Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới quý 1/2012 của huyện Văn Bàn.
(18/04/2012 2:50:12 CH)

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở các địa phương. Thực hiện xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương về “nông nghiệp, nông thôn và nông dân”, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước để phát triển khu vực nông thôn.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xây dựng nông thôn mới chính là một cuộc cách mạng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân, giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi từ đó mỗi người dân chủ động, tích cực  tham gia bằng những việc làm cụ thể.

Quý 1/2012, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở đạt được những kết quả tích cực. Ban chỉ đạo của huyện, của xã đã kiện toàn củng cố, các thành viên ban chỉ đạo được phân công nhiệm vụ cụ thể. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó Ban tuyên giáo Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở giữ vai trò chủ đạo, các hình thức tuyên truyền được linh hoạt, lồng ghép thông qua họp thôn bản, tiếp nhận cấp phát đĩa VCD tuyên truyền kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại Hàn Quốc, sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đến tất cả các thôn bản trong huyện.

Trong quý hoàn thành tổ chức Lễ phát động “chung tay xây dựng nông thôn mới” của tất cả các xã, tổng hợp tại các buổi lễ phát động có 7.960 lượt người tham dự; các tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ được hơn 1,2 tỷ đồng, tính đến ngày 28/3/2012 các xã đã nhận được gần 860 triệu đồng. Tổ chức rà soát, đánh giá, đối chiếu với 19 tiêu chí nông thôn mới, kết quả toàn huyện có 10 xã đạt từ 5 đến 8 tiêu chí, 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Các xã cũng đã tổ chức rà soát các danh mục, họp thôn bản để thống nhất các tiêu chí cần đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện trong năm 2012.

Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn và mới được triển khai nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng . Nhận thức về xây dựng NTM của một số cấp ủy, chính quyền và nhân dân còn bị sai lệch, chưa đúng, vì vậy chưa quyết liệt vào cuộc hoặc có tư tưởng chờ đợi đầu tư của Nhà nước là chính. Công tác thông tin báo cáo của các xã còn chậm hoặc không đầy đủ, triển khai các bước không đúng quy trình,...đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo huyện.

Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2012 và giai đoạn theo đúng Nghị quyết của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện đề ra, Quý 2/2012, ban chỉ đạo huyện chủ trương chỉ đạo: các thành viên ban chỉ đạo huyện tăng cường xuống cơ sở, kịp thời giúp cơ sở thảo gỡ khó khăn vướng mắc; đối với các ngành chuyên môn được phân công thường trực các phong trào thi đua liên quan xây dựng nông thôn mới cần cụ thể hóa thành chỉ tiêu, mốc thời gian hoàn thành và đôn đốc thực hiện.

Các cơ quan khối văn hóa thông tin và UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn bằng hình thức sân khấu hóa, in ấn tờ áp phích treo ở trụ sở xã và nhà văn hóa thôn để phổ biến các tiêu chí và nhiệm vụ của các thôn, bản cần thực hiện; Ban chỉ đạo các xã tích cực triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng đồ án đã được phê duyệt, xây dựng Nghị quyết, kế hoạch cụ thể để thực hiện hoàn thành từng tiêu chí đã đăng ký.

Lương Mạnh Lộc

Đài TT-TH Văn Bàn