7 chương trình với 29 đề án thực hiện trong giai đoạn 2006-2010

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, BCH Đảng bộ tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 14/4/2006 xác định Chương trình công tác trọng tâm toàn khoá giai đoạn 2006-2010 gồm 7 chương trình với 29 đề án thực hiện trong giai đoạn 2006-2010 là:

Chương trình 1: Phát triển nông nghiệp nông thôn, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân

Đề án 1: Chuyển dịch mạnh cơ cấu KT NN theo hướng SX hàng hoá, tăng nhanh giá trị TN trong SX. Chủ động SX và cung ứng giống tốt

Dự án 1: Sản xuất thâm canh tăng vụ trên đất ruộng

Dự án 2: Trồng, chế biến chè chất lượng cao

Dự án 3: Sản xuất rau an toàn

Dự án 4: Sản xuất hoa hàng hoá

Dự án 5: Trồng cây thuốc lá

Dự án 6: Tổ chức sản xuất, cung ứng giống lúa lai

Dự án 7: Phát triển chăn nuôi đại gia súc

Dự án 8: Phát triển nuôi trồng thuỷ sản

Đề án 2: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH – HĐH

Dự án 1: Phát triển sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp và ngành nghề TTCN nông thôn

Dự án 2: Quy hoạch và phát triển các hoạt động dịch vụ NN ở nông thôn.

Dự án 3: Đẩy mạnh hoạt độnh tín dụng trong nông thôn

Dự án 4: Phát triển dịch vụ thương mại nông thôn

Đề án 3: Đẩy mạnh quy hoạch sản xuất gắn với sắp xếp dân cư giai đoạn 2006-2010

Đề án 4: Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2006-2010

Đề án 5: Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010

Dự án 1: Rà soát, quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2006-2010

Dự án 2: Trồng mới rừng kinh tế

Dự án 3: Trồng rừng cảnh quan, rừng sinh thuỷ

Đề án 6: Phát triển CSHT kinh tế nông thôn

Dự án 1: Phát triển hệ thống thuỷ lợi

Dự án 2: Cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vùng nông thôn

Dự án 3: Phát triển hệ thống điện nông thôn

Chương trình 2: Xây dựng hạ tầng Kinh tế và phát triển công nghiệp

Đề án 7: Xây dựng và phát triển giao thông giai đoạn 2006-2010

Dự án 1: Phối hợp, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ, các công trình do TW quản lý trên địa bàn

Dự án 2: Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ

Dự án 3: Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông đến trung tâm xã

Dự án 4: Đầu tư, nâng cấp đường giao thông liên thôn

Dự án 5: Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới

Đề án 8: Hoàn thiện việc xây dựng thành phố Lào Cai giai đoạn 2006-2010

Dự án 1: Xây dựng Khu đô thị mới LC-CĐ

Dự án 2: Điều chỉnh, sắp xếp trụ sở các cơ quan HCSN trên địa bàn khu thị xã Lào Cai, Cam Đường cũ

Dự án 3: Hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại III

Đề án 9: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2010

Dự án1: Phát triển các cụm công nghiệp giai đoạn 2006-2010

Dự án 2: Phát triển các công trình trọng điểm về công nghiệp giai đoạn 2006-2010

Dự án 3: Phát triển TTCN giai đoạn 2006-2010

Đề án 10: Phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2006-2010

Dự án 1: Qui hoạch phát triển bưu chính - viễn thông giai đoạn 2006 - 2010

Dự án 2: Qui hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2006 - 2010

Chương trình 3: Mở rộng KTĐN và hội nhập kinh tế; phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ

Đề án 11: Mở rộng kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế

Dự án 1: Phát triển KTCK Lào Cai

Dự án 2: Khu hợp tác kinh tế Lào Cai (Việt Nam) – Hồng Hà Trung Quốc)

Đề án 12: Phát triển kinh tế du lịch giai đoạn 2006-2010

Đề án 13: Phát triển thương mại và dịch vụ giai đoạn 2006-2010

Dự án 1: Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn giai đoạn 2006-2010

Dự án 2: Đẩy mạnh sản xuất hàng hoá xuất khẩu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006-2010

Dự án 3: Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại và đầu tư giai đoạn 2006-2010

Chương trình 4: Phát triển văn hoá - xã hội

Đề án 14: Phát triển giáo dục giai đoạn 2006-2010

Dự án 1: Duy trì vững chắc, nâng cao chất lượng PCGDTH, CMC và PCGDTHCS đến năm 2010

Dự án 2: Phát triển giáo dục trung học phổ thông đến năm 2010 và 2015

Dự án 3: Phát triển Trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2006-2010

Dự án 4: Củng cố xây dựng trường nội trú (bao gồm cả bán trú) giai đoạn 2006-2010

Dự án 5: Kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2006-2010

Đề án 15: Củng cố và phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn 2006-2010

Dự án 1: củng cố và phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2006-2010

Dự án 2: Xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2006-2010

Dự án 3: Thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2006-2010

Dự án 4: Kiên cố hoá trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2006-2010

Dự án 5: Thực hiện giảm suy dinh dưỡng trẻ em giai đoạn 2006-2010

Dự án 6: Đảm bảo quy mô dân số phù hợp với sự phát triển KT-XH giai đoạn 2006-2010

Đề án 16: Phát triển văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc các dân tộc Lào Cai giai đoạn 2006-2010

Dự án 1: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2006-2010, trọng tâm là vận động nhân dân các dân tộc vùng cao cải tạo tập quán lạc hậu

Dự án 2: Bảo tồn, khai thác, phát triển bản sắc văn hoá các dân tộc Lào Cai giai đoạn 2006-2010

Đề án 17: Phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2006-2010

Dự án 1: Quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020

Dự án 2: Xây dựng các cơ sở TDTT trọng điểm trên địa bàn giai đoạn 2006-2010

Dự án 3: Đào tạo, phát triển vận động viên thể thao thành tích cao giai đoạn 2006-2010

Đề án 18: Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010

Dự án 1; Quy hoạch định hướng và cơ chế ứng dụng và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2006-2010

Dự án 2: Nâng cao năng lực của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lào Cai

Dự án 3: Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng hàng hoá

Chương trình 5: Quốc phòng - An ninh

Chương trình 6: Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đề án 23: Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010

Nghị quyết: Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công tác vận động quần chúng, giai đoạn 2006 – 2010

Nghị quyết: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giai đoạn 2006 – 2010

Nghị quyết: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở)

Chương trình 7: Phát triển nguồn nhân lực

Đề án 27: Đào tạo nghề cho người lao động

Dự án 1: Đào tạo nghề cho nông dân

Dự án 2: Đào tạo nghề lao động kỹ thuật

Đề án 28: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn, thôn bản tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010

Đề án 29: Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và cán bộ kỹ thuật cấp tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2006-2010

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 187
  • Hôm nay: 21103
  • Trong tuần: 215,397
  • Tất cả: 29,709,578
Đăng nhập