Nghị định số 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
(01/04/2013 11:10:23 SA)            Ngày 19/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 

Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 7 như sau: “Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này)”.

Bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 2 “Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước” ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP:

Công chức loại A3 gồm 5 đối tượng  được bổ sung gồm: Thống kê viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự); Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) và Kiểm tra viên cao cấp thuế.

Công chức loại A2 có 6 đối tượng được bổ sung gồm: Thống kê viên chính; Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự); Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự); Kiểm tra viên chính thuế; Kiểm lâm viên chính.

 

Công chức loại A1 có 8 đối tượng được bổ sung gồm: Thống kê viên; Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Kỹ thuật viên bảo quản; Chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự); Thẩm tra viên (thi hành án dân sự); Thư ký thi hành án (dân sự); Kiểm tra viên thuế; Kiểm lâm viên.

 

Công chức loại B  có 7 đối tượng được bổ sung gồm: Thống kê viên trung cấp; Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự); Kiểm tra viên trung cấp thuế; Kiểm lâm viên trung cấp; Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp; Thủ kho bảo quản.

 

Công chức loại C có 01 đối tượng được bổ sung là : Nhân viên bảo vệ kho dự trữ.

 

Sửa đổi tên gọi “Ngạch viên chứcbằng “Chức danh nghề nghiệp viên chức” và bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 3 “Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước” ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP như sau:

Bổ sung 03 đối tượng vào nhóm A3.1 gồm: Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường; Dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn; Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thủy văn.

Bổ sung 14 đối tượng vào nhóm A2.1 gồm: Công tác xã hội viên chính; Trợ giúp viên pháp lý chính; Hộ sinh chính; Kỹ thuật viên chính y; Y tế công cộng chính; Điều dưỡng chính; Dân số viên chính; Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động; Trắc địa bản đồ viên chính; Địa chính viên chính; Điều tra viên chính tài nguyên môi trường; Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường; Dự báo viên chính khí tượng thủy văn; Kiểm soát viên chính khí tượng thủy văn.

Bổ sung 17 đối tượng vào nhóm viên chức loại A1 gồm: Công tác xã hội viên; Trợ giúp viên pháp lý; Hộ sinh; Kỹ thuật viên y; Y tế công cộng; Điều dưỡng; Dân số viên; Giáo viên tiểu học cao cấp; Giáo viên mầm non cao cấp; Giáo viên trung học cơ sở chính; Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động; Trắc địa bản đồ viên; Địa chính viên; Điều tra viên tài nguyên môi trường; Quan trắc viên tài nguyên môi trường; Dự báo viên khí tượng thủy văn; Kiểm soát viên khí tượng thủy văn

Bổ sung 11 đối tượng vào nhóm viên chức loại Ao gồm: Công tác xã hội viên cao đẳng; Hộ sinh cao đẳng; Kỹ thuật viên cao đẳng y Điều dưỡng cao đẳng; Dân số viên cao đẳng; Trắc địa bản đồ viên cao đẳng; Địa chính viên cao đẳng; Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường; Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường; Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thủy văn; Dự báo viên cao đẳng khí tượng thủy văn.

Bổ sung 12 đối tượng vào nhóm viên chức loại B gồm: Nhân viên công tác xã hội; Hộ sinh trung cấp; Kỹ thuật viên trung cấp y; Điều dưỡng trung cấp; Dân số viên trung cấp; Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Trắc địa bản đồ viên trung cấp; Địa chính viên trung cấp; Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường; Dự báo viên trung cấp khí tượng thủy văn; Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thủy văn; Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường.

Bổ sung 06 đối tượng vào nhóm viên chức loại C1 gồm: Công tác xã hội viên sơ cấp; Hộ sinh sơ cấp; Kỹ thuật viên sơ cấp y; Điều dưỡng sơ cấp; Dân số viên sơ cấp; Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường.

Bổ sung Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân tại Bảng 6. Hệ số nâng lương đối với cấp bậc Đại tướng là 11,00; cấp bậc Thượng tướng là 10,40; cấp bậc Trung tướng là 9,80; cấp bậc Thiếu tướng là 9,20. Thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàng Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng và Đại tướng là 4 năm.
 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/4/2013./.

Nguyễn Hoàng

Văn phòng - Tổng hợp