Ban QLDA 661  (14/04/2013 )
 

Nhiệm vụ: Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch lâm sinh được UBND Tỉnh giao  hàng năm theo chương trình dự án 661 (Chương trình cũ), nay là chương trình bảo vệ và phát triển rừng. Lập hồ sơ thiết kế trình cấp trên phê duyệt theo đúng quy định; xây dựng tiến độ thực hiện tại hiện trường; trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật lâm sinh; phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Kiểm Lâm VQG thực hiện công tác tuyên truyền luật BV&PTR, công tác bảo vệ và PCCCCR.

             Tổ chức: Ban QLDA 661 gồm có 1 Trưởng ban  (Do Hạt phó hạt Kiểm Lâm Hoàng Liên Kiêm nhiệm) và 6 cán bộ. (6 cán bộ trên không thuộc biên chế của VQG)

 
 


 


 
Gửi bình luận