Quyết định số: 11/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010
(22/07/2010 8:47:00 SA)

Ngày 25/6/2010 UBND tỉnh Lào Cai ra Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ban hành và thay thế các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Quyết định số 10/2009/QĐ-UB ngày 22/05/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tải file: Quyết đinh số 11 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.doc

Sở Xây dựng