Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục 

Trình tự thực hiện
 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyệncó trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã có trẻ em bị xâm hại tình dục lập hồ sơ nạn nhân là trẻ em.

- Căn cứ hồ sơ trẻ em và xác nhận của UBND cấp xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội làm thủ tục trình Chủ tịch UBND cấp huyệnquyết định chi hỗ trợ trẻ em theo chế độ quy định.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 

02 bộ hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ nạn nhân là trẻ em

- Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19
Thời hạn giải quyết
Trong vòng 15 ngày
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân xã, ;
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hành chính             
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 

Mẫu số 01

Mẫu số 02
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 

- Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

- Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.