Công văn số 5793/BYT-KHTC ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế về việc "Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC"
(25/09/2013 3:46:12 CH)Chi tiết xem tại đây.

Admin

Sở Y tế