HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN CHI HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG VÀ KHAI THÁC BẾN XE KHÁCH THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức chi hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Sở Tài chính hướng dẫn lập dự toán, cấp phát và quyết toán chi hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nội dung như sau: 

1. Công tác lập dự toán
Hàng năm nhà đầu tư có dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ vào nội dung, mức hỗ trợ, hợp đồng vay tín dụng thực hiện lập dự toán kinh phí (theo phụ biểu số 1 đính kèm tải về tại đây) gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải trước ngày 31/7 hàng năm. 
Riêng đối với kinh phí hỗ trợ năm 2018, các nhà đầu tư lập dự toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/4/2018.
Dự toán cần thuyết minh chi tiết các nội dung, địa điểm thực hiện dự án; tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt; tổng kinh phí được tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay, mức lãi suất tổ chức tín dụng cho vay và gửi các tài liệu sau:
- Đối với các dự án đề nghị hỗ trợ lần đầu, hồ sơ gồm: 
+ Cam kết triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác trong đầu tư; 
+ Cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích theo kế hoạch đầu tư của dự án; 
+ Bản phô tô Quyết định chủ trương đầu tư;
+ Bản phô tô Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
+ Bản phô tô Khế ước, Hợp đồng vay vốn với tổ chức tín dụng; 
- Đối với các dự án đề nghị hỗ trợ lần thứ 2 trở đi:
+ Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay của năm đề nghị hỗ trợ theo hợp đồng vay vốn;
+ Bảng kê tính lãi của tổ chức tín dụng tại thời điểm lập dự toán;
+ Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án và các nội dung đã được phê duyệt về thời gian, khối lượng, giá trị...
Sau khi nhận đủ hồ sơ Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ hàng năm của các nhà đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt, giao dự toán cùng với thời gian giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách hàng năm.

2. Thủ tục thanh toán và quyết toán kinh phí
Định kỳ theo kế hoạch triển khai thực hiện dự án, hàng quý, 6 tháng (trường hợp có nhu cầu) Nhà đầu tư tổng hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, nhưng đối với kinh phí thực hiện cả năm, chậm nhất gửi trước ngày 10/12 hàng năm. Hồ sơ đề nghị thanh toán, quyết toán, bao gồm:
- Văn bản đề nghị của Nhà đầu tư, yêu cầu chi tiết đến từng dự án (theo phụ biểu số 2 đính kèm tải về tại đây) và cụ thể một số thông tin cụ thể:
+ Tên Doanh nghiệp (Nhà đầu tư);
+ Địa chỉ, số điện thoại giao dịch;
+ Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ; 
+ Tài khoản giao dịch tại ngân hàng (hoặc kho bạc);
- Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án và các nội dung đã được phê duyệt về thời gian, khối lượng, giá trị...
- Bảng kê tính lãi phải trả trong thời hạn vay; chứng từ trả nợ tổ chức tín dụng theo hợp đồng;
- Bảng kê rút vốn vay kiêm ké ước nhân nợ vay;
- Đối chiếu số liệu phát sinh về trả nợ gốc và lãi vay giữa tổ chức tín dụng với nhà đầu tư (thời gian phù hợp với thời gian đề nghị quyết toán)
Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải thẩm định kinh phí hỗ trợ làm căn cứ để cấp phát.

3. Cấp phát kinh phí
Căn cứ vào kết quả thẩm định, Sở Tài chính cấp phát kinh phí hỗ trợ cho nhà đầu tư bằng hình thức Lệnh chi tiền vào tài khoản của nhà đầu tư mở tại ngân hàng thương mại. 
Trên đây là hướng dẫn lập dự toán, cấp phát và quyết toán chi hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các Nhà đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 1,827
  • Tất cả: 2,059,490
Đăng nhập