Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Chương trình xây dựng nông thôn mới”
(24/11/2011 11:22:12 CH)
            Căn cứ vào Kế hoạch số 57/KH-SVHTTDL ngày 03/10/2011 của  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Chương trình xây dựng nông thôn mới”; Công văn số 48/BTC-TV ngày 15/11/2011 của Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chương trình xây dựng nông thôn mới về việc thông báo điều chỉnh thời gian nộp bài dự thi Tìm hiểu Chương trình xây dựng NTM 2011. Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng chức năng của Sở quan tâm khẩn trương triển khai Cuộc thi tới toàn thể cán bộ nhân viên thuộc đơn vị, Phòng quản lý.

Có phụ lục hướng dẫn tham gia Cuộc thi (tên cuộc thi, hình thức thi, câu hỏi dự thi, cơ cấu giải thưởng) gửi kèm. Các đơn vị có thể tải nội dung này từ Công thông tin điện tử của Sở Y tế  tại địa chỉ sau: http://laocai.gov.vn/sites/soyte/Trang/trangchu.aspx

            Vì thời gian rất gấp, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng chức năng của Sở triển khai ngay và tập hợp toàn bộ bài thi về Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế trước 12h ngày 30/11/2011 (Phòng Nghiệp vụ Y không nhận bài dự thi sau thời gian trên). nếu có vướng mắc gì, liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Y, điện thoại 0203 824 707 để được giải quyết.

Yêu cấu Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng chức năng của Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 

Phụ lục

 

1. Tên Cuộc thi:

“Tìm hiểu về Chương trình xây dựng Nông thôn mới”.

2. Đối tượng dự thi: cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân các dân tộc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Câu hỏi dự thi: Gồm 9 câu hỏi:

Câu 1. Bạn hãy nêu quan điểm của Đảng ta về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn hiện nay? 

Câu 2. Theo bạn vì sao phải tiến hành xây dựng nông thôn mới? Hãy cho biết những nội dung chính của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020?

Câu 3. Bạn hãy nêu tên và nội dung các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới: đối với xã nông thôn mới? đối với huyện nông thôn mới? và tỉnh nông thôn mới?

Câu 4. Bạn hãy cho biết một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới của Nhà nước?

Câu 5. Hãy nêu các nguồn vốn chính xây dựng Nông thôn mới? Nguồn vốn đóng góp từ cộng đồng bao gồm những nội dung gì?

Câu 6. Người nông dân có vai trò chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới, theo bạn vai trò đó được thể hiện cụ thể bằng những nhiệm vụ nào? Làm thế nào để thực hiện được nhiệm vụ đó?

Câu 7. Bạn cho biết những mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai? Tỉnh Lào Cai hiện có bao nhiêu xã được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới? Đến thời điểm 30/9/2011, có bao nhiêu xã được phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã, đó là những xã nào?

Câu 8. Hãy nêu các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai?

Câu 9. Bạn hãy viết một bài viết (khoảng 1.000 từ) về một điển hình

(tập thể hoặc cá nhân) trong xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Lào Cai hoặc đề xuất giải pháp, sáng kiến để đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới?

4. Hình thức thi:

- Thi viết. Mỗi người được gửi 01 bài dự thi cho BTC cuộc thi tại địa phương. Bài viết tay hoặc đánh máy vi tính, khuyến khích bài viết tay. Không nhận bài photocopy.

- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi công tác, học tập, sinh sống.

- Bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh do các sở, ban, ngành tập hợp và nộp cho Ban Tổ chức cuộc thi.

- Ban Giám khảo cấp huyện, thành phố không chấm điểm trực tiếp vào bài thi, Bài thi gửi lên Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh có kèm theo phiếu điểm.

- Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh không nhận bài trực tiếp từ cá nhân.

- Để cuộc thi được khách quan, những người tham gia BTC, BGK và các đơn vị trực tiếp tổ chức cuộc thi, Thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới các cấp không tham gia viết bài dự thi.

5. Giải thưởng cuộc thi:

      6.1. Giải tập thể:                                               

                  - 01 giải nhất: 1.500.000 đồng

                  - 02 giải nhì, mỗi giải: 1.000.000 đồng

                  - 05 giải ba, mỗi giải: 700.000 đồng

                  - 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 400.000 đồng

      6.2. Giải cá nhân:

                  - 01 giải nhất: 1.000.000 đồng

                  - 03 giải nhì, mỗi giải: 700.000 đồng

                  - 06 giải ba, mỗi giải: 500.000 đồng

                  - 100 giải khuyến khích, chuyên đề, mỗi giải: 100.000 đồng

      Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ trao Giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba của Cuộc thi.