả thực hiện THTK, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

 

         2. Thực hiện đánh giá kết quả THTK,CLP trong chi thường xuyên theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 6138/UBND-TH ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn triển khai thực hiện đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên.

 

         3. Số liệu báo cáo: Từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2019.

 

        4. Thời gian: Các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2019 và tổng hợp kết quả chấm điểm THTK, CLP trong chi thường xuyên gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/02/2020 đồng thời gửi bản mềm qua hộp thư điện tử: nvson-stc@laocai.gov.vn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính.

 

         (Nội dung Công văn yêu cầu đơn vị báo cáo và Biểu mẫu báo cáo tải về tại đây; điện thoại liên hệ: 0214.3820655)

 

         Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 150
  • Trong tuần: 810
  • Tất cả: 2,061,654
Đăng nhập