Thông tư 27/2013/TT-BYT ngày 18/9/2013, Ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của BHYT  (02/10/2013 )