CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2018;

Sở Tài chính đã dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai như sau:

(Có nội dung dự thảo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại đây).

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 243
  • Trong tuần: 1,575
  • Tất cả: 2,059,238
Đăng nhập