10. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình đã được Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định
(22/08/2013 8:01:58 SA)
 

10. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình đã được Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định

- Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

- Chuyển hồ sơ đến các phòng chuyên môn thẩm định, tổng hợp ý kiến thẩm định trình Giám đốc Sở xem xét và ký giấy phép xây dựng. Nếu không đủ điều kiện cấp phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trả kết quả tại bộ phận “một cửa”.

- Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”

- Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp GPXD (theo mẫu)phụ lục số 02. Trường hợp xin phép xây dựng tạm thì trong đơn phải cam kết tự tháo rỡ không được bồi thường khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Bản sao có chứng thực: Một trong các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh Lào Cai.

- Hồ sơ thiết kế nhà ở theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Quyết định số: 47/2012/QĐ.UBND ngày 10/10/1012 của UBND Tỉnh Lào Cai.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết

Tối đa 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, hoặc tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép                                 

- Lệ phí

Mức thu: 100.000 đồng/ giấp phép

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai và đề nghị đính kèm ngay sau TTHC:

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

( Theo Phụ lục 02 tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/10/2012).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

- Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nghị định 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.
  - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

 - Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 10/10/2012 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 10/8/2007 về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.