Tạo động lực thi đua xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai
(30/05/2012 3:05:07 CH)Thực hiện thắng lợi 7 chương trình công tác trọng tâm với 27 đề án theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong năm 2011, UBND tỉnh đã phát động 9 phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2011 - 2015.
Bên cạnh phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" mang tính chất bao quát toàn diện các hoạt động ở cơ sở để thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua chuyên đề khác đều liên quan đến từng nội dung cụ thể trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các nội dung trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới.

"Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh" là phong trào thi đua toàn diện của các xã, phường, thị trấn với mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân; các đoàn thể nhân dân vững mạnh, xuất sắc. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua này ở cơ sở sẽ góp phần quan trọng để thực hiện nhóm tiêu chí hệ thống chính trị trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và biên giới Quốc gia; phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi, cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Trong đó, lực lượng vũ trang giữ vai trò xung kích, nòng cốt, nhân dân là nền tảng của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; góp phần củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh" góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị, địa phương và nhân dân các dân tộc đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc để xây dựng đất nước. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc sẽ là điều kiện tiên quyết để đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn.

Các phong trào thi đua "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội"; "Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số"; "Thanh niên làm chủ đất nước" và "Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực" cùng với phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" là động lực quan trọng để các địa phương thực hiện thắng lợi các nhóm tiêu chí về văn hoá - xã hội - môi trường; hạ tầng kinh tế và nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất.

Mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đã được quy định cụ thể trong từng phong trào thi đua. Vấn đề quan trọng là việc tổ chức phong trào thi đua chuyên đề ở cơ sở để phát huy vị trí, vai trò, tác dụng của các phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế triển khai các phong trào thi đua các năm trước cho thấy, để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành và đặc biệt là các xã cần đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân các dân tộc về mục tiêu, nội dung của mỗi phong trào thi đua. Khi mỗi người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa cũng như nội dung của mỗi phong trào thi đua thì sẽ tích cực và tự giác tham gia. Một yếu tố quan trọng chính là sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở làm bộ phận thường trực phong trào thi đua chuyên đề của xã. Cùng một lúc, ở cơ sở diễn ra nhiều phong trào thi đua chuyên đề, nếu không phân công nhiệm vụ rõ ràng thì việc cụ thể hoá từng phong trào thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cũng như việc phát động thi đua, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết sẽ không được thực hiện hiệu quả.

Để tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp, các ngành cần quan tâm và tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề mà UBND tỉnh đã phát động, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2012 và các năm tiếp theo.

Theo LCĐT

Thống kê truy cập
Số người online:
5
Tổng số truy cập:
6.087.570