Kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2014
Cuộc điều tra doanh nghiệp định kỳ hàng năm được tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vị cả nước. Năm 2014 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 91/QĐ- TCTK ngày 26/02/2014 về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2014. Mục tiêu cuộc điều tra:

Thu thập một số thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp;

Tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2013 của khu vực doanh nghiệp và hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã;

Đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Thực hiện quyết  định và phương án điều tra của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Lào Cai đã xây dựng  kế hoạch; phối hợp với các ngành, liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh Lào Cai) và các doanh nghiệp hoạch toán độc lập trên phạm vi toàn tỉnh,  tổ chức triển khai tốt điều tra doanh nghiệp năm 2014. Tổng số doanh nghiệp hạch toán độc lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến thời điểm 31/12/2013, thuộc đối tượng điều tra là 1760 doanh nghiệp. Tiến hành điều tra thu thập, kết quả như sau:

- Số doanh nghiệp mới thành lập chưa hoạt động trong năm 2013 là: 162 doanh nghiệp;

- Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể  là 123 doanh nghiệp;

- Số doanh nghiệp đã giải thể là 17 doanh nghiệp;

- Số doanh nghiệp không tìm thấy địa chỉ (do chuyển địa điểm khác hoặc mới đăng ký hoạt động không có địa chỉ và điện thoại rõ ràng) là 71 doanh nghiệp;

- Số doanh nghiệp không gặp được chủ doanh nghiệp để điều tra là 5 doanh nghiệp;

- Số doanh nghiệp lý do phá sản, chưa có báo cáo tài chính  không điều tra được là 29 doanh nghiệp;

- Số doanh nghiệp thu được phiếu là 1352 doanh nghiệp, trong đó: doanh nghiệp đang đầu tư chưa chưa có kết quả kinh doanh 72 doanh nghiệp; doanh nghiệp ngừng hoạt động để đổi mới công nghệ và ngừng hoạt động theo mùa vụ là 26 doanh nghiệp; doanh nghiệp chờ giải thể là 37 doanh nghiệp; doanh nghiệp không hoạt động do chưa nhận được hợp đồng, công trình, chờ chuyển đổi loại hình là 33 doanh nghiệp...Kết quả số liệu điều tra sơ bộ doanh nghiệp năm 2014 (có phụ biểu kèm theo).

Nhằm kịp thời phổ biến thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dùng tin, Cục Thống kê Lào Cai công bố sơ bộ một số chỉ tiêu chủ yếu về số lượng; lao động; tài sản nguồn vốn và kết quả sản  xuất kinh doanh (doanh thu và lợi nhuận) của các doanh nghiệp và HTX trong năm 2013. Thông tin này phản ánh sơ bộ về kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2014 nên chưa đáp ứng được đầy đủ  yêu cầu của các đối tượng dùng tin. Kết quả điều tra chính thức sẽ được Tổng cục Thống kê biên soạn chi tiết và công bố rộng rãi vào tháng 12/2014, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan Đảng, Nhà nước và người sử dụng thông tin.

Nhấn vào đây để xem chi tiết 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 426
  • Trong tuần: 203,093
  • Tất cả: 29,094,432
Đăng nhập