Nhiều chính sách có hiệu lực từ Tháng 01/2017

1. Đình chỉ hành nghề nếu kế toán không đủ giờ cập nhật kiến thức

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký dịch vụ hành nghề kế toán (sau đây gọi là kế toán viên).

Theo đó, quy định kế toán viên phải tham gia cập nhật kiến thức tại các lớp học do hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán; cơ sở đào tạo; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán (DVKT) tổ chức.

Thời gian cụ thể như sau:

-  Tối thiểu 40 giờ trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề DVKT, trong đó có tối thiểu 20 giờ cập nhật kiến thức các quy định về kế toán, thuế của Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán.

-  Tối thiểu 80 giờ trong 02 năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề DVKT đối với người không hành nghề DVKT trong thời gian từ 24 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký.

- Thời gian cập nhật kiến thức được cộng dồn,  tính từ ngày 16/8 của năm trước đến ngày 15/8 của năm sau.

Thông tư 292/2016/TT-BTC cũng lưu ý nếu đến hết ngày 15/12 năm nay mà kế toán viên không cập nhật đủ số giờ theo quy định thì sẽ bị đình chỉ hành nghề DVKT từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau.

2. Hướng dẫn mới về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (DVKT) được ban hành ngày 15/11/2016.

Theo đó, hồ sơ đăng ký hành nghề DVKT gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề DVKT theo mẫu;

- Bản sao HĐLĐ làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh DVKT, hộ kinh doanh DVKT (trừ đối tượng không bắt buộc có HĐLĐ);

- Bản sao chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên;

- Giấy xác nhận về thời gian thực tế làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán theo mẫu hoặc tài liệu chứng minh (riêng người đã được hành nghề từ 2016 trở về trước thì không bắt buộc);

- Hai ảnh màu 3x4cm, nền trắng trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt HĐLĐ tại nơi làm việc trước khi đăng ký (nếu có);

- Tài liệu chứng minh số giờ cập nhật kiến thức hành nghề (với trường hợp phải có);

- Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam nếu người đăng ký là người nước ngoài (trừ thuộc trường hợp không phải có giấy phép).

Thông tư 296/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

3. Thông tư 133/2016/TT-BTC những điểm mới cần chú ý

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 26/8/2016.

Theo đó: 

- Hướng dẫn kế toán áp dụng với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.

- Đề cập rõ đến các Tài khoản, như là:

+ 111 - Tiền mặt

+ 112 - Tiền gửi ngân hàng

+ 121 - Chứng khoán kinh doanh

+ 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

+ 131 - Phải thu của khách hàng

+ 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

+ 136 - Phải thu nội bộ

+ 138 - Phải thu khác

+ 141 - Tạm ứng

+ 151 - Hàng mua đang đi đường

+ 152 - Nguyên liệu, vật liệu

+ 153 - Công cụ, dụng cụ …

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017 và bãi bỏ những quy định trái với Thông tư này.

Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011.

4. Bãi bỏ nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ 01/01/2017

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, ban hành Danh mục mới gồm 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay vì 268 ngành, nghề như hiện nay.

Như vậy, quy định mới đã bãi bỏ nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đơn cử:

+ Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu;

+ Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc;

+ Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh;

+ Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

+ Dịch vụ tổ chức dạy thêm, học thêm.

Đồng thời, từ 01/7/2017, bổ sung ngành, nghề kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị và ngành, nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, Luật cũng bổ sung "kinh doanh pháo nổ" vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

5. Tăng mức hỗ trợ phòng chống buôn lậu, sản xuất thuốc lá giả

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 19/2015/TT-BTC về mức hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán thuốc lá giả.

Theo đó, hỗ trợ 4.000 đồng/bao 20 điếu (hiện hành là 3.000 đồng/bao 20 điếu) cho các đối tượng thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả; bao gồm:

- 200 đồng/bao 20 điếu tương đương 5% hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia  về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- 280 đồng/bao 20 điếu tương đương 7% hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá bị bắt giữ, tiêu hủy;

- 200 đồng/bao 20 điếu tương đương 5% hỗ trợ cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam;

- Số tiền còn lại hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả.

Thông tư 306/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

6. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận cơ sở pha chế khí là 05 ngày

Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Theo đó, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp mới; cấp điều chỉnh, bổ sung; cấp lại Giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

- Cấp mới; cấp điều chỉnh, bổ sung thì thời hạn không quá 05 ngày làm việc trong trường hợp hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì thương nhân cần bổ sung đầy đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu bổ sung.

Nếu hồ sơ đầy đủ nhưng nội dung chưa hợp lệ hoặc có dấu hiệu vi phạm thì Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định tại cơ sở pha chế khí trong thời hạn 20 ngày (có thể kéo dài thêm không quá 7 ngày làm việc).

- Nếu cấp lại, thời hạn xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận là không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thông tư 11/2016/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

7. Chính sách miễn thuế SDĐ nông nghiệp đến hết năm 2020

Ngày 11/11/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết 28/2016/QH14 sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN).

Theo đó, miễn thuế SDĐNN đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp (hiện hành chỉ miễn đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất nông nghiệp) cho các đối tượng sau:

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp (SXNN), bao gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất;

- Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã SXNN, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để SXNN;

- Hộ gia đình, cá nhân SXNN góp quyền SDĐNN của mình để thành lập hợp tác xã SXNN.

Ngoài ra, miễn thuế SDĐNN đối với đất nông nghiệp Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và đơn vị khác trực tiếp sử dụng đất để SXNN.

Thời hạn miễn thuế tại Nghị quyết 28/2016/QH14 được thực hiện từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020.

8. Các nội dung hoạt động thông tin cơ sở

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 52/2016/QĐ-TTg về quy chế hoạt động thông tin cơ sở. Theo đó nội dung hoạt động thông tin cơ sở bao gồm:

- Cung cấp thông tin chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế và trong nước liên quan trực tiếp đến người dân địa phương;

- Cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương gồm:

+ Thông tin về các dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương;

+ Thông tin về trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương;

+ Thông tin về sự cố, các tình huống khẩn cấp xảy ra ở địa phương hoặc ảnh hưởng đến địa phương;

+ Thông tin về các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình…

- Cung cấp các thông tin phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

Ngoài ra hoạt động thông tin cơ sở còn phải đảm bảo tuân thủ đường lối của Đảng, pháp luật, phù hợp với phong tục địa phương, phải kịp thời, chính xác đến với người dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa

Quyết định 52/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/02/2017.

9. Quy định về đóng, mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại NHNN Việt Nam và các Ngân hàng thương mại (NHTM).

Theo đó, quy định việc đóng, mở các tài khoản của KBNN như sau:

- Đối với Sở giao dịch KBNN:

+ Được tiếp tục sử dụng tài khoản thanh toán tổng hợp và tài khoản thanh toán hiện mở tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam và NHTM ở Trung Ương.

+ Tổng Giám đốc KBNN xem xét, quyết định mở thêm tài khoản tại NHTM khác ngoài NHTM hiện có tài khoản.

- Đối với KBNN cấp tỉnh, huyện trực thuộc:

+ Khi mở mới, mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu tại NHTM, KBNN cấp tỉnh gửi đề nghị, nêu lý do cho KBNN xem xét và chỉ được thực hiện sau khi KBNN chấp thuận.

+ Khi đóng và tất toán tài khoản tại NHTM, KBNN cấp tỉnh, huyện gửi yêu cầu và phối hợp với ngân hàng nơi mở tài khoản thực hiện theo đúng quy định.

Thông tư 315/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

10. Bãi bỏ một số văn bản về điều kiện kinh doanh thực phẩm

Ngày 05/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản QPPL về đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm thuộc chuyên ngành quản lý của Bộ Công Thương như sau:

- Thông tư 54/2014/TT-BCT về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến. 

- Thông tư 53/2014/TT-BCT về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia.

- Thông tư 59/2014/TT-BCT về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật. 

- Chương II Thông tư 40/2013/TT-BCT về điều kiện, trình tự, thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm. 

- Chương II Thông tư 57/2015/TT-BCT về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.

Thông tư 27/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/01/2017.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 




Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 28578
  • Trong tuần: 230,461
  • Tất cả: 29,750,030
Đăng nhập