Skip Navigation LinksCổng thông tin điên tử Vườn quốc gia Hoàng Liên » Giới thiệu chung » Chức năng nhiệm vụ » CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN
rss
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN  (22/11/2013 )
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN:

A. Chức năng:

Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai; chịu trách nhiệm trước Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng Vườn Quốc gia Hoàng Liên, theo đúng quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã được ban hành tại Quyết định số: 08/2001/QĐ-TTg ngày 1/1/2001 và Quyết định số: 90/2002/QĐ-TTg ngày 12/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Vườn Quốc gia Hoàng Liên chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp & PTNT, chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm tỉnh; có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên rừng và xây dựng phát triển vốn rừng:

- Tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia (bao gồm: Thực hiện các biện pháp nhằm phát triển bền vững tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất, tài nguyên nước và các tài nguyên thiên nhiên khác; thực hiện các biện pháp phòng, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng; ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại phá hoại rừng và môi trường gây thiệt hại đến Vườn quốc gia).

- Khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, bảo tồn tính đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia.

- Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia, dự án đầu tư vùng đệm về phát triển lâm nghiệp, nhằm phát triển rừng và hệ sinh thái rừng.

- Tổ chức cho số dân cư đang sinh sống trong Vườn Quốc gia và vùng đệm tham gia việc bảo vệ rừng, bảo vệ Vườn Quốc gia; đồng thời tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

2. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học khu hệ thực vật rừng, khu hệ động vật rừng (nhất là đối với các loài động, thực vật quý hiếm có giá trị) nhằm bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật của Vườn Quốc gia, theo đúng các quy định về nghiên cứu khoa học trong các khu rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình lâm nghiệp trang trại ở vùng đệm, mô hình làng du lịch, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong Vườn Quốc gia và vùng đệm thực hiện.

- Tìm kiếm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hợp tác, tài trợ, đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia, hợp tác nghiên cứu khoa học tại Vườn Quốc gia, theo đúng quy đinh của pháp luật và theo đúng sự hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Tổ chức du lịch:

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan: xây dựng dự án du lịch trong Vườn Quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức thực hiện dự án đó trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và tài nguyên rừng, không làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên và môi trường của Vườn Quốc gia. Tạo nguồn thu từ du lịch để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển Vườn Quốc gia và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

4. Ngoài 3 nhiệm vụ chính trên Vườn Quốc gia Hoàng Liên có trách nhiệm:

            Quản lý và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý công chức, viên Chức, quản lý tài chính, tài sản được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh giao.


 


 
Gửi bình luận