Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành về minh bạch tài sản, thu nhập
(29/11/2013 3:26:51 CH) 

Ngày 31 tháng 10 năm 2013, Thanh tra Chính phủ ban hànhThông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành về minh bạch tài sản, thu nhập.

 

* Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Thông tư gồm:

- Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, người được dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở lên) trong cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác được giao biên chế có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.

- Sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, người hưởng phụ cấp chức vụ tương đương phó tiểu đoàn trưởng trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, Phó trưởng công an phường, thị trấn, Phó đội trưởng trở lên trong Công an nhân dân.

- Người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên tại bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ quan báo, tạp chí, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề của Nhà nước.

- Người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước gồm:

Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên, người giữ chức danh quản lý tương đương từ Phó trưởng phòng trở lên;

Người được cử làm đại diện phần vốn của Nhà nước, phần vốn của doanh nghiệp nhà nước người đó giữ chức danh quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp nhà nước.

- Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Chỉ huy trưởng quân sự, cán bộ địa chính, xây dựng, tài chính, tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn, Trưởng công an xã.

- Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm tra viên, thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước.

- Công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý trong các cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bố trí thường xuyên làm các công việc:

Quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước quy định tại Mục A, Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này;

Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực quy định tại Mục B, Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

* Tài sản, thu nhập phải kê khai theo Thông tư bao gồm:

- Các loại nhà, công trình xây dựng: Nhà, công trình xây dựng khác đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu; Nhà, công trình xây dựng khác thuộc quyền sở hữu trên thực tế của người phải kê khai, của vợ, chồng và con chưa thành niên nhưng được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; Nhà, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.

- Các quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; Quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.

- Tiền (Tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm: tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

- Ô tô, mô tô, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy,  tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

- Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

- Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên như: cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ,..

- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả các tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 Điều này ngoài lãnh thổ Việt Nam.

- Các khoản nợ gồm các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

- Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.

* Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 31/12 hàng năm.

* Hình thức được công khai: Niêm yết Bản kê khai, công khai Bản kê khai tại cuộc họp.

Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.

Thông tư này thay thế Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập./.

Nguyễn Thị Hoàng

Văn phòng Thanh tra tỉnh