Thông tư số 02/2014/TT-BXD, ngày 12/2/2014 Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, ngày 10/10/2013 của CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản;
(20/03/2014 10:10:23 SA)
Tin tức khác