Các Đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015

Để án l: Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2011-2015.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 281-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 2: Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp (Rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đặc dụng và cây cao su).

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 282-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 3: Xây dựng nông thôn mới.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 283-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 4: Giảm nghèo bền vững.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 284-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 5: Phát triển công nghiệp và các khu, cụm công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 285-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 6: Phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn (quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn).

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 286-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Để án 7: Phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số -QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 8: Phát triển thương mại - dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 288-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 9: Phát triển kinh tế du lịch.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 289-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 10: Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 290-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 11: Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2011-2015.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 291-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 12: Phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 292-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 13: Phát triển thiết chế văn hoá, bảo tồn và phát huy  phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 293-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 14: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 294-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 15: Phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 295-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 16: Phát triển khoa học và công nghệ.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 296-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 17: Đào tạo nghề cho người lao động (nông, lâm, công nghiệp, xây dựng, thương mại, du lịch...).

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 297-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 18: Quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý, chuyên môn và kỹ thuật.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 298-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 19: Quy hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 299-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 24: Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 304-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 25: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và khoa giáo.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 305-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Đề án 26: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giảm sát, thanh tra của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2015.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 306-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011) 

Để án 27: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

(Đề án được Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 307-QĐ/TU của Tỉnh ủy ngày 15/11/2011)

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
  • PS Tụt tiêu chí NTM
  • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
  • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
  • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
  • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 175
  • Hôm nay: 2336
  • Trong tuần: 192,169
  • Tất cả: 28,211,949
Đăng nhập