Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn. 

Trình tự thực hiện
 

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Kiểm tra nhiệm vụ quy hoạch theo kết quả thẩm định, xác nhận hồ sơ đã thẩm định.

- Trình UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 

02 bộ hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

- Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đã hoàn chỉnh theo kết quả thẩm định, kèm theo file văm bản

- Các văn bản khác có liên quan (Văn bản tham gia ý kiến của chính quyền địa phương, các ngành...)
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức                                                                   
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị;

- Cơ quan phối hợp (nếu cã): UBND cấp xã,  nơi có quy hoạch được duyệt, cơ quan tư vấn lập quy hoạch.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Phê duyệt                                  
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 

- Luật Xây dựng năm 2003

- Nghị định số: 12/2009/NĐCP ngày 10/2/2009 về quản lý các dự án đầu tư. Nghị định số: 08/NĐ.CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng

- Quyết định số: 06/QĐ.BXD ngày 3/2/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng

- Thông tư số: 07/TT.BXD của bộ trưởng bộ XD ngày 07/4/2008 Hướng dẫn lập, thẩm đinh, phê duyệt quy hoạch xây dựng

- Quyết định số: 11/QĐ.UBND ngày 25/6/2010 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai