DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 46/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
2CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 47/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
3DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 48/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
4DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 49/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
5DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 50/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
6DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 51/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
7DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 52/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
8DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 53/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
9TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 54/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
10DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 55/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
11DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 56/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
12DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 57/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
13DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)2022Biểu số 58/CK-NSNNQuyết định số 612/QĐ-UBND21/03/2022
14CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)2022Biểu số 62/CK-NSNNQuyết định số 613/QĐ-UBND21/03/2022
15QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)2022Biểu số 63/CK-NSNNQuyết định số 613/QĐ-UBND21/03/2022
16QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)2022Biểu số 64/CK-NSNNQuyết định số 613/QĐ-UBND21/03/2022
17QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)2022Biểu số 65/CK-NSNNQuyết định số 613/QĐ-UBND21/03/2022
18QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)2022Biểu số 66/CK-NSNNQuyết định số 613/QĐ-UBND21/03/2022
19QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)2022Biểu số 67/CK-NSNNQuyết định số 613/QĐ-UBND21/03/2022
20QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)2022Biểu số 68/CK-NSNNQuyết định số 613/QĐ-UBND21/03/2022
123