Bắc Hà nỗ lực xây dựng nông thôn mới (26/08/2011 2:06:05 SA)

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Bắc Hà xác định, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bước đầu tổ chức thực hiện, một số xã đã chủ động trong công tác xây dựng nông thôn mới, tích cực vào cuộc, phối hợp tốt với Ban chỉ đạo huyện, các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn trong công tác quy hoạch xây dựng đề án, đồ án nông thôn mới.

                                 Trung tâm thị trấn Bắc Hà.    

Là huyện vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của Bắc Hà vẫn còn cao, kết cấu hạ tầng và nhiều công trình phúc lợi dân sinh vẫn chưa được xây dựng hoàn thiện. Để giúp huyện từng bước vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, cùng với các nguồn đầu tư của Nhà nước thông qua Chương trình 134, 135 giai đoạn 2, Nghị quyết 30a của Chính phủ là nguồn lực quan trọng để huyện Bắc Hà hướng tới xoá nghèo bền vững. Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Bắc Hà đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng qui chế hoạt động, tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về thực hiện mô hình nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đến nay, Bắc Hà đang tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác qui hoạch cho 20 xã xây dựng nông thôn mới, trong đó, huyện lựa chọn và xây dựng hoàn thiện đồ án 2 xã điểm giai đoạn 2011 - 2015 là Tà Chải và Bảo Nhai. Hiện nay, đồ án ở 2 xã điểm này đã được UBND huyện phê duyệt. Các xã còn lại, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, tổ công tác phối hợp với các đơn vị tư vấn xây dựng hoàn thiện đề cương nhiệm vụ qui hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, huyện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, bởi đây là Chương trình mục tiêu Quốc gia liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nên việc tổ chức thực hiện phải được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, thực trạng hạ tầng nông thôn của huyện còn thấp kém, vì vậy, nhu cầu vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới rất lớn. Trong khi, nguồn vốn ngân sách địa phương còn hạn chế, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương rất ít, chưa đáp ứng cho chương trình. Chính vì vậy, đến nay, qua rà soát đối chiếu với Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới, huyện Bắc Hà chỉ đạt khoảng 30%. Xã có tiêu chí đạt được cao nhất là Tà Chải và Bảo Nhai cũng mới cơ bản đạt được 9 - 10 tiêu chí. Nhiều xã chỉ đạt được một vài tiêu chí về an ninh trật tự, hệ thống thủy lợi, giáo dục… Còn các tiêu chí như: quy hoạch, giao thông, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người, hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất phần lớn các xã đều chưa đạt. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cho biết: Trước thực trạng khó khăn trên, huyện xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là công việc lâu dài, phải huy động cả hệ thống chính trị, giải quyết đồng bộ các đề án và quan trọng nhất là phải lấy người dân làm chủ thể để họ cùng tham gia.

        Bắc Hà tích cực đưa điện lưới Quốc gia về vùng nông thôn.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Hà, dự kiến, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện trên 8.000 tỷ đồng, được thực hiện cho cả giai đoạn 2011 - 2030. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 sẽ có 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020 có 6 xã và giai đoạn 2020 - 2030 có 100% các xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để từng bước thực hiện được mục tiêu này, huyện đang tập trung tuyên truyền, kiện toàn các ban quản lý chương trình xây dựng ở các xã. Huyện đã chỉ đạo các xã hoàn thành việc quy hoạch nông thôn mới, lấy ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư trong quá trình khảo sát, lập danh mục đầu tư, xác định nguồn vốn, lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới để xây dựng kế hoạch thực hiện một cách hợp lý. Nhiệm vụ đặt ra của chương trình xây dựng nông thôn mới được huyện xác định là: Tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã, các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt cho các xã. Trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao để thay thế dần các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp.

Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, các cấp, các ngành, sự cố gắng, phát huy nội lực thi đua xây dựng nông thôn mới của chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, Bắc Hà đang nỗ lực thay đổi diện mạo vùng cao và nâng cao cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Ngọc Thủy