Nhiều chính sách ban hành có hiệu lực từ tháng 12

1. Ban hành mới 60 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành 60 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016. Theo đó, bao gồm:

- 04 biểu mẫu về ngân sách bộ, ngành;

- 10 biều mẫu về ngân sách địa phương;

- 02 biểu mẫu về các đơn vị dự toán, ban quản lý dự án trực thuộc bộ, ngành, địa phương;

- 05 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng;

- 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu;

- 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp;

- 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng;

- 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính đảng;

- 23 biểu mẫu về hồ sơ chung.

Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2016 và thay thế Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012.

2. Chậm đổi bằng lái xe sang PET không phải thi lại lý thuyết

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tin báo chí về việc chuyển đổi giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PETngày 01/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Bộ đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế cho Thông tư 58/2015/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sẽ quy định việc chuyển đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET theo hướng:

- Đối với Giấy phép lái xe không thời hạn: Việc chuyển đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET được thực hiện đến ngày 31/12/2020 và không yêu cầu thi lại lý thuyết.

- Đối với giấy phép lái xe có thời hạn: Người sử dụng sẽ chuyển đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET khi hết thời hạn ghi trên giấy phép.

Với sự thay đổi này sẽ giúp quy định của Bộ Giao thông vận tải phù hợp với pháp luật hiện hành và tạo thuận lợi cho người dân trong việc đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET.

3. Các tiêu chí đối với dự án nhóm C quy mô nhỏ

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, dự án nhóm C quy mô nhỏ được hiểu là những dự án đảm bảo các tiêu chí sau đây:
- Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;
- Tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng;

- Dự án nằm trên địa bàn 01 xã và do Ủy ban nhân dân xã quản lý;

- Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình;

- Sử dụng một phần ngân sách Nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân;

- Thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
Nghị định 
161/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/12/2016 và bãi bỏ Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013.

4. Quy định chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Theo đó, hoạt động chi thường xuyên của đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên được quy định như sau:

- Chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với ĐVSNCL.

Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách Nhà nước không cấp bổ sung.

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý:

+ Đối với nội dung chi đã có định mức: căn cứ vào khả năng tài chính, đơn vị được tự quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn định mức và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ;

+ Đối với nội dung chi chưa có định mức: căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ và tự chịu trách nhiệm về quyết định này.

- Trích khấu hao tài sản cố định.

Nghị định 141/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2016.

5. Phương thức quảng bá hình ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 19/10/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, thông tin quảng bá hình ảnh của các tỉnh, thành phố  trực thuộc TW được cung cấp qua một số phương thức sau đây:

- Hoạt động đối ngoại của UBND cấp tỉnh.

- Cổng/Trang thông tin điện tử của UBND các cấp bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

- Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố.

- Xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

- Hệ thống thông tin đối ngoại tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt.

- Sản phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trong và ngoài nước; sản phẩm truyền thông phổ biến qua internet.

- Các hoạt động tiếp xúc, hợp tác với cơ quan báo chí nước ngoài.

- Các hoạt động truyền thông của các sự kiện lớn tổ chức tại tỉnh, thành phố và ở nước ngoài.

- Các phương thức hoạt động thông tin đối ngoại khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư 22/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 02/12/2016.

6. 03 Biểu mẫu mới trong giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/12/2016.

Theo đó, bổ sung 03 biểu mẫu trong giải quyết khiếu nại hành chính (ban hành kèm theo Thông tư).

1. Biểu mẫu số 01A-KN về đơn khiếu nại.

2. Biểu mẫu số 04A-KN về gia hạn thời gian xác minh.

3. Biểu mẫu số 08A-KN về quyết định trưng cầu giám định.

Ngoài ra, Thông tư 02 cũng bổ sung quy định về  thời hạn xác minh các nội dung khiếu nại như sau:

+ Khi hết thời hạn xác minh nội dung khiếu nại mà người giải quyết khiếu nại hoặc chủ thể khác được giao xác minh chưa xác minh xong thì người giải quyết khiếu nại xem xét gia hạn thời gian xác minh.

+ Việc gia hạn không làm cho thời gian giải quyết vượt quá thời hạn giải quyết khiếu nại.

7. Các ngạch công chức Quản lý thị trường

Ngày 04/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Theo đó, Công chức Quản lý thị trường là người được tuyển dụng vào làm tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào các ngạch công chức Quản lý thị trường.

Có 04 ngạch công chức Quản lý thị trường sau đây:

+ Kiểm soát viên cao cấp thị trường;

+ Kiểm soát viên chính thị trường;

+ Kiểm soát viên thị trường;

+ Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

Công chức Quản lý thị trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn của công chức theo quy định pháp luật cán bộ, công chức và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức Quản lý thị trường.

Bộ Công Thương quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Nghị định 148/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2016.

8. Nội dung của Nhật ký thi công xây dựng công trình

Ngày 26/10/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo đó:

Nhà thầu thi công xây dựng phải lập Nhật ký thi công xây dựng công trình cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng.

Nếu có nhà thầu phụ tham gia thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thoả thuận với nhà thầu phụ về việc lập nhật ký thi công xây dựng đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Nội dung chủ yếu của Nhật ký thi công xây dựng bao gồm:

- Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết.....); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu huy động; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày;

- Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công (nếu có);

- Các kiến nghị của nhà thầu, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

- Ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công của các bên có liên quan.

Thông tư 26/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

9. Trách nhiệm của DN trong ngăn chặn xung đột thông tin mạng

Ngày 14/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin mạng.

Theo đó, yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet phải có trách nhiệm:

- Cung cấp đầy đủ thông tin, phối hợp xác định và ngăn chặn các nguồn thông tin gây xung đột trên mạng theo yêu cầu của cơ quan nghiệp vụ.

- Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; tổ chức giám sát, phát hiện và kịp thời thông báo đến cơ quan nghiệp vụ về các nguồn thông tin gây xung đột trên mạng.

- Phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các giải pháp, biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin để ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Ngoài ra, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet có quyền chặn lọc thông tin trên mạng khi có một trong các yếu tố sau: 

- Xác định được nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng;

- Xác định rõ tính hợp lý về yêu cầu của bên bị xung đột thông tin trên mạng;

- Có yêu cầu của cơ quan nghiệp vụ.

Nghị định 142/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.

10. Hướng dẫn quản lý nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh

Nội dung này được quy định tại Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi là cơ sở).

Theo đó:

- Cơ sở nằm ngoài phạm vi Khoản 1 Điều 17 của Thông tư này có hệ thống xử lý nước thải và lưu lượng nước thải từ 30m3/ngày đêm trở lên ngoài việc thực hiện quy định về quản lý nước thải thì phải có nhật ký vận hành hệ thống.

Nhật ký vận hành được viết bằng tiếng Việt, ghi chép đầy đủ các nội dung gồm: lưu lượng; thông số vận hành;  kết quả quan trắc; loại và lượng hóa chất sử dụng, lượng bùn thải phát sinh và lưu giữ tối thiểu 02 năm.

- Cơ sở có lưu lượng nước thải từ 1000m3/ngày đêm trở lên ngoài nhật ký vận hành phải có thêm các nội dung quan trọng khác, như là:

+ Giám sát, quan trắc tự động, liên tục nước thải đầu ra;

+ Hệ thống xử lý nước thải phải có công tơ điện độc lập, lượng tiêu thụ điện phải ghi vào nhật ký vận hành…

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.

11. Rút ngắn thời gian thẩm tra, duyệt quyết toán DA vốn Nhà nước

Ngày 24/10/2016, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ NNPTNT quản lý.

Theo đó, rút ngắn thời gian thẩm tra và phê duyệt tính từ ngày cơ quan thẩm tra nhận đủ hồ sơ trình duyệt của Chủ đầu tư. Cụ thể như sau:

+ Đối với dự án quan trọng quốc gia tối đa là 07 tháng (trước đây là 10 tháng).

+ Đối với dự án nhóm A tối đa là 04 tháng (trước đây là 07 tháng).

+ Đối với dự án nhóm B tối đa là 02 tháng (trước đây là 05 tháng).

+ Đối với dự án nhóm C tối đa là 01 tháng (trước đây là 04 tháng).   

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về thời gian tối đa nộp hồ sơ quyết toán trình phê duyệt quyết toán bao gồm cả thời gian Kiểm toán như sau:

+ Đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A là 09 tháng.

+ Đối với dự án nhóm B là 06 tháng.

+ Đối với dự án nhóm C là 03 tháng.

Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 và bãi bỏ Quyết định1195/QĐ-BNN-TC ngày 06/6/2011.
Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 92
  • Hôm nay: 28517
  • Trong tuần: 230,400
  • Tất cả: 29,749,969
Đăng nhập