Văn bản hướng dẫn chấm điểm chuẩn quốc gia Y tế xã năm 2011
(28/10/2011 9:55:49 CH)
 

Ngày 22/09/2011, Bộ Y tế có Quyết định số 3447/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 (QĐ3447). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010.

Bộ tiêu chí kèm theo QĐ3447 được áp dụng để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã). Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: (1) Đạt từ 90 điểm trở lên; (2) Không bị “điểm liệt”; (3) Số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên.

Những chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là những yêu cầu cơ bản cần đạt trong giai đoạn 2011-2020. Có những trường hợp đã đạt được các tiêu chí trong Bộ tiêu chí này, nhưng chưa đạt được các quy định, tiêu chuẩn trong một số quy định khác do Bộ Y tế ban hành thì cần phải tiếp tục phấn đấu để đạt các yêu cầu, tiêu chuẩn đó. Để thực hiện tốt QĐ3447 và các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại Lào Cai trong thời gian tới. Sở Y tế đề nghị:

- UBND các huyện, thành phố thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và chỉ đạo Phòng Y tế chủ trì phối hợp cùng các xã, các đơn vị y tế lập kế hoạch, thực hiện chấm điểm xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2011 tại tất cả các xã trên địa bàn theo tiêu chí mới của Bộ y tế.

- Trình tự các bước thực hiện theo quy định của Bộ y tế ban hành tại QĐ3447, cơ bản như sau:

+ Tuyến xã: tự đánh giá đã đạt các tiêu chí theo quy định, gửi kết quả, hồ sơ liên quan về Phòng y tế đề nghị xét công nhận kết quả chấm điểm xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế.

+ Tuyến huyện: Phòng y tế tham mưu cho Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế tuyến huyện tổ chức thẩm định hồ sơ và kiểm tra, đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu theo quy định; lập Biên bản thẩm định hồ sơ xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế. Phòng Y tế huyện tổng hợp hồ sơ, gửi kết quả chấm điểm của tất cả các xã và danh sách những xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế gửi Sở Y tế trước ngày 10/12/2011 (bản điện tử gửi vào hòm thư: khtcsytlc@gmail.com hoặc contact-syt@laocai.gov.vn ).

+ Tuyến tỉnh: Sở Y tế tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, tổ chức thẩm định hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đánh giá điểm tại một số xã theo các tiêu chí quy định vào cuối tháng 12/2011 (có kế hoạch chi tiết sau).

            Sở Y tế gửi bản điện tử QĐ3447 kèm văn bản này cho các đơn vị làm căn cứ thực hiện vào hòm thư điện tử của các đơn vị y tế và được đăng tải trên cổng giao tiếp điện tử của Ngành y tế lào Cai tại địa chỉ:       .     

Để đảm bảo thời gian thực hiện chấm điểm, trình UBND tỉnh công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2011, đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Mọi thông tin trao đổi trong quá trình thực hiện, các đơn vị có thể liên hệ với Phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Y tế, ĐT: 020 3824709, hòm thư điện tử: khtcsytlc@gmail.com./.

Tệp đính kèm lấy tại đây.

Admin

Sở Y tế