7 chương trình với 27 đề án thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ và có cơ sở cân đối, đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đưa Lào Cai phát triển kên một trình độ mới, phấn đấu xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc, là địa bàn quan trọng về hợp tác và giao lưu quốc tế của vùng và cả nước, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí lựa chọn 7 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, nhiệm kỳ 2010 – 2015, với 27 đề án như sau:

Chương trình 1: Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới (04 Đề án)

Để án l: Chuyến dịch kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sn xuất nông nghiệp.

Chủ trì: Sở Nông nghiệp & PTNT.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Đề án 2: Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp (Rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đặc dụng và cây cao su).

Chủ trì: Sở Nông nghiệp & PTNT.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường Sở Công Thương, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, các chi nhánh ngân hàng: Nông nghiệp - PTNT, Công thương, Chính sách xã hội, Đầu tư - Phát triển và Quỹ Hỗ trợ đầu tư phát triển, UBMTTQ vả các đoàn thề chính trị - xã hội tỉnh. UBND các huyện, thành phố.

Đề án 3: Xây dựng nông thôn mới.

Chủ trì: Sở Nông nghiệp & PTNT.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; UBND các huyện, thành phố.

Đế án 4: Giảm nghèo bền vững.

Chủ trì: sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

Cơ quan phối hợp: Sở Kề hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục - ĐT, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội; các huyện, thành ủy và UBND các huyện, thành phô.

Chương trình 2: Phát triển công nghiệp và xây dựng hạ tầng đô thị (03 Đề án)

Đề án 5: Phát triển công nghiệp và các khu, cụm công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp.

Chủ trì: Sở Công Thương.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Giao thông vận tải, sở Văn hoá TT & DL, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố.

Đề án 6: Phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn (quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn).

Chủ trì: Sở Giao thông vận tải

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Công Thương, Công ty Môi trường đô thị Lào Cai. UBND các huyện, thành phố.

Để án 7: Phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì: Sở Xây dựng.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải. Sở Văn hoá -TT & DL, các huyện, thành ủy và UBND các huyện, thành phố.

Chương trình 3: Phát triển thương mại - Dịch vụ, Du Lịch (03 đề án)

Đề án 8: Phát triển thương mại - dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chủ trì: Sở Công Thương.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh Cục Hải quan tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai; các huyện, thành ủy và UBND các huyện, thành phố.

Đề án 9: Phát triển kinh tế du lịch.

Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao vả Du lịch

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, sở Giáo dục & Đào tạo. Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; các huyện, thành ủy và UBND huyện: Bắc Hà, Sa Pa, thành phố Lào Cai.

Đề án 10: Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông.

Chủ trì: Sở Thông tin - Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Khoa học - Công nghệ, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Công nghệ thông tin.

Chương trình 4: Phát triển văn hóa – xã hội (06 đề án)

Đề án 11: Phát triển, nâng cao chất lượng giáo đục, giai đoạn 2011-2015.

Chủ trì: Sở Giáo dục - Đào tạo

Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nôi vụ, Sở Lao động-TB & XH: UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thành ủy và UBND các huyện, thành phố.

Để án 12: Phát triển sự nghiệp y tế.

Chủ trì: Sở Y tế.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

các đơn vị sự nghiệp y tế, các huyện, thành ủy và UBND các huyện, thành phố.

Đề án 13: Phát triển văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Lào Cai.

Chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên báo Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - TB & XH, Sở Nông nghiệp & PTNT, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, các huyện uỷ, thành ủy và UBND huyện, thành phố.

Đề án 14: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu.

Chủ trì: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận Tinh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, huyện uỷ, thành ủy và UBND các huyện, thành phố.

Đề án 15: Phát triển thể dục – thể thao.

Chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố.

Đề án 16: Phát triển khoa học và công nghệ.

Chủ trì: Sở Khoa học - Công nghệ.

Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Tài nguyên & MT, Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vân tải, Sở Thông tin và Truyền thông: Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh.

Chương trình 5 : Phát triển nguồn nhân lực (03 Đề án)

Đề án 17: Đào tạo nghề cho người lao động (nông, lâm, công nghiệp, xây dựng, thương mại, du lịch...).

Chủ trì: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

Cơ quan phối hợp: Trường Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Trung cấp Nghề tỉnh, Trường Trung cấp văn hoá – Nghệ thuật & Du lịch, Trường Trung cấp Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố.

Đề án 18: Quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý, chuyên môn và kỹ thuật.

Chủ trì: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tinh, các huyện, thành ủy vả UBND các huyện, thành phố.

Đề án 19: Quy hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị

Chủ trì: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục - ĐT; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Chương trình 6 : Quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội

Chương trình 7: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ (04 đề án)

Đề án 24: Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng.

Chủ trì: Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, các huyện ủy, thành ủy trực thuộc.

Đề án 25: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và khoa giáo.

Chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, các huyện uỷ thành uỷ và đảng uy trực thuộc Trường Chính tri tỉnh, các cơ quan Khối tư tưởng - văn hóa - khoa giáo; các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Đề án 26: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giảm sát của các cấp ủy đảng, HĐND, UBND các cấp.

Chủ trì: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Thanh tra tỉnh, HĐND tỉnh, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh các huyện uỷ, thành uỷ trực thuộc.

Để án 27: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tư pháp, các huyện, thành ủy và UBND các huyện, thành phố.

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 154
  • Hôm nay: 28242
  • Trong tuần: 230,125
  • Tất cả: 29,749,694
Đăng nhập