​Thông tư 01/TT-TTCP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
(20/03/2013 12:18:30 SA)
Tải Thông tư số 01/2013/TT-TTCP tại đây

Tin tức khác