Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2014
(24/03/2014 2:03:42 CH)

Thông tư Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Xem chi tiết tại đây.

Văn phòng UBND huyện.