Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức - đôi điều cần trao đổi (13/07/2010 10:02:00 SA)

Hồ sơ cán bộ, công chức là tài liệu pháp lý phản ánh các thông tin cơ bản về cán bộ, công chức. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm quản lý hồ sơ gốc của cán bộ, công chức theo quy định. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức được xây dựng dựa trên nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất, khoa học, đầy đủ, chính xác, góp phần cho công tác quản lý được chuẩn xác, phục vụ tốt cho việc kiểm tra, giám sát các hoạt động có liên quan đến đối tượng quản lý theo quy định của pháp luật.

Xem tiếp