Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai V/v Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.
(06/08/2009 12:00:00 SA)