Thông tư số: 36/2011/TTLT-BYT-BQP V/v: Hướng dẫn việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự
(07/11/2011 10:39:44 CH)