CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (trường hợp phải xin phép). 

Trình tự thực hiện
 

- Hộ gia đình nộp đơn (theo mẫu) + Giấy CNQSD đất tại Phòng Tài nguyên MT cấp huyện.

- Phòng TNMT tổ chức thẩm định, trình UBND cấp huyện Quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý GCNQSD đất hoặc ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.  
Cách thức thực hiện
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân.

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong trường hợp xin cấp lại, cấp đổi GCN QSDĐ).

- Đơn xin đăng ký biến động đất đai.

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Giấy tờ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

b) Số lượng hồ sơ:                           1 (bộ)
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân                  
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố Lào Cai

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng TN và MT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế; UBND xã phường nơi có đất.                                                      
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 

Giấy chứng nhận                      

Lệ phí:
 

- Lệ phí địa chính: Mức thu

+ Tại cấp xã thuộc cấp huyện: 20.000đ/lần

+ Các khu vực khác: 10.000đ/lần
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

Mẫu số 11/ĐK

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong trường hợp xin cấp lại, cấp đổi GCN QSDĐ).

-  Đơn xin đăng ký biến động đất đai.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 

-Luật Đất đai ngày 26/11/2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

-Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định trình tự, thủ thục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai