CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020; THÔNG TIN VỀ NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG; HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020; TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NĂM 2019; KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NSNN VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KTNN NĂM 2019

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về quản lý nợ của chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính quy định biểu mẫu báo cáo và công bố thông tin về nợ công;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019; dự toán ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 499/KTNN-TH ngày 15/10/2019 của Kiểm toán nhà nước về việc gửi Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Lào Cai,

Sở Tài chính đã dự thảo các nội dung công khai như sau:

1. Công khai Kế hoạch Đầu tư công năm 2020 (Số liệu theo các Phụ biểu số  01 - 06).

2. Công khai thông tin về nợ chính quyền địa phương (Số liệu theo các Phụ biểu số 07, 08).

3. Công khai Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Số liệu theo các Phụ biểu số 09-17 và thuyết minh theo Phụ lục số 01).

4. Công khai Kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Lào Cai và kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (Số liệu theo các Phụ biểu số 01-14/BCKT-NSĐP, Phụ biểu số 01-12/BBKT-CĐ.XNK, Phụ biểu số 18-26 và thuyết minh theo các Phụ lục số 02,  Phụ lục số 03 Phụ lục số 04).

5. Công khai Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2019 (Số liệu theo các Biểu số 59-61/CK-NSNN  và thuyết minh theo Phụ lục số 05 ).


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 232
  • Trong tuần: 1,564
  • Tất cả: 2,059,227
Đăng nhập