Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2011
(01/11/2011 10:57:28 CH)
 

Thực hiện Chỉ thị số 19 – CT/TU ngày 23/10/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào cai về việc lãnh đạo tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

            Căn cứ hướng dẫn số: 37/HD-MTTW-BTT ngày 30/9/2011 của Ban Thường trực UB Trung ương Mặt trận TQVN về hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2011).

            Để việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2011 đạt hiệu quả cao; Ban Thường trực UB Mặt trận TQVN tỉnh Lào Cai hướng dẫn nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI

1. Nội dung

a) Tiếp tục tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước ở địa phương.

b) Đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2011và bàn biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động trong năm 2012  gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

c) Biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động.

d) Tổ chức các hoạt động như:

- Trao nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tặng quà các cháu học giỏi, khởi công các công trình văn hoá, phúc lợi xã hội.

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng…

2. Hình thức và biện pháp thực hiện:           

a) Quá trình tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" được tổ chức chủ yếu tại các khu dân cư, song tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, có thể tổ chức theo cụm khu dân cư hoặc toàn xã.

- Tại khu dân cư, việc tổ chức ngày hội do Ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Chi bộ, trưởng thôn và Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  ở khu dân cư.

- Nếu tổ chức theo cụm khu dân cư hoặc toàn xã thì Ban Thường trực UB Mặt trận TQ cấp xã chủ trì, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức thành viên và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Thời gian có thể diễn ra một ngày hoặc 1/2 ngày trong dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (từ ngày 01/11 đến 18/11/2011). Công tác tuyên truyền cần chuẩn bị chu đáo và triển khai trước Ngày hội; nên có băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn về chủ đề "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"; phối hợp với các phương tiện thông tin, truyền thanh để tuyên truyền việc tổ chức Ngày hội trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thanh để toàn dân biết.

b) Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có kế hoạch tổ chức Ngày hội ở khu dân cư; tổ chức làm điểm ở một số khu dân cư trước khi tổ chức đồng loạt Ngày hội. Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của việc tổ chức Ngày hội, Ban công tác Mặt trận xây dựng chương trình, phân công chuẩn bị các nội dung của Ngày hội.

c) Thành phần tham dự Ngày hội:

- Các hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn dân cư, không phân biệt thường trú hoặc tạm trú; tuỳ theo điều kiện có thể mời toàn thể các thành viên trong gia đình hoặc đại diện hộ gia đình; chú ý mời các vị là chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan đóng trên địa bàn, sinh sống ở khu dân cư để cùng tham gia Ngày hội;

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể ở các cấp dự Ngày hội. Từng cấp có kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo tham gia ở các địa điểm khác nhau để trong hoạt động Ngày hội thể hiện sự quan tâm và động viên của các đồng chí lãnh đạo.

d) Chương trình Ngày hội: Phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tuỳ từng nơi để tổ chức cho phù hợp. Ban Thường trực hướng dẫn một số nội dung cơ bản “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” gồm 2 phần chính:

- Phần lễ:

+ Chào cờ;

+ Giới thiệu thành phần đại biểu dự ngày hội;

+ Ôn lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay;

+ Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2011 gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đề ra phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả cuộc vận động năm 2012;

+ Các đại biểu trao đổi, thảo luận;

+ Công bố danh sách hộ gia đình văn hoá, trao giấy chứng nhận gia đình văn hoá liên tục 3 năm liền (nếu có); Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong năm;

+ Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu (nếu có);

+ Phát động thi đua, đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua năm 2012;

+ Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

- Phần hội:

+ Tùy theo từng nơi, có thể tổ chức trước hoặc sau phần lễ, khuyến khích các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống văn hoá của địa phương, dân tộc; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương sinh sống hoặc đang công tác ở địa phương khác cùng hướng về "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư;

II. CÁCH TIẾN HÀNH:

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức Ngày hội.

Phối hợp với ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, khu dân cư.

2. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận và Đoàn thể các cấp về dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

3. Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc các cấp cần tổ chức rút kinh nghiệm và tổng hợp gửi báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (qua Ban phong trào) chậm nhất vào ngày 25/11/2011, để kịp tổng hợp báo cáo UB Trung ương Mặt trận TQVN theo quy định.

            Trên đây là một số nội dung về hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Ban Thường trực UB Mặt trận TQVN tỉnh Lào Cai đề nghị Ban Thường trực UB Mặt trận TQVN các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn này chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Ban phong trào

MTTQ