PHÒNG KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(29/08/2013 2:18:24 CH)

 

PHÒNG KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Vinh

ĐT: 020.3.823626

Các chuyên viên:

Phạm Thị Nghĩa

Phan Thu Hiền

Lĩnh vực, công việc phụ trách:

Tham mưu cho lãnh đạo sở:

1. Tổ chức thực hiện tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

2. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật;

3. Tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng và hướng dẫn hoạt động cho đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật cấp tỉnh;

4. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

6. Tổ chức kiểm tra, tham gia thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở;

7. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo thống kê kết quả công tác tuần, tháng, quý, năm định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

8. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của phòng;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Tư pháp giao.