CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2019.

 

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2019:
Chi tiết theo các biểu đính kèm)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 1,522
  • Tất cả: 2,059,185
Đăng nhập