Thanh tra việc chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý và thực hiện nguồn vốn đầu tư XDCB dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai (Quy mô 500 giường) tại Sở Y tế tỉnh Lào Cai
(18/09/2012 8:32:08 SA)            Căn cứ vào Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 25/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm 2012 của Thanh tra tỉnh Lào Cai, ngày 10/9/2012 Thanh tra tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố quyết định Thanh tra việc chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý và thực hiện nguồn vốn đầu tư XDCB dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai (Quy mô 500 giường) tại Sở Y tế tỉnh Lào Cai.
 

Theo quyết định Thanh tra số 149/QĐ-TT ngày 10/9/2012 của Thanh tra tỉnh Lào Cai nội dung thanh tra đối với dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai (Quy mô 500 giường) tại Sở Y tế tỉnh Lào Cai bao gồm:

-       Thanh tra việc chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước đối với dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai (Quy mô 500 giường).

-       Thời hiệu cuộc thanh tra từ năm 2008 đến năm 2011

-       Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn Thanh tra gồm 6 thành viên do ông Phan Đăng Toàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn.

Lương Văn Khương

Phó Phòng Thanh tra Kinh tế