Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2012
(17/10/2012 4:46:39 CH)
 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý

- Thực hiện Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, 9 tháng đầu năm 2012, BCĐ tỉnh đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với các cơ quan của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh để huy động cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngày 13/01/2012, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND về phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng NTM, trong đó phân công 144 đồng chí lãnh đạo của 67 cơ quan, đơn vị phụ trách giúp 144 xã xây dựng nông thôn mới; đồng thời BCĐ tỉnh đã ban hành Quyết định số 851/QĐ-BCĐ ngày 18/4/2012 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, xã trong công tác xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

- Ngày 09/02/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai và các quyết định bổ nhiệm nhân sự và ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010-2020.

- Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý dự án xây dựng nông thôn mới cấp xã và Ban Phát triển thôn để tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến ngày 31/3/2012 đã có 144/144 xã thành lập BCĐ cấp xã do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban, thành lập 144/144 Ban Quản lý xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban và 1.675 Ban Phát triển thôn.

- Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện, thành phố đã thành lập tổ điều phối giúp Ban Chỉ đạo huyện (thành phố) tổ chức triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới do Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế làm Tổ trưởng.

- Ngoài việc kiện toàn bộ máy tổ chức theo các hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, các huyện, thành phố còn thành lập các tiểu ban giúp việc cho BCĐ huyện, phân công lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể của huyện giúp đỡ các thôn triển khai thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

2. Công tác tuyên truyền, vận động

Tuyên truyền, vận động là một trong những nội dung được BCĐ tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm vận động các tầng lớp xã hội và cộng đồng dân cư tích cực tham gia xây dựng NTM. Thực hiện kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 06/10/2010 của BCĐ tỉnh và Kế hoạch số 12-KH/BTGTU ngày 01/11/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Lào Cai đến hết năm 2012; các sở, ban, ngành, huyện/thành phố đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng và phong phú... đã thu hút được đông đảo người dân tham gia.

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo thí điểm thành lập Ban Tuyên Vận ở 36 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 nhằm giúp BCĐ xây dựng NTM cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia công cuộc xây dựng NTM. Hiện nay các Ban này đang hoạt động khá hiệu quả.

- Văn phòng Điều phối Chương trình NTM biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ cho BCĐ các cấp, bao gồm: 2.100 cuốn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới” dành cho BCĐ các cấp, các tổ công tác và các sở, ban, ngành liên quan và 6.500 cuốn Cẩm nang hướng dẫn xây dựng NTM (dành cho BPT thôn). Bên cạnh đó, còn tham gia đối thoại trực tuyến về chủ đề thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên sóng phát thanh của Đài phát thanh truyền hình tỉnh;

- Để nâng cao kiến thức về chương trình xây dựng NTM cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, các sở, ban ngành đã phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chương trình xây dựng nông thôn mới” từ tỉnh đến cơ sở;

- Bên cạnh đó, việc tuyên truyền xây dựng NTM được các huyện thành phố được tổ chức lồng ghép trong các hội nghị, các buổi họp thôn, thông qua các cuộc họp tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, qua hệ thống loa truyền thanh xã và bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua đài phát thanh, truyền hình, qua tranh ảnh, qua các hình thức văn hóa, văn nghệ... Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện tham gia hiến đất xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, sôi nổi đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông, ủng hộ tiền mặt, hiện vật... Tính đến tháng 9/2012, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin truyền thông được hơn 400 chuyên mục, tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua 470 hội nghị và tuyên truyền qua họp thôn được 597 lượt. Hình thức tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động 169 buổi... Hơn 72 nghìn tờ rơi được cấp phát cho các hộ gia đình...

3. Tình hình triển khai giúp xã xây dựng NTM của các cơ quan, đơn vị

Thực hiện Quyết định 110/QĐ-UBND của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị cũng đã thành lập các tổ giúp việc lãnh đạo được phân công giúp xã xây dựng nông thôn mới để phối kết hợp với BCĐ huyện, BCĐ xã triển khai thực hiện chương trình ở cơ sở, đến nay đã thành lập được 100 tổ công tác với 543 thành viên, các tổ công tác đều đã xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức phối hợp với BCĐ huyện để xác định nhiệm vụ cần triển khai khi xuống cơ sở, với một số hoạt động và kết quả chủ yếu như:

- Kiểm tra, nắm tình hình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, cùng với BCĐ xã rà soát, đánh giá lại các tiêu chí về NTM của xã.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, thành phố, BCĐ xã tiến hành rà soát đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã theo Văn bản số 937/UBND-NLN của UBND tỉnh.

- Rà soát các Quyết định thành lập BCĐ, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển thôn, hướng dẫn xã xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên của các ban, các tiểu ban do xã đã thành lập để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tư vấn giúp xã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Cung cấp một số tài liệu cần thiết liên quan đến xây dựng nông thôn mới cho UBND xã, thống nhất về chế độ làm việc, thông tin báo cáo giữa tổ công tác của các cơ quan với BCĐ xã và tổ công tác của huyện.

- Trên cơ sở kết quả rà soát để thống nhất với BCĐ xã lựa chọn những tiêu chí ưu tiên và nội dung trọng tâm để xây dựng kế hoạch lộ trình cho việc thực hiện các tiêu chí NTM. Xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2012 và giai đoạn tiếp theo, một số tổ công tác đã xác định khung thời gian thực hiện từng công việc cụ thể.

- Phối hợp với cơ sở tổ chức lễ phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, đề xuất việc cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn và giám sát xây dựng đường giao thông nông thôn; Chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa tại xã.

Nhìn chung các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ giúp các xã đều có trách nhiệm, khẩn trương vào cuộc tập trung triển khai tổ chức thực hiện tại cơ sở và bước đầu đạt được những kết quả đáng tích cực.

4. Công tác rà soát cơ chế, chính sách, đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BCĐ tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện 5 nội dung trọng tâm xây dựng nông thôn mới đã tiến hành rà soát và đề xuất bổ sung một số chính sách để thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 như: Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất bổ sung chính sách để thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn hỗ trợ làm chuồng gia súc, làm nhà vệ sinh gia đình; chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho học sinh bán trú tại các trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển đường giao thông nông thôn, chính sách khuyến công...

Các tổ công tác đã phối kết hợp với BCĐ các huyện, thành phố và BCĐ các xã tổ chức rà soát Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới của từng xã theo Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Liên Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xã xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã có 97/144 xã đã có biên bản rà soát đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã gửi về cơ quan thường trực.

Kết quả rà soát cho thấy, chất lượng đồ án quy hoạch chưa cao, thuyết minh đồ án chưa đủ các bảng biểu, trình tự các bước lập đồ án chưa theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT, một số đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch năng lực tư vấn còn hạn chế, một số đồ án chưa thực hiện bước lấy ý kiến nhân dân...

5. Công tác đào tạo, tập huấn

Công tác đào tạo, tập huấn được các sở ban ngành quan tâm triển khai thực hiện. Trong năm 2012, các sở, ban ngành đã tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực và trình độ cho cán bộ trực tiếp tham gia chương trình và người dân về kiến thức xây dựng nông thôn mới trên cơ sở chuyên môn của ngành như: tập huấn về công tác tuyên truyền, phương pháp rà soát đồ án quy hoạch và đề án xây dựng NTM cấp xã, tập huấn hướng dẫn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ phá đá nổ mìn cho các huyện, thành phố triển khai làm đường giao thông, tập huấn nâng cao năng lực quản lý vào giám sát các công trình xây dựng NTM...

- Các huyện, thành phố đã tổ chức hội nghị  tập huấn tuyên truyền về xây dựng NTM cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân các xã, các thôn bản, bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, các phương pháp tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ các phòng ban được phân công giúp các xã, các thôn bản, tập huấn kiến thức xây dựng NTM cho thành viên BCĐ, BQL DA, BPT thôn.

- BCĐ tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại Hàn Quốc, Trung Quốc và một số địa phương trong nước như xã Hải Đường (Hải Hậu - Nam Định) và xã Thanh Tân (Kiến Xương - Thái Bình).

6.  Xây dựng  nông thôn mới tại 02 xã điểm Quang Kim - Bát Xát, Nậm Cang -Sa Pa

Trong 9 tháng đầu năm 2012, 02 xã điểm đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt so với bộ tiêu chí Quốc gia về NTM. Qua đánh giá của xã đến nay, xã Quang Kim hoàn thành được 15/19 tiêu chí, 04 tiêu chí chưa hoàn thành (chợ, nhà ở dân cư, cơ cấu lao động, môi trường); xã Nậm Cang hoàn thành 12/19 tiêu chí, 07 tiêu chí chưa đạt (giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, cơ cấu lao động, y tế, hệ thống tổ chức chính trị).

Do đó, để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí vào cuối năm 2012, BCĐ các huyện Bát Xát, Sa Pa, các đồng chí lãnh đạo được phân công giúp đỡ các xã, đặc biệt là nhân dân trong xã cần phải cố gắng tích cực triển khai các hạng mục công trình, hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch.

7. Tình hình triển khai thực hiện 5 nội dung trọng tâm của Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015

7.1. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình xây dựng NTM. Diện tích trồng cây nông lâm nghiệp đảm bảo kế hoạch giao, các giống lúa, ngô được sử dụng canh tác đem lại năng suất cao, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Sản xuất lương thực đã hoàn thành và vượt kế hoạch về diện tích và sản lượng đều tăng so với kế hoạch và cùng kỳ; các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả; chăn nuôi xuất hiện nhiều mô hình sản xuất trang trại có hiệu quả cao ở Bảo Thắng, TP Lào Cai. Đàn gia súc sau dịch phục hồi nhanh. Thuỷ sản tăng cả về diện tích và sản lượng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm và triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn trong xây dựng NTM. Trong tháng 9, trên địa bàn tỉnh đã khai giảng 9 lớp dạy nghề với 245 học viên tham gia.

Với mục tiêu phấn đấu mỗi xã có ít nhất 1 hình thức tổ chức sản xuất đạt hiệu quả để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư trên địa bàn xã. 9 tháng đầu năm 2012, đã thành lập mới được 6 HTX, 2 tổ hợp tác và củng cố 31 hợp tác xã, 35 tổ hợp tác. Tính đến thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh có 46 HTX, 122 THT hoạt động hiệu quả.

7.2. Về phát triển giao thông nông thôn

Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan rà soát hoàn chỉnh danh mục các tuyến đường GTNT của các xã được đưa vào chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Năm 2012, trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện 471 tuyến và công trình, chiều dài 733,1 km (bao gồm: làm đường bê tông: 404 tuyến, chiều dài 581km; xây dựng công trình và mở mới đường 67 tuyến, chiều dài 152km) bằng các nguồn vốn: Vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn NQ37, 30a, 120 và vốn chương trình 135 và vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững).

Trong tháng 9, các huyện/thành phố đã đẩy nhanh tiến độ bê tông xi măng mặt đường được 11,47 km, nâng tổng số km đường được bê tông xi măng lên 53,1 km (đạt 9,1% KH). Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp phát được 8.499,65 tấn xi măng, mở mới được 43,3 km đường (đạt 28,4%), xây mới 19 cầu và cống ngầm.

Các huyện, thành phố đã tổ chức phát động phong trào và khởi công xây dựng đường GTNT. Một số huyện đã tích cực trong việc huy động nhân dân góp công, góp tiền như khai thác đá, tổ chức xay đá để thực hiện bê tông hóa đường giao thông như thành phố Lào Cai và các huyện: Bảo thắng, Si Ma Cai, Bảo yên.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã có hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán tiền xi măng, phí vận chuyển xi măng đến công trình, kinh phí mua vật liệu để xây dựng các công trình cho các huyện, thành phố để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các công trình giao thông nông thôn.

7.3. Phát triển hệ thống giáo dục mầm non

UBND tỉnh đã phân khai, giao chỉ tiêu 274 danh mục điểm trường mầm non (trong đó nguồn Chương trình 135 là 101 danh mục, nguồn lồng ghép là 173 danh mục); đến nay, các địa phương đã chuẩn bị xong mặt bằng, đang khởi công xây dựng 168 điểm trường, đạt 61,3% kế hoạch giao, trong đó đã hoàn thiện 2 điểm trường.

7.4. Cải tạo và vệ sinh môi trường nông thôn

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn đã được người dân quan tâm. Ngoài việc duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt, cải tạo vệ sinh khu chăn nuôi, nhà vệ sinh, công tác vệ sinh công cộng được triển khai tích cực tại các thôn, xóm của các xã xây dựng NTM. Đặc biệt trong tháng 9, nhiều công trình vệ sinh môi trường được hoàn thiện như: 618 công trình nhà vệ sinh, nâng cấp và  làm mới 500 chuồng trại chăn nuôi, thành lập được thêm 21 tổ thu gom rác thải và nhiều công trình khác được hoàn thành. Kết quả triển khai công tác cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn trong 9 tháng đầu năm 2012 đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn tỉnh có thêm 2.385 hộ có nhà vệ sinh, 10.968 hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, đào được 1.010 hố xử lý rác thải gia đình và xây dựng được 59 công trình biogas...

7.5. Về an ninh trật tự - an toàn xã hội nông thôn

Công an tỉnh đã tham mưu BCĐ tỉnh ban hành kế hoạch về “Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tai tệ nạn xã hội xây dựng NTM giai đoạn 2012-2015”; xây dựng Kế hoạch số 525/KH-CAT(PV28) về công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tiến hành kiểm tra, khảo sát công tác tổ chức thực hiện tại 9 huyện, thành phố; các huyện, thành phố đều đã triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn đẩy lùi tội phạm tệ nạn xã hội xây dựng NTM giai đoạn 2012-2015. Công an tỉnh đã xây dựng đề cương hướng dẫn các huyện, TP tổ chức thực hiện và tập trung triển khai các mặt công tác đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

8. Một số hoạt động khác

- Nhu cầu sửa chữa hệ thống loa truyền thanh thôn bản đã được Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng các dự án theo Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở đang trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Ngoài 5 nội dung trọng tâm của tỉnh, các địa phương chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí gần hoàn thành, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

+ Hoàn thiện xây dựng mới 01 nhà văn hóa xã, 03 nhà văn hóa thôn; nâng cấp 10 nhà văn hóa thôn, mua sắm trang thiết bị cho 14 nhà văn hoá xã.

+ Hoàn thành nâng cấp và sửa chữa 02 chợ nông thôn.

+ Nâng cấp và làm mới 8 công trình thủy lợi.

+ Nâng cấp và xây dựng mới 6 công trình UBND xã.

+ Chỉnh trang nhà ở dân cư: 547 nhà.

(Nguồn: Báo cáo số 332/BC-BCĐ ngày 12/10/2012 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai)