Quy trình đánh giá cán bộ công chức
(26/05/2012 5:08:35 CH)
 

THANH TRA TỈNH

LÀO CAI

QUY TRÌNH

ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Mã số:               QT.TT.09

Lần ban hành:                01

Ngày ban hành: 01/9/2011

 

MỤC LỤC

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1.       MỤC ĐÍCH

2.       PHẠM VI ÁP DỤNG

3.       TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.       THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

5.       NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Lưu đồ quy trình

5.2. Diễn giải lưu đồ

6.       HỒ SƠ

7.       PHỤ LỤC

 

Trách nhiêm

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ tên

Lê Tiến Dũng

Phan Đăng Toàn

Phạm Đình Chương

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên Văn phòng

Phó Chánh Thanh tra

Chánh Thanh tra

 

 

 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Vị trí

Mô tả nội dung

Lần ban hành/sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định thống nhất trình tự tiến hành đánh giá cán bộ, công chức hàng năm của Thanh tra tỉnh Lào Cai (sau đâu gọi tắt là Thanh tra tỉnh), nhằm làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức để làm cơ sở bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Thanh tra tỉnh theo đúng quy định của Nhà nước.

              2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng đối với hoạt động đánh giá CBCC hàng năm.

- Thực hiện thống nhất đối với cán bộ, công chức trong toàn cơ quan.

              3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Luật Cán bộ Công chức ngày 13/11/2008 của Quốc hội;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

-  Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 31/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 5/12/1998 của Bộ Trưởng-Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chính phủ về ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm và các văn bản khác có liên quan;

- Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

- Quyết định số 24/2009/QĐ.UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai.

  4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

  - CB: Cán bộ;

  - CC: Công chức;

  - HĐTĐKT: Hội đồng thi đua khen thưởng;

  - Văn phòng và các Phòng chuyên môn: gọi chung là phòng.


5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Lưu đồ quy trình 

 
 

Các bước

Trách nhiệm thực hiện

Trình tự công việc

Tài liệu/ căn cứ

Kết quả công việc

Thời gian

(Ngày)

Cá biệt

Lũy kế

1

Văn phòng

Hướng dẫn các phòng tiến hành đánh giá CBCC

- Luật Thi đua, khen thưởng

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP

- Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC

- Văn bản hướng dẫn của cấp trên

- BM.TT.09.01

- Phụ lục 1

- Văn bản hướng dẫn đánh giá CBCC và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm;

- Phiếu đánh giá (nếu có).

Tháng 10 hàng năm

2

CBCC

Cá nhân tự đánh giá

- Văn bản hướng dẫn đánh giá CBCC và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của Văn phòng.

- Phiếu đánh giá (nếu có).

- Bản tự kiểm điểm đánh giá, phân loại CBCC trong năm.

Đầu tháng 11 hàng năm

3

Các Phòng

Phòng đánh giá, nhận xét

- Kết quả công tác trong năm của từng phòng.

- Bản tự kiểm điểm đánh giá, phân loại CBCC trong năm của cá nhân

- BM.TT.09.01

02 bộ hồ sơ phân loại, kiểm điểm CBCC gồm:

- Bản tự kiểm điểm của CBCC (có xác nhận, đánh giá nhận xét của các phòng chuyên môn);

- Biên bản họp của phòng chuyên môn về đánh giá, phân loại CBCC;

- Bản thành tích của phòng, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng (nếu có).

Đến ngày 23/11

4

Văn phòng

Tổng hợp kết quả từ các Phòng

- Bản tự kiểm điểm của CBCC (có xác nhận, đánh giá nhận xét của các phòng chuyên môn);

- Biên bản họp của các phòng chuyên môn về đánh giá phân loại CBCC;

- Bản thành tích của phòng, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng (nếu có).

- BM.TT.09.01

- Biểu tổng hợp kết quả bình bầu, xếp loại CBCC ở các Phòng;

- Phiếu bình bầu, xếp loại CBCC của toàn thể cơ quan trình Hội nghị Hội đồng TĐKT.

Đến ngày 30/11

5

Hội đồng TĐKT

Hội nghị Hội đồng TĐKT

- Biểu tổng hợp kết quả bình bầu, xếp loại CBCC ở các Phòng;

- Phiếu bình bầu, xếp loại CBCC của toàn thể cơ quan trình Hội đồng TĐKT.

- Phiếu bình bầu, xếp loại CBCC của toàn thể cơ đã được các thành viên Hội đồng TĐKT bình bầu, xếp loại.

6

Văn phòng

Tổng hợp kết quả bình bầu, xếp loại

- Phiếu bình bầu, xếp loại CBCC của toàn thể cơ quan đã được Hội đồng TĐKT bình bầu, xếp loại.

- BM.TT.09.01

- Danh sách tổng hợp kết quả đánh giá CBCC của toàn thể cơ quan;

- Lập HS đánh giá CBCC.

7

Chánh thanh tra

Giải quyết khiếu nại của CBCC theo thẩm quyền

- Hồ sơ đánh giá CBCC;

- Đơn khiếu nại.

- Kết luận, thông báo hặc văn bản trả lợi khiếu nại (nếu có).

8

Chánh Thanh tra

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại

- Hồ sơ đánh giá CBCC.

- Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại CBCC.

- Tờ trình và hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Trong tháng 1 năm sau

9

Văn phòng

Lưu hồ sơ

- Theo mục 6 của quy trình này.

- Hồ sơ được lưu trữ theo quy định.


5.2. Diễn giải lưu đồ

5.2.1. Hướng dẫn các đơn vị tiến hành đánh giá CBCC

Định kỳ vào cuối năm, Văn phòng xây dựng văn bản hướng dẫn và tổ chức phát phiếu đánh giá CBCC (BM.TT.09.01) cho các phòng chuyên môn, CBCC tiến hành đánh giá, xếp loại.

5.2.2 Cán nhân tự đánh giá

Cán bộ, công chức tự nhận xét, đánh giá theo nội dung khoản 1, Điều 6, Chương 2 của Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC (biểu mẫu BM.TT.09.01).

Đối với Lãnh đạo Phòng, ngoài việc tự nhận xét, đánh giá theo nội dung trên còn phải đánh giá về kết quả hoạt động của Phòng mình, khả năng tổ chức quản lý, tinh thần hợp tác với các Phòng khác và mức độ uy tín với mọi người.

5.2.3 Đơn vị đánh giá, nhận xét

Các Phòng nơi CBCC làm việc tổ chức kiểm điểm, góp ý kiến, đánh giá và ghi ý kiến nhận xét của Phòng vào Bản tự nhận xét, đánh giá của CBCC theo nguyên tắc đa số.

Trưởng phòng tiến hành nhận xét, đánh giá và cho điểm theo biểu mẫu BM.TT.09.01 (trên cơ sở theo hướng dẫn tại phụ lục 1, I. Nội dung đánh giá, quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC).

Trưởng phòng trực tiếp căn cứ theo 03 nội dung:

+ Bản tự đánh giá của cán bộ, công chức;

+ Ý kiến đóng góp của tập thể;

+ Sự quản lý, theo dõi của mình.

Các phiếu đánh giá sau khi có ý kiến của Trưởng phòng được chuyển về Văn phòng để tổng hợp bước đầu.

5.2.4. Tổng hợp kết quả từ các đơn vị

Trên cơ sở biên bản họp và kết quả xếp loại CBCC của các phòng, Văn phòng tiến hành tổng hợp, lập báo cáo kết quả về xếp loại CBCC của các phòng; xây dựng phiếp bình bầu, xếp loại CBCC chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng TĐKT cơ quan và báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh.

5.2.5. Hội nghị Hội đồng TĐKT cơ quan

Sau khi có tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ công chức, Chánh Thanh tra tổ chức họp Hội đồng TĐKT cơ quan để tiến hành đánh giá, bình bầu, xếp loại CBCC trong phạm vi toàn thể cơ quan.

5.2.6. Tổng hợp kết quả bình bầu, xếp loại

Căn cứ vào kết quả bình bầu, đánh giá, xếp loại tại Hội nghị của Hội đồng TĐKT cơ quan, Văn phòng tổng hợp, lập hồ sơ đánh giá CBCC và thông báo kết quả đánh giá xếp loại để toàn thể CBCC trong cơ quan được biết.

 

5.2.7. Giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền

Khiếu nại về nhận xét đánh giá: Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại, trình bày ý kiến, bảo lưu và báo cáo lên cấp trên những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh giá đối với bản thân mình nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan quản lý có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý công chức).

Giải quyết khiếu nại: Nếu có khiếu nại về đánh giá cán bộ, công chức thì Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và thông báo đến người khiếu nại.

5.2.8. Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại.

Căn cứ hồ sơ đánh giá CBCC, kết quả giải quyết khiếu nại, Chánh thanh tra tỉnh chính thức đánh giá, xếp loại và ký tên vào BM.TT.09.01 “Phiếu đánh giá công chức hàng năm” và thông báo kết quả đánh giá tới từng cán bộ, công chức biết.

Văn phòng tham mưu Chánh thanh tra dự thảo quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại CBCC; các thủ tục khen thưởng, kỷ luật và đề nghị khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

5.2.9. Lưu hồ sơ

Văn phòng có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ theo mục 6 của quy trình này.

6.    HỒ SƠ.

Văn phòng lưu hồ sơ đánh giá cán bộ công chức:

- Phiếu đánh giá công chức, viên chức và các quyết định khen thưởng, kỷ luật (nếu có) lưu lâu dài vào hồ sơ CBCC.

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và Đơn thư khiếu nại, kết luận khiếu nại của cơ quan kiểm tra, thanh tra (nếu có) lưu tại Văn phòng trong thời gian 05 năm.

7. PHỤ LỤC

- BM.TT.09.01: Phiếu đánh giá công chức hàng năm

Phụ lục: Phụ lục 01, I. Nội dung đánh giá, quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC.