Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2016

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2016

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a) Trồng trọt:

- Trong tháng 9 lúa mùa vùng cao trà sớm, trà chính vụ đã cho thu hoạch, đến hết tháng 9 đã thu hoạch được 6.858 ha, bằng 32,5% diện tích lúa mùa đã gieo cấy; lúa mùa vùng thấp đang được tập trung chăm sóc, chuẩn bị thu hoạch. Tính chung tổng diện tích lúa Xuân và lúa Mùa năm 2016 gieo cấy đạt 31.179 ha, bằng 102% KH và 102,9% so CK; năng suất bình quân ước đạt 46,71 tạ/ha; ước sản lượng đạt 156.343 tấn, bằng 102,7% KH và 104,5% so CK. Ngô chính vụ và ngô hè thu đã thu hoạch được 14.551 ha/25.111 ha; lũy kế diện tích trồng ngô 9 tháng thực hiện 36.496 ha, bằng 101,3% KH và 97,4% so CK. Năng suất ngô bình quân ước đạt 37,7 tạ/ha, đạt 101,4% KH và 106% so CK; sản lượng ngô năm 2016 ước đạt 137.488 tấn, đạt 102,8% KH và 103,3% so CK.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được mùa, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 293.831 tấn, bằng 102,7% so KH và 103,9% so CK.

Cánh đồng lúa một giống và trồng ngô thâm canh mật độ dầy được các địa phương tích cực triển khai, cụ thể: Diện tích cánh đồng lúa một giống thực hiện 3.483 ha, năng suất bình quân cả năm đạt 67,6 tạ/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà là 17,46 tạ/ha (năng suất bình quân chung cả năm 50,14 tạ/ha), giá trị thu nhập trên 1 ha tăng thêm 13-14 triệu đồng/ha/vụ; trồng ngô thâm canh mật độ dầy 1.000 ha, năng suất bình quân cả năm 70,2 tạ/ha, tăng hơn năng suất bình quân chung của tỉnh là 32,3 tạ/vụ, giá trị thu nhập tăng thêm 15-16 triệu đồng/ha/vụ. Diện tích trồng ngô thâm canh mật độ dầy đạt 1.000 ha, năng suất bình quân cả năm 70,2 tạ/ha, tăng hơn năng suất bình quân chung của tỉnh là 32,3 tạ/vụ, giá trị thu nhập tăng thêm 15-16 triệu đồng/ha/vụ.

- Cây đậu tương: 9 tháng đầu năm 2016 đã gieo trồng 5.004 ha, bằng 101,3% KH và 100,3% so CK.

- Cây vụ Đông: Trong tháng 9 trồng được 914 ha, gồm ngô đông trên 400 ha và khoai lang, ha rau, đậu các loại.

- Cây chè: Các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giống và chuẩn bị được 400ha đất trồng chè, trồng mới tháng 9 được 112,9 ha, lũy kế   157,9 ha, đạt 31,6% KH, thấp hơn CK 12%. Sản lượng chè búp tươi thu hoạch trong tháng đạt 2.921 tấn, lũy kế đạt 15.644 tấn, bằng 100,5% so CK.

- Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả 9 tháng cơ bản ổn định, không có biến động lớn, ước đạt 8.022 ha, tăng 2,4 % so CK.

- Tình hình sâu bệnh hại: Trong tháng 9, trên lúa Mùa xuất hiện một số sâu bệnh gây hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh hoa cúc, khô vằn, lem lép hạt,...; diện tích nhiễm trên 5.000 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cùng các địa phương hướng dẫn nhân dân tích cực thực hiện biện pháp xử lý kịp thời, không để phát sinh thành dịch. Đến nay diện tích lúa nhiễm sâu bệnh đã được phục hồi, không ảnh hưởng nhiều đến năng suất lúa.

b) Chăn nuôi:

Tình hình chăn nuôi 9 tháng đầu năm phát triển ổn định. Đàn gia súc toàn tỉnh ước đạt 658.930 con, đạt 99% KH và 102% so CK; đàn gia cầm ước đạt 3,055 triệu con tăng 3,5% so CK. Tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 50.000 tấn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực phẩm trong tỉnh.

Tuy nhiên, một số bệnh dịch xuất hiện rải rác trên đàn gia súc, gia cầm như: Lở mồm long móng; cúm gia cầm A/H5N6;... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các huyện triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, khoanh vùng, dập dịch theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện đảm bảo tiến độ; trong tháng đã tiên được 580,3 nghìn liều, lũy kế 1.947 nghìn liều, đạt 78,9% KH, bằng 109,6% so CK. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được tăng cường.

Nuôi trồng thủy sản: Tổng số lượng cá bột sản xuất 9 tháng đầu năm 2016 ước đạt 9,5 triệu con; số lượng con giống sản xuất và ương nuôi lũy kế 5,5 triệu con, đạt 102% KH. Trong tháng xuất bán 35 vạn con giống các loại, lũy kế 5,35 triệu con, đạt 99% KH.

c) Lâm nghiệp:

Trong 9 tháng đầu năm 2016 đã rà soát đất trồng rừng được 7.268,6 ha, bằng 101,7% KH (gồm: rừng phòng hộ, đặc dụng 1.256,3 ha, rừng sản xuất 6.012,3 ha); trồng mới được 2.195 ha, lũy kế hết tháng 9 trồng được 4.149 ha, đạt 58% KH, tăng 56,5% so CK. Công tác cung ứng giống cây đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng .

Các địa phương, đơn vị chủ rừng đã triển khai bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, thực hiện tốt công tác phòng ngừa cháy rừng, trong tháng không xảy ra cháy rừng. Tính chung 9 tháng đầu năm đã xảy ra 21 vụ cháy rừng (tăng 09 vụ so CK), thiệt hại 52,723 ha rừng (tăng 40,523 ha so CK), trong đó: 36,11 ha rừng tự nhiên và 16,613 ha rừng trồng.

Công tác kiểm tra các điểm khai thác, chế biến lâm sản, kiểm soát vận chuyển lâm sản, phòng chống cháy rừng được tăng cường. Trong tháng, phát hiện và xử lý 30 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, lũy kế 258 vụ, tăng 50 vụ (24%) so CK, tổng tiền phạt nộp ngân sách 9 tháng là 1.747,7 triệu đồng.

d) Phát triển nông thôn:

 Các huyện, xã đã tích cực đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí của 11 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2016. Các huyện tích cực triển khai các nội dung xây dựng Thôn nông thôn mới” và Thôn kiểu mẫu” theo Quyết định 1076/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ cơ sở về xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Yên, Bát Xát, TP Lào Cai. Phối hợp Văn phòng tư vấn KOICA tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho Ban phát triển thôn thuộc 8 thôn thí điểm mô hình làng mới của Hàn Quốc.

Trong tháng 9, toàn tỉnh đã thi công được 20,32 km đường GTNT, giảm 30% so tháng 8; lũy kế 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh thực hiện được 307,64 km (gồm: 167,93 km bê tông xi măng; 75,41 km rải cấp phối; 64,3 km mở mới), tính chung đạt 59,3% kế hoạch năm 2016; công tác huy động, xã hội hóa xây dựng nông thôn mới được tích cực triển khai, nhân dân đồng tình ủng hộ, tình chung 9 tháng năm 2016 đã huy động được 9,3 tỷ đồng, trên 50.000 công lao động, nhân dân hiến trên 190.000m đất. Các tiêu chí NTM khác (vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự...) được các địa phương và nhân dân tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay số nợ tiền mua xi măng của 9 huyện, thành phố là 21 tỷ đồng cần sớm được giải quyết (nợ Công ty CP Nam Tiến 19,6 tỷ đồng, nợ Công ty CP Xi măng Hoàng Liên Sơn là 1,4 tỷ đồng)

e) Tình hình thiệt hại do thiên tai: Trong tháng 9 (các ngày 02, 08, 11/9) do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh có mưa, một số nơi mưa to gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân: Làm 03 người chết do sạt lở đất (huyện Bắc Hà, TP Lào Cai); thiệt hại 24 nhà do sạt lở đất (thiệt hại nặng > 70% là 03 nhà, thiệt hại <30% là 21 nhà); thiệt hại 6,56 ha lúa, 0,62 ha; hoa màu, 0,217 ha nuôi thủy sản, chết 01 trâu; 02 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, 27m kênh mương bị đất sạt lở vùi lấp. Thiệt hại về tài sản ước tính trên 300 triệu đồng.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ước tính tổng giá trị thiệt hại về tài sản trên 780 tỷ đồng (trong đó đợt rét đậm, rét hại là 88 tỷ đồng và cơn bão 1, 2, 3 là trên 680 tỷ đồng).

g) Công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai: Đã được Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các cấp triển khai kịp thời, nhanh chóng, đã làm giảm thiểu những thiệt hại. Kết quả khắc phục thiệt hại thiên tai, đặc biệt là thiệt hại do cơn bão số 1, 2, 3 đến hết tháng 9 năm 2016 như sau:

- Tổng số tiền vận động ủng hộ từ thiện (Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố tiếp nhận) là 15.349,8 triệu đồng; tổng số hiện vật vận động ủng hộ từ thiện được: 88,397 tấn gạo; 8.544 kiện mỳ tôm, đồ dùng học sinh 1.175 thùng, chăn 325 cái, màn 241 cái, quần áo 4.732 bộ, dầu ăn 5.414 chai và nhiều đồ dùng gia đình, nhu yếu phẩm thiết yếu  khác, sự hỗ trợ này đã bước đầu đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ bị thiệt hại.

- Chính phủ đã giải quyết cấp 120,87 tấn gạo cứu đói đợt 1 theo đề nghị của UBND tỉnh (Quyết định số 1806/QĐ-TTg ngày 20/9/2016), UBND tỉnh phân đã bổ cho các huyện theo Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 22/9/2016. Đến ngày 28/9/2016, các huyện đã tiếp nhận đủ số gạo trên; dự kiến hoàn thành việc cấp phát gạo đến tay người dân chậm nhất là ngày 07/10/2016.

- Công tác sắp xếp và khắc phục thiệt hại về nhà ở cho 1.558 hộ dân: Đã sắp xếp được 717/841 hộ đạt 46%, Hỗ trợ nhà ở ổn định tại chỗ 351/460 hộ đạt 76,3%), Hỗ trợ nhà ở bị ngập nước thiệt hại từ 30-70%: 119/448 hộ; đạt 26,6%, khắc phục sửa chữa toàn bộ 129 nhà bị thiệt hại <30%  

- Khắc phục sản xuất nông nghiệp: (i) Đã khắc phục toàn bộ diện tích lúa bị ngập úng (9.153 ha);); (ii) Cải tạo diện tích ruộng bị vùi lấp 130/272,8 ha; đạt 47,8% (còn lại 142 ha chưa thực hiện); (iii) Khắc phục diện tích hoa, rau mầu 512/1.248 ha; đạt 41%; còn lại 736 ha chưa thực hiện;

- Về chăn nuôi: Triển khai mô hình nuôi gà cho các hộ dân tại huyện Bát Xát, gồm 10.000 con (Quang Kim 5.000 con, Cốc San 5.000 con). Khắc phục  diện tích ao, hồ nuôi cá 142/265,7 ha; đạt 53,5%; còn lại 124 ha chưa thực hiện.

- Tiếp nhận hỗ trợ vật tư nông nghiệp từ các tổ chức, doanh nghiệp, gồm: Ngô giống được hỗ trợ 1,53 tấn; phân bón 1,0 tấn.

- Khắc phục về cơ sở hạ tầng: (i) Công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt đã được chính quyền địa phương đã tổ chức huy động nhân dân khắc phục tạm thời nạo vét, đắp mương đất, bắc máng tre vầu, nứa, đảm bảo nước tưới sản xuất. Công trình cấp nước sinh hoạt đã khắc phục đảm bảo nước sử dụng. (ii) Hoàn thành công tác khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Hiện nay Sở Giao thông vận tải và các địa phương, các đơn vị có liên quan khắc phục các vị trí sạt lở ta luy nghiêm trọng, các hư hỏng lớn công trình thoát nước để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chấp thuận kiên cố hóa, khắc phục hậu quả bước 2: Vị trí sạt lở ta luy âm tại Km124+100 – Km124+800 quốc lộ 4D; sửa chữa hư hỏng mặt đường với diện tích 85.000m2;  Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ xây dựng 02 cầu bị thiệt hại (Cầu treo Thác Mẹt, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn và cầu bê tông Van Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát).

- UBND tỉnh đã giao kế hoạch danh mục 04 công trình đầu tư khẩn cấp (gồm: 02 dự án sắp xếp 70 hộ dân tại huyện Bát Xát, Sa Pa; cầu treo Thị ủy, thành phố Lào Cai; cầu treo Khe Buôn, huyện Văn Bàn).

- Công tác khắc phục thiệt hại về điện, thông tin liên lạc đã được Công ty Điện lực Lào Cai, các doanh nghiệp viễn thông tích cực thực hiện, đến nay cơ bản đã khắc phục xong, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a. Sản xuất công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 ước đạt 2.030 tỷ đồng, tăng 12,9% so  tháng 8. Trong 9 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì khá ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 9 tháng ước đạt  15.523 tỷ đồng, đạt 80,9% KH, tăng 16,8% so CK. Bên cạnh những sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ tốt với giá bán ổn định như: Quặng Apatit các loại, Phôi thép, Đồng katốt, Phân bón NPK, Photpho vàng, Gạch xây dựng,... vẫn còn có một số sản phẩm tiêu thụ chậm  và hàng tồn kho khá lớn, giá trị khoảng 2.203,8 tỷ đồng là phân bón DAP, Supe lân, Quặng sắt Manhêtít.

Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp địa phương được duy trì ổn định, có sự tăng trưởng so cùng kỳ:. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 9 ước đạt 109,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.029,2 tỷ đồng, bằng 78,3% KH, tăng 12% so với CK. Đến nay, toàn tỉnh có 7.743 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu hút trên 15 nghìn lao động.

b) Xây dựng cơ bản:

Công tác XDCB được tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 và kế hoạch năm 2015 được kéo dài thực hiện sang năm 2016 theo Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (Bảo tàng tỉnh, Trung tâm trưng bày ngoài trời, Trụ sở làm việc và trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh); tích cực thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm có ý nghĩa cho sự phát triển của tỉnh như: Sân bay Lào Cai, Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa, ...

Kế hoạch vốn năm 2015 chuyển tiếp sang năm 2016: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2015 là: 4.340,176 tỷ đồng; Khối lượng hoàn thành đến tháng 9 năm 2016 ước đạt 4.273 tỷ đồng, bằng 98,4% KH, tăng 5% so CK năm 2014; Giá trị thanh toán ước đạt 4.270,2 tỷ đồng, bằng 98,4% KH, tăng 5% so CK.

 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016: Tính đến 30/9/2016, tổng vốn giao là 4.006 tỷ đồng; giá trị giải ngân ước đạt 2.636,8 tỷ đồng, bằng 66% KH, giảm 4% so CK.

3. Thương mại, dịch vụ

a) Hoạt động thương mại: Hoạt động thương mại nội địa duy trì ổn định, lưu thông thông suốt, hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 ước đạt 1.613 tỷ đồng, lũy kế 11.843 tỷ đồng, bằng 70,5% KH, tăng 5,5% so CK.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế diễn ra ổn định; tại các cửa khẩu phụ, lối mở đã có chiều hướng tích cực nhưng vẫn còn khó khăn, trong đó hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa có lúc bị gián đoạn (đặc biệt mặt các mặt hàng cao su, đường kính không phát sinh). Giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tháng 9 ước đạt 195 triệu USD, tăng 3,7% so tháng 8; lũy kế 9 tháng đạt 1.220 triệu USD, bằng 48,8% KH, bằng 68,6% so CK. Trong đó: Xuất khẩu đạt 30 triệu USD, lũy kế 297,8 triệu USD, bằng 49,6% KH, bằng 79,3% so CK; nhập khẩu đạt 34,5 triệu USD, lũy kế 390,6 triệu USD, bằng 39,1% KH, bằng 56,9% so CK; lũy kế 9 tháng giá trị hành hóa xuất nhập khẩu loại hình khác (tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển cửa khẩu) đạt 470 triệu USD.

Công tác quản lý thị trường được triển khai tích cực. Lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, phòng chống buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cửa khẩu, lối mở. Trong tháng 9, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 182 vụ, lũy kế 1.273 vụ; xử lý 80 vụ vi phạm, lũy kế 448 vụ; xử phạt vi phạm hành chính lũy kế 1.028,6 triệu đồng, giá trị hàng hóa vi phạm lũy kế 1.463,6 triệu đồng.

b) Du lịch: Trong 9 tháng đầu năm, với việc thường xuyên duy trì các hoạt động xúc tiến du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới; tổ chức các chương trình du lịch văn hóa, cùng với giao thông đi lại thuận tiện đã thu hút khá tốt khách du lịch đến với Lào Cai. Tháng 9, lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 261 nghìn lượt khách tăng 11% so tháng 8, lũy kế 9 tháng là 2.067,6 nghìn lượt khách, đạt 84,4% KH, tăng 30,6% so CK. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 591,1 tỷ đồng, lũy kế 4.735,7 tỷ đồng, đạt 81,3% KH, tăng 32,4% so CK.

Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển đáng kể, tăng mạnh về số lượng và nâng cao về chất lượng. Đến nay, đã có 698 cơ sở với trên 9.000 buồng (tăng 167 cơ sở lưu trú so với năm 2015), công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 60%; có 38 doanh nghiệp lữ hành (trong đó có 24 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế); 337 hướng dẫn viên, 286 hướng dẫn viên quốc tế và 51 hướng dẫn viên nội địa;... góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

c) Dịch vụ bưu chính, viễn thông: Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Tính đến tháng 9/2016, tổng số thuê bao điện thoại ước đạt 719,422 nghìn thuê bao, tăng 14,5% so CK; trong đó số thuê bao cố định đạt 18,350 nghìn thuê bao, bằng 49,1%; số thuê bao di động đạt 701,072 nghìn thuê bao, tăng 18,64%. Tổng doanh thu viễn thông 9 tháng năm 2016 ước đạt 580 tỷ đồng, tăng 8,01% so CK.

d) Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của nhân dân. Trong tháng 9, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (do địa phương quản lý) ước đạt 188,6 tỷ đồng, lũy kế 1.484,5 tỷ đồng, tăng 13,8% so CK; vận chuyển hành khách ước đạt 495,8 nghìn lượt khách, lũy kế 5,087 triệu lượt, tăng 29,6% so CK, doanh thu vận chuyển hành khách ước đạt 24,6 tỷ đồng, bằng 90,9% so tháng trước, trung bình 9 tháng đầu năm tăng 47,7% so CK; vận tải hàng hoá ước đạt 627,3 nghìn tấn, lũy kế 4,332 triệu tấn, giảm 4,8% so CK, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 137,5 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước, tăng 7,9% so CK.

4. Tài chính, tín dụng và giá cả thị trường

a) Thu, chi ngân sách: Công tác thu ngân sách được tăng cường triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 9  đạt 4.012,3 tỷ đồng bằng 64,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12% so CK. Trong đó: Thu nội địa 2.810 tỷ đồng, bằng 66,9% dự toán, tăng 8,9% so CK; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 845 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, giảm 24,2% so CK. Tổng thu ngân sách địa phương 8.722 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 6,2% so CK. Tổng chi ngân sách địa phương 6.710 tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán, tăng 4,6% so CK.

b) Hoạt động tín dụng: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc những quy định về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; tập trung huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến ngày 30/9/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt 39.399 tỷ đồng, tăng 5.926 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 17,70% so với 31/12/2015; tổng dư nợ ước đạt 37.364 tỷ đồng, tăng 5.455 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 17,09% so với 31/12/2015; tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn 0,53%.

c) Giá cả một số mặt hàng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 5,21% so CK; bình quân cùng kỳ tăng 2,25%. Các nhóm có chỉ số tăng như: Giáo dục tăng 4,73%; giao thông tăng 0,48%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,38%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,01%; thuốc, dịch vụ y tế tăng 0,01%. CPI tháng 9 tăng do các nguyên nhân: Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng 2 đợt theo giá xăng dầu thế giới làm chỉ số nhóm nhiên liệu tăng; bão số 3 gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và khó khăn cho lưu thông hàng hóa làm giá rau tươi tăng trong 2 kỳ đầu tháng; giá gạo tại tỉnh tăng trở lại sau thu hoạch vụ Đông Xuân; nhu cầu tiêu thụ hoa quả tăng trong ngày rằm Trung thu;… Nhóm có chỉ số giảm là: Bưu chính viễn thông giảm 8,43%; văn hóa, giải trí và dịch vụ du lịch giảm 0,3%; thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,08% ; hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,05%.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

a) Thu hút đầu tư: Trong 9 tháng đầu năm, cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.653,7 tỷ đồng; hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 524 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 70.891 tỷ đồng. Cấp chứng nhận mới cho 01 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 269,1 nghìn USD; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 02 dự án; điều chỉnh giảm vốn đầu tư cho 01 dự án. Tổng vốn đầu tư đã giải ngân của 28 dự án FDI đến hết tháng 9/2016 ước đạt 343,83 triệu USD, bằng 68,32% tổng vốn đầu tư cam kết giải ngân.

b. Các thành phần kinh tế phát triển: Tháng 9 (tính đến ngày 19/9/2016), cấp giấy đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 25 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 142,5 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 297 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 1.716,3 tỷ đồng; thông báo giải thể 06 doanh nghiệp, lũy kế 51 đơn vị.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Các cơ sở giáo dục đã tổ chức Lễ khai giảng và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2016 – 2017 trong không khí vui tươi, phấn khởi. Tính đến thời điểm tổ chức khai giảng, tỷ lệ chuyên cần cấp học mầm non, tiểu học duy trì ổn định trên 97,5%; cấp học THCS đạt trên 95%, cấp học THPT đạt trên 96%. Phòng học, trang thiết bị, cơ sở vật chất được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo cho hoạt động dạy học diễn ra ngay sau ngày khai giảng. Tích cực tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ (từ 0 đến dưới 3 tuổi) ra lớp bình quân đạt trên 19,1%; trẻ mẫu giáo (từ 3-5 tuổi) ra lớp đạt 94,8%, riêng trẻ mầm non 5 tuổi đạt 99,9%; tỷ lệ huy động học sinh cấp tiểu học đạt 100%; tỷ lệ huy động cấp THCS đạt 98,4%. Hiện tại, các cơ sở giáo dục đang tiếp tục vận động và tạo điều kiện tốt nhất để số học sinh chưa ra lớp, học sinh bỏ học đi học.

2. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Các hoạt động thông tin văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân. Hoạt động tuyên truyền chú trọng hướng về cơ sở, đặc biệt hướng đến các xã, thôn bản ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng chưa có điện lưới quốc gia. Các nội dung tuyên truyền tập trung cập nhật, phản ánh các sự kiện trọng tâm đang diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Một số đợt tuyên truyền lớn như: Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai và các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Công tác thông tin tiếp tục được quan tâm và duy trì. Các đội chiếu bóng lưu động, thông tin lưu động tập trung phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì. Trong tháng 9 đã tổ chức giải  Giải đua xe đạp vượt núi quốc tế “Cúp 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai” với hơn 300 vận động viên đến từ 26 đoàn trong nước và quốc tế; lũy kế 9 tháng đầu năm, tổ chức thành công 15 giải thể thao cấp tỉnh, đạt 83% KH. Thể thao thành tích cao: Duy trì thường xuyên và ổn định công tác huấn luyện 100 VĐV bán tập trung và 70 VĐV tập trung của 10 lớp năng khiếu. Trong 9 tháng đầu năm, đã tổ chức 23 đoàn VĐV tham gia các giải đấu trong khu vực và toàn quốc, kết quả đạt được 60 HC các loại.

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Trong 9 tháng đầu năm, không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm như Mers CoV, Tả, Cúm A/H5N1, H7N9, Zika,… Tuy nhiên, Bệnh viêm não Nhật Bản B có diễn biến gia tăng trong thời gian từ cuối tháng 7,đầu tháng 8, phát sinh rải rác trong tháng 9, đã có 47 ca mắc bệnh, trong đó có 03 ca tử vong, các ca khác được kịp thời điều trị khỏi bệnh; ngành Y tế và các địa phương đã tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản B, thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các tuyến. Ngoài ra, các dịch bệnh truyền nhiễm thông thường (cúm mùa, tiêu chảy, tay chân miệng, thủy đậu, sốt vi-rút) xảy ra rải rác tại các huyện, thành phố đều được giám sát, phát hiện và điều trị kịp thời.

Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm; thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra cơ sở thực phẩm 9 tháng đầu năm có 5.546/6.477 cơ sở đạt TCVS, chiếm 85,6%; xử lý hành chính 124 cơ sở. Lũy kế từ đầu năm, xảy ra 04 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 23 người mắc, 01 trường hợp tử vong; do các nguyên nhân là hóa chất trong nước uống, thực phẩm; vi sinh vật gây hại; độc tố tự nhiên.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho trẻ dưới 1 tuổi, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tích cực tuyên truyền vận động đến nhân dân. Tình hình biến động dân số đến hết tháng 8/2016: Tổng số trẻ sinh ra 7.873 (trong đó 3.563 trẻ gái), tỷ lệ giới tính khi sinh: 120 trẻ trai/100 trẻ gái; số sinh con thứ 3 trở lên là 1.076, tỷ lệ sinh con thứ 3: 13,67%. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Công suất sử dụng giường bệnh cao, bình quân đạt 143,5%, trong đó tại bệnh viện đạt 147,7%, phòng khám đa khoa khu vực đạt 104,7%.

4. Giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và các vấn đề xã hội:

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động được duy trì. Trong 9 tháng đầu năm, đã tạo việc làm tăng thêm cho 9.200 lao động, đạt 80% KH; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 569 lao động; đào tạo được 8.694 người, đạt 63% KH (trong đó: Cao đẳng nghề 1.161 người, đạt 43% KH; Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên 7.533 người, đạt 67,9% KH). Các cơ quan Sở Lao động – TBXH, Hiệp hội doanh nghiệp Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa về công tác đào tạo nghề gn với giải quyết việc làm, công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2016 và những năm tiếp theo.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được chú trọng, công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2016 tại các địa phương được tích cực  thực hiện. Ước 9 tháng đầu năm giảm tỉ lệ hộ nghèo là 4,08% đạt 81,6% KH.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm: Duy trì và thực hiện hiện tốt các chế độ chính sách người có công. Tính chung 9 tháng đầu năm các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết, Ngày Thương binh liệt sỹ được triển khai với tổng số quà đã trao tặng là 102.411 suất, trị giá 41.604 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ về kinh phí, đồ dùng, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở đất của các cơ bão số 1, 2, 3 gây ra.

Về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được ngành Bảo hiểm xã hội triển khai theo kế hoạch; Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo quyền lợi người lao động và giúp đỡ kịp thời cho người lao động gặp khó khăn.

5. Hoạt động khoa học – công nghệ

Trong tháng 9, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 06 dự án thuộc chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ. Các đề tài, dự án đảm bảo đúng tiến độ và nội dung được phê duyệt, đồng thời đôn đốc chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì dự án giao nộp sản phẩm khoa học của dự án đã được nghiệm thu để tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2016 UBND tỉnh cấp quyết định cho phép sử dụng địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể đối với 3 sản phẩm là Chè Shan Bắc Hà, Quýt Mường Khương và Đậu tương Mường Khương.     

III. Tài nguyên và Môi trường

Trong tháng 9, đã thực hiện phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố; triển khai thực hiện rà soát cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp đến năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; trong 9 tháng đầu năm, thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được 335 giấy, đạt 67% KH; cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được 1.583 giấy, đạt 85% KH.

Công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản được đẩy mạnh, thường xuyên kiểm tra, thị sát nắm tình hình và kịp thời phát hiện và giải tỏa đối với các khu vực có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép (như vùng quặng vàng gốc Tả Phời, khu vực quặng Apatit và hoạt động khai thác cát xây dựng trái phép trên sông Hồng...). Công tác bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm, chú trọng tới các điểm nóng về môi trường, các cơ sở trong khu cụm công nghiệp của tỉnh, đồng thời tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

1. Quốc phòng: Tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Công tác quân sự địa phương thực hiện đảm bảo kế hoạch, chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc thông suốt. Trong tháng 9, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức liên hợp diễn tập phòng, chống khủng bố qua biên giới “Sông Hồng 2 - 2016”. 

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội:

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tháng 9 tiếp tục được tăng cường thực hiện. Các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị đã được kịp thời giải quyết, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân; triển khai tốt kế hoạch phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh; các lực lượng công an đã bắt được nghi can của vụ án mạng nghiêm trọng khiến 04 người tử vong tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Tình hình an ninh, trật tự xã hội trong tháng 9 vẫn diễn biến khá phức tạp,

Trong tháng 9, đã xảy ra 105 vụ phạm pháp, vi phạm hành chính được phát hiện, xử lý tăng 09 vụ so tháng 8; tai tệ nạn xảy ra 29 vụ, tăng 07 vụ so với tháng trước, làm chết 28 người, tăng 02 người so tháng 8; thiệt hại về tài sản khoảng 210 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 26 vụ án để điều tra, các vụ việc khác đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2016, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội có những diễn biến khá phức tạp, gia tăng các vụ án, vụ việc vi phạm.

Tình hình an toàn giao thông: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh cơ bản được duy trì, đảm bảo thông suốt. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, lũy kế 110 vụ, giảm 09 vụ (8%) so cùng kỳ 2015; làm 02 người chết, lũy kế 53 người, giảm 04 người (7%) so cùng kỳ 2015; 18 người bị thương, lũy kế 122 người, giảm 06 người (5%) so cùng kỳ 2015. Kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT 1.214 trường hợp với tổng số tiền phạt 1.513,9 triệu đồng, tước 144 giấy phép lái xe, tạm giữ 192 phương tiện.

3. Hoạt động đối ngoại:

Trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vùng ALPC (Cộng hòa Pháp), các  tổ chức quốc tế (WB, ADB, KOICA...) và đại sứ quán một số nước (Bỉ, Úc, ...); tăng cường hợp tác với các tỉnh trong cả nước.

V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng, giải quyết đơn thư

Tập trung triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về "Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020"; Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 về Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Thực hiện mô hình một cửa liên thông tại các sở, ngành huyện thành phố, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính. Trong tháng 9  đã mở rộng triển khai giai đoạn 2 phần mềm một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến  trên địa bàn tỉnh (áp dụng tại  22 sở, ban, ngành, 09 huyện, thành phố và 37 xã, phường, thị trấn); Ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các sở, ngành, địa phương duy trì và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (ICT – Index). Tiếp tục triển khai Bộ khung chỉ số và đánh giá năng lực điều hành cấp huyện, thành phố (DCI).

Công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành chú trọng giải quyết theo quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Trong tháng 9, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã triển khai thực hiện 23 cuộc thanh tra hành chính, lũy kế 79 cuộc; 25 cuộc thanh tra chuyên ngành, lũy kế 485 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 391 tổ chức, đơn vị và 1.046 cá nhân có vi phạm, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, nông nghiệp, tài chính, sản xuất. Thực hiện đón tiếp 70 lượt = 103 người, lũy kế 2.231 lượt = 2.858 người (trong đó đoàn đông người là 92 đoàn = 612 người) đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo (chủ yếu về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng). Tiếp nhận 117 đơn khiếu nại, tố cáo, lũy kế 2.495 đơn; trong 9 tháng đầu năm giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 184 đơn khiếu nại, đã giải quyết 117 vụ việc đạt 70%, các vụ việc đều được giải quyết bằng quyết định hành chính, theo đúng thời hạn luật định; giải quyết 57 đơn tố cáo, đã giải quyết xong 37 vụ việc đạt 71%, các vụ việc đều được xem xét, giải quyết đúng quy định.

Đánh giá chung:

Trong 9 tháng đầu năm 2016, các cấp, các ngành, địa phương đã có những biện pháp hiệu quả triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh duy trì phát triển ổn định và đạt được kết quả tốt: Diện tích gieo cấy lúa Mùa và các cây trồng vụ Hè Thu (ngô, đậu tương, rau mầu..) đảm bảo thời vụ; công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thực hiện có hiệu quả; trồng rừng mới đảm bảo tiến độ và tăng so với cùng kỳ; đàn vật nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; các sản phẩm chăn nuôi (thịt, cá, trứng...) đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thường xuyên thực hiện; chương trình làm đường giao thông nông thôn, triển khai phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới được các địa phương triển khai tích cực; công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai được triển khai kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất; sản xuất công nghiệp tăng duy trì ổn định, tăng so cùng kỳ (tiêu thụ sản phẩm phôi thép đã tốt hơn với giá bán trên thị trường tăng, giúp dần dần phục hồi công nghiệp khai thác, chế biến quặng sắt trên địa bàn...); hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 5,5% so CK); du lịch phát triển mạnh (tổng lượt khách tăng 30,6% so CK, doanh thu du lịch tăng 32,4% so CK); hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa; huy động tín dụng và dự nợ đạt khá (tăng trên 17 % so với 31/12/2015);... Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được đẩy mạnh; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh; quốc phòng – an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 9 vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại:

- Thời tiết diễn biến bất thường: Thời điểm quý I rét đậm, rét hại; quý II nắng nóng, khô hạn kéo dài; quý III mưa lớn trên diện rộng, dông lốc, lũ quét, sạt lở đất;... gây thiệt hại lớn về người, thiệt hại sản xuất nông – lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, công trình công cộng, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XDCB,... gây khó khăn hơn cho đời sống của nhân dân và gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, nhà nước.

- Một số chỉ tiêu chính mặc dù tăng so cùng kỳ nhưng đạt thấp so kế hoạch như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 64,7% so dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh giao; trồng chè đạt 31,6% KH, ...

- Một số sản phẩm công nghiệp tiêu thụ chậm như: DAP, Supe lân, Quặng sắt Manhêtít,... dẫn đến giá trị hàng tồn kho lũy kế khá lớn trên 2.200 tỷ đồng..

- Hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở (đặc biệt hoạt động xuất khẩu) gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng và phụ thuộc nhiều vào các chính sách biên mậu phía Trung Quốc (giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu 9 tháng mới đạt 48,8% KH và bằng 68,6% so CK). Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ;... còn xảy ra.

- Một số chỉ tiêu thiếu kinh phí để hoàn thành theo chỉ tiêu kế hoạch 2016 như: Y tế (CTMT Dân số - KHHGĐ, Tiêm chủng mở rộng,  Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em); Lao động TBXH (đào tạo nghề); Nông nghiệp (kinh phí trồng mới chè chất lượng cao); Nông thôn mới (đầu tư hạ tầng thiết yếu cho các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2016);…

- Thủ tục đầu tư, xây dựng còn có điểm vướng mắc; văn bản hướng dẫn Luật và Nghị định về đầu tư còn khó khăn khi thực hiện, nhiều Nghị định, Thông tư, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ ngành ban hành chưa kịp thời dẫn đến nhiều nguồn vốn đầu tư công Trung ương giao cho tỉnh nhưng không có cơ sở phân khai sớm để triển khai thực hiện (vốn các chương trình MTQG, vốn TPCP kiên cố hóa trường lớp học,…) vì vậy, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2016 chậm hơn so CK; nợ tiền mua xi măng làm đường giao thông nông thôn chậm được giải quyết.

- Dịch vụ và sản phẩm du lịch tại các điểm, khu du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu; tai nạn giao thông giảm, trật tự văn minh đô thị có tiến bộ nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; tai nạn rủi ro, tự tử..., vi phạm pháp luật, vụ án nghiêm trọng gia tăng, trộm cắp tài sản, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, di cư tự do, hoạt động đạo trái phép vẫn còn xảy ra khá phổ biến; số vụ việc và số người khiếu nại, khiếu nại đông người còn xảy ra khá nhiều.

C. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 10 VÀ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2016; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước  năm 2017; triển khai các quyết định của UBND tỉnh đã ban hành thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2; tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Quý IV trong Chương trình công tác của UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. Về kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

- Tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh lúa mùa vùng cao, ngô chính vụ để giải phóng đất cho sản xuất vụ Thu Đông; chăm sóc lúa mùa vùng thấp, ngô, đậu tương Hè Thu; đôn đốc các huyện, thành phố tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ trồng chè mới đảm bảo kế hoạch. Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản trong giai đoạn chuyển sang mùa đông. Chuẩn bị các điều kiện và triển khi tiêm phòng kỳ II/2016. Tăng cường quản lý và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh; phòng chống rét, dự trữ thức ăn cho gia súc trong vụ Đông.

- Đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ trồng rừng mới năm 2016. Đối với khu vực vùng thấp, trồng cây lá rộng xong trước ngày 30/9/2016, khu vực vùng cao trồng cây lá kim xong trước 15/12/2016. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới, đặc biệt triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu hoàn thành năm 2016; khởi công thi công các công trình, dự án đầu tư XDCB thuộc Chương trình nông thôn mới đảm bảo tiến độ.

- Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình giảm nghèo theo kế hoạch; đẩy mạnh hoạt động đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp xây dựng nông thôn mới. Tổ chức rà soát sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng giảm thiểu các thôn bản dưới 50 hộ.

- Tổ chức nghiêm túc việc trực ban phòng chống thiên tai 24/24h, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện công tác phòng chống thiên tai tại cơ sở.

- Đẩy nhanh triển khai công tác khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân và sản xuất tại các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 1, số 2, số 3 năm 2016 gây ra; Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm.

2. Công nghiệp, xây dựng cơ bản

Tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư của các doanh nghiệp; chú ý là đôn đốc, giúp đỡ triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn Sun Group tại Sa Pa, thành phố Lào Cai; các dự án sản xuất công nghiệp chế biến khoáng sản, kim loại (dự án MDF Bảo Yên, Nhà máy luyện đồng Bản Qua, dự án sản xuất dây điện, cáp điện của nhà đầu tư Hàn Quốc...).

Rà soát đánh giá các dự án đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Khu thương mại công nghiệp Kim Thành; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án thủy điện, đảm bảo yêu cầu trong năm 2018 hoàn thành tất cả các dự án thủy điện.

Các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Rà soát, đôn đốc tiến độ, thủ tục các dự án đầu tư quan trọng của tỉnh: Dự án cảng hàng không Lào Cai; dự án đường nối cao tốc đi Sa Pa...; Triển khai thực hiện Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Sa Pa và Quy hoạch mở rộng khu kinh tế cửa khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình khẩn cấp để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 2, số 3 năm 2016 (xây dựng các công trình cầu bị hỏng; xây dựng các điểm để di chuyển, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm...). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA; đặc biệt là Dự án Phát triển đô thị, dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (WB), Chương trình hạnh phúc (KOICA);

3. Thương mại, dịch vụ, du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm giữ ổn định thị trường, giá cả, đặc biệt là triển khai các biện pháp kiểm soát thị trường, hàng hóa trong những tháng cuối năm và giáp Tết Nguyên đán Kỷ Dậu 2017. Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, nhãn hàng hoá, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh ATTP, đặc biệt là tại tại các trung tâm thương mại - siêu thị, chợ trung tâm huyện, chợ phiên trên địa bàn toàn tỉnh; việc vận chuyển, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, thuốc diệt cỏ nhập lậu, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp qua các cửa khẩu, lối mở theo quy định.

Các địa phương đẩy mạnh quản lý hoạt động du lịch đi đôi với quản lý các dịch vụ phục vụ khách du lịch, đảm bảo số lượng và chất lượng các cơ sở lưu trú; thường xuyên kiểm soát việc niêm yết giá lưu trú, dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông tại các điểm du lịch. Triển khai thực hiện Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Sa Pa đã được Thủ tướng Chính phủ phê; làm tốt công tác chuẩn bị và tố chức chuỗi các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2017.

4. Tài chính, tín dụng

Đôn đốc triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu NSNN trên địa bàn theo kế hoạch điều chỉnh, chú trọng tăng từ thu nội địa, thu từ đất, du lịch, khoáng sản, xuất nhập khẩu; tăng cường quản lý, thu hồi nợ đọng thuế, phí và các khoản thu từ đất của các doanh nghiệp và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2016.

Duy trì hoạt động ổn định an toàn và hiệu quả của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo đủ nguồn tín dụng cung cấp cho các doanh nghiệp, dân cư; tập trung vốn đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 Chương trình, 19 Đề án trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

5. Quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

Triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; triển khai kiểm tra, kiểm soát việc quản lý sử dụng đất đai của các doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bát Xát.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án; chuẩn bị các điều kiện diễn tập khắc phục sự cố hóa chất năm 2016; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về  một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

II. Văn hóa - Xã hội

1. Tiếp tục kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo duy trì tỷ lệ chuyên cần cao ở các cấp học và ở các trường trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Ngành giáo dục triển khai Kế hoạch và đánh giá thực chất mô hình trường học mới (VNEN) và đào tạo chất lượng cao (dạy học bằng tiếng Anh) để rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện.

2. Phối hợp và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36, năm 2016 tại Lào Cai.

3. Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh dịch phát sinh theo mùa và các bệnh dịch khác; sẵn sàng, chủ động phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên ta; đẩy mạnh công tác dân số - KHHGĐ, tổ chức tốt các chiến dịch lồng ghép, tăng cường các hoạt động truyền thông và cung cấp các dịch vụ KHHGĐ; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và xây dựng nông thôn mới.

4. Triển khai thực hiện dự án thành phần giải quyết việc làm cho người lao động. Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở thực hiện các quy định mới của Luật An toàn vệ sinh lao động. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho người lao động giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2016 tại các huyện, thành phố. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là giúp đỡ ổn định đời sống, hỗ trợ sản xuất cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai.

III. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; đẩy mạnh công tác bố trí và sắp xếp dân cư ở khu vực biên giới; tăng cường công tác quản lý an ninh nông thôn và an ninh đô thị, khu vực biên giới.

2. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh trật tự, tuyên truyền trái pháp luật; tăng cường bảo đảm an toàn trật tự an toàn giao thông, quản lý các phương tiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri. Quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định.

3. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức tài trợ quốc tế (ADB, WB, JICA, Kuwet, Hàn Quốc,...) để vận động các dự án mới và thực hiện các dự án đã ký kết hiệp định: Đầu tư cho Đô thị Sa Pa (ADB), đầu tư hạ tầng giao thông Bắc Hà (Kuwet), Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 mở rộng (2015 – 2018); các dự án về lĩnh vực y tế, giáo dục, nông thôn mới và xử lý chất thải khu công nghiệp;... Tăng cường hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với các vùng, lãnh thổ quốc gia: Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Vùng ALPC – Cộng hòa Pháp....; . Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương trong cả nước, đặc biệt với các tỉnh, thành phố trên Hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và các tỉnh lân cận để thúc đẩy cùng nhau phát triển. Tiếp tục phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế theo lộ trình (WTO) được Chính phủ cam kết.

IV. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng

Tiếp tục triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 48/2013/NĐ-CP; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cùng với triển khai hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch  UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện, thành phố (DCI). Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh. Triển khai hiệu quả, thiết thực hợp tác với VNPT về việc triển khai bộ phần mềm chính quyền điện tử của VNPT tại tỉnh Lào Cai.

Trước ngày 31/10/2016 hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2017 theo đúng tiến độ quy định tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh; triển khai chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình, văn bản trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, năm 2016.

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và và hoàn thành việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016. Tổ chức đánh giá tổng kết nhiệm vụ năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 28359
  • Trong tuần: 230,242
  • Tất cả: 29,749,811
Đăng nhập