Kế hoạch số: 21/KH-BCĐ ngày 13/03/2012 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
(04/12/2012 5:11:31 CH)

Ngày 13/03/2012, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ra Kế hoạch số: 21/KH-BCĐ về Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai đăng tải chi tiết như sau:

UBND TỈNH LÀO CAI

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI


Số: 21/KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai, ngày 13 tháng 03 năm 2012

KẾ HOẠCH

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn

đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội xây dựng nông thôn mới

giai đoạn 2011 2015


Thực hiện Quyết định số: 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Kế hoạch số: 194/KH-BCA (V28) ngày 11/11/2010 của Bộ Công an về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai về Đề án xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh Lào Cai, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015 với các nội dung trọng tâm như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

- Đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện có hiệu quả tiêu chí 19 về giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm vè tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan đơn vị, địa phương.

- Phát huy vai trò của lực lượng Công an các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

II. Nội dung công tác trọng tâm.

1. Ban hành các văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự:

- Hàng năm Đảng ủy phải ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

- UBND xã (Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ) có kế hoạch để thực hiện Nghị quyết của đảng ủy và xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

- Công an xã có kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự của Đảng ủy và UBND xã.

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an xã:

- Hàng năm phân loại xã về “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” đạt từ loại khá

trở lên.

- Công an xã được xây dựng, củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và hướng dẫn của ngành Công an. Hàng năm phân loại thi đua tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên ; không có cá nhân thuộc Công an xã bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

3. Tăng cường các biện pháp công tác đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật từ an toàn xã hội:

- Không để xảy ra hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng. Không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại toàn kết toàn dân; không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép; gây rối an ninh trật tự…

- Không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

- Kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác so với năm trước, không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

- Kiềm chế và làm giảm tải tệ nạn xã hội so với năm trước. Không để xảy ra cháy nỗ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng.

III. Mục tiêu.

- Phấn đấu đến năm 2015 có 122/144 xã = 84,7% xã đạt tiêu chí về an ninh, trật tự, trong đó có 35 xã được tỉnh chọn chỉ đạo hoàn thành 19 tiêu chí trong giai đoạn 2010 - 2015.

Năm 2012 lựa chọn ít nhất mỗi huyện 01 xã để tập trung chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm.

- Từ năm 2013 đến năm 2015 phấn đấu mỗi năm có 37 xã đạt và giữ vững tiêu chí về an ninh, trật tự.

- Đến năm 2020 có 137/144 = 95,1% xã đạt tiêu chí về an ninh, trật tự.

IV. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chỉ thị 35-CT/TU ngày 20/9/2010 của Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn trọng điểm.

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 12/6/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 06/4/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đổi mới công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

- Chỉ đạo các xã ban hành văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và tổ quốc “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nâng cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch phản động; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội:

Bằng nhiều hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền miệng làm cho mọi người dân hiểu, nắm vững và thực hiện tốt chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và của địa phương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Thông tin kịp thời về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kinh nghiệm và kết quả đấu tranh xử lý tội phạm, để nhân dân phòng ngừa, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”; không để các thế lực thù địch tác động, dụ dỗ, lôi kéo quần chúng. Tăng cường công tác vận động nhân dân phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác vận động quần chúng với tấn công truy quét tội phạm.

3. Tập trung củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng tự quản ở thôn, đáp ứng nhiệm vụ bản vệ an ninh, trật tự theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới:

Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND và Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh đối với lực lượng công an xã, trong việc tuyển chọn, bố trí cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chính trị, văn hóa cho lực lượng Công an xã. Tiếp tục đề xuất bổ sung chế độ chính sách, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ và xây dựng trụ sở làm việc tạo điều kiện để lực lượng Công an xã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; đồng củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ an ninh nhân dân, Tổ hòa giải và người có uy tín đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn bản.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và quản lý xã hội nông thôn bằng quy ước thôn, phòng chống tệ nạn xã hội, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu:

Tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý nhà nước về tôn giáo, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý các loại đối tượng, quản lý vũ khí vật liệu nổ. tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết hợp giữa chức năng quản lý của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể với công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Phát huy dân chủ trong việc tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng, bổ sung quy ước thôn, góp phần giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội nông thôn, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội bài trừ hủ tục lạc hậu theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

5. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua của địa phương:

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 27/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh về phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ và Quyết định 30/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với những người bị thương, hy sinh trong khi tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

6. Đầu tư các nguồn lực, kinh phí cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:

Trước mắt tập trung đầu tư cho công tác tuyên truyền, tổ chức đào tạo huấn luyện lực lượng Công an xã, hỗ trợ kinh phí cho việc tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các xã, thôn, tổ dân phố và công tác xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tự quản về an ninh, trật tự.

V. Tổ chức thực hiện.

1. Công an tỉnh:

- Là đơn vị thường trực, giúp Ban chỉ đạo thẩm định, đề xuất UBND tỉnh công nhận xã tiêu chí về giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự; tổ chức phát động phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã giai đoạn 2012 - 2020” trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt; đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về tổ chức, hoạt động đối với Tổ an ninh nhân dân theo yêu cầu của xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch và Ủy ban MTTQ tỉnh rà soát việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy ước thôn; chủ động hướng dẫn hoặc tham mưu đề xuất với UBND tỉnh quyết định bổ sung quy định về an ninh, trật tự.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tập chung chỉ đạo điểm phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ để rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng.

2. Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới): giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, các sở ngành, đoàn thể đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện có hiệu quả; đề xuất với UBND tỉnh quyết định bổ sung 01 đ/c lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh tham gia Văn phòng điều phối; bổ sung kinh phí cho Công an tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền và chỉ đạo điểm phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

3. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã:

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết để lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tổ chức công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; triển khai có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Có kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt xã, thôn, Công an xã về công tác đảm bảo an ninh, trật tự,; phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Chỉ đạo việc rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, Tổ an ninh nhân dân, kết quả xây dựng và thực hiện quy ước, đánh giá phân loại xã đạt tiêu chí về an ninh, trật tự theo hướng dẫn của Công an tỉnh.

4. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với công an tỉnh đề xuất với UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các xã, thôn, tổ dân phố để tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc.

5. Các sở ngành, đoàn thể chính trị xã hội: trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với lực lượng Công an và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận dộng cán bộ, nhân viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

6. Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh có kế hoạch tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, giải pháp của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về tệ nạn xã hội.

Trên đây là kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015, căn cứ nhiệm vụ được phân công, đề nghị các sở ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo các cấp khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo và Phòng PV28 Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.  

  Nơi nhận:

- Bộ Công an (V28);

- Bộ NN & PTNT;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Thành viên BCĐ NTM tỉnh;

- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;

- Công an tỉnh;

- BCĐ NTM huyện, thành phố;

- Lưu VT, TH, NLN, NC.

 

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

  Nguyễn Văn Vịnh       

Tin tức khác