rss
 
Quyết định Ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí  (14/10/2009 )

TỈNH UỶ LÀO CAI

 

 


Số   593 - QĐ-TU

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 


Lào Cai, ngày  21   tháng 4   năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí

 

 

Căn cứ Luật Báo chí (1989) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí (1999);

Căn cứ Quyết định số 155-QĐ/TW ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Thông và Truyền thông, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-TU ngày 15/7/2006 của Tỉnh uỷ Lào Cai ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.

Điều 2.  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động báo chí chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Như điều 2 (T/h).

- Các Ban Đảng TU.

- Lãnh đạo Văn phòng TU.

- Chuyên viên tổng hợp;

- Lưu VT, VPTU.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

 

Bùi Quang Vinh

 

 

QUY ĐỊNH

về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,  Sở Thông tin và Truyền thông,

Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh trong công tác

chỉ đạo, quản lý báo chí

(Ban hành kèm theo Quyết định số 593-QĐ-TU ngày 21 tháng 4 năm 2009

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai)

 

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo về công tác tư tưởng báo chí, người được lãnh đạo cơ quan chỉ đạo về công tác tư tưởng báo chí uỷ quyền theo dõi, chỉ đạo hoạt động báo chí (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ);

2. Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; người được giao lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về báo chí uỷ quyền (Sở Thông tin và Truyền thông);

3. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập Báo Lào Cai; Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Lào Cai;

4. Lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền tham gia xuất bản bản tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet (Website);

5. Trưởng văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên thường trú của các Báo TW trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Sự phối hợp đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất và trực tiếp lãnh đạo công tác báo chí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với công tác báo chí trong tình hình mới;

2. Sự phối hợp được thực hiện trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia, tuân thủ pháp luật về hoạt động báo chí; không làm cản trở gây khó khăn cho hoạt động báo chí;

 3. Phối hợp trên tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện để các bên tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ của từng đơn vị (ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chủ quản); góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý báo chí.

 

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tổ chức Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, quý;

2. Tham gia đề xuất với cơ quan chủ quản việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; khen thưởng cơ quan báo chí;

3. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cán bộ báo chí;

4. Cấp, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động báo chí;

5. Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng về hoạt động báo chí;

6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phát huy vai trò định hướng dư luận của Báo chí;

7. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính với các loại hình báo chí;

8. Tổ chức Giải báo chí, Hội Báo xuân cấp tỉnh hàng năm;

9. Quản lý văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên báo chí TW thường trú tại địa phương.

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ BÁO CHÍ

 

Điều 5.  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan được Ban thường vụ Tỉnh uỷ uỷ quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng báo chí trên địa bàn tỉnh, là đầu mối tiếp nhận, xử lý, chỉ đạo nội dung thông tin trên báo chí, đảm bảo định hướng chính trị của Đảng đối với công tác báo chí;

2. Tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch định hướng về công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh và định hướng về công tác tuyên truyền hằng tháng, hằng quí của các cơ quan báo chí và trên các phương tiện thông tin đại chúng trong toàn tỉnh đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, phối hợp chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển báo chí trên địa bàn tỉnh;

3. Tham mưu với cơ quan chủ quản về báo chí trên địa bàn tỉnh (Tỉnh uỷ; UBND tỉnh) trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí theo Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư TW Đảng ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí;

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chính Minh, đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng và thẩm định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cơ quan làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí theo phân cấp về công tác tổ chức, cán bộ;

5. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tổ chức Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, hằng quý

a) Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng:

Nhận xét, đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền; định hướng về chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của báo chí; lưu ý những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong thông tin, tuyên truyền.

b) Hội nghị giao ban báo chí hằng quý:

Nhận xét, đánh giá về việc các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí; nhận xét, đánh giá sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan chủ quản báo chí.

6. Cho ý kiến đối với việc cấp, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

Khi nhận được công văn hiệp y của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến cấp các loại giấy phép báo chí theo thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xem xét, gửi công văn trả lời theo thời gian quy định. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp (hoặc gửi công văn) trao đổi ý kiến.

7. Định hướng cho các cơ quan báo chí địa phương trong công tác chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên và nhân dân lao động bằng các thông tin quan trọng:

Định kỳ hằng tháng (hoặc đột xuất), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì cuộc họp hoặc có văn bản với các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai, thường trú báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Lào Cai, các cơ quan xuất bản bản tin, tạp chí, các cơ quan thiết lập trang tin điện tử trên Internet (Website) trên địa bàn tỉnh Lào Cai đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ rõ mặt mạnh, mặt yếu, giải pháp nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tăng tính định hướng, tính hấp dẫn, tăng số lượng phát hành, phạm vi phủ sóng.

8. Phối hợp quản lý Văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên báo chí Trung ương thường trú tại địa phương theo quy định tại khoản 6 Điều 6; phối hợp tổ chức Giải Báo chí Quốc gia, Hội Báo xuân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy định này;

9. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên của các cơ quan báo chí trong việc thi hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng về hoạt động báo chí; xem xét, góp ý kiến với Sở Tài chính trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính với các loại hình báo chí.

Điều 6. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành qui chế, chính sách quản lý Nhà nước về báo chí; xây dựng quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về báo chí trên địa bàn tỉnh;

2. Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí tại địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công;

3. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét cấp thẻ Nhà báo tỉnh Lào Cai theo quy định;

4. Chủ trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, hằng quí:

Nội dung Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, quý tập trung các vấn đề sau đây:

a) Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng:

- Tổng hợp báo cáo tình hình nội dung thông tin trên báo, đài dưới góc độ quản lý nhà nước; biểu dương các cơ quan báo chí có ưu điểm, thành tích nổi bật, đồng thời phê bình, nhắc nhở, nêu kết quả xử lý các cơ quan báo chí vi phạm pháp luật.

- Giải đáp những vấn đề được nêu ra tại cuộc giao ban; kết luận hội nghị.

b) Hội nghị giao ban báo chí hằng quý (giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan chủ quản báo chí):

- Tổng hợp báo cáo nhận xét, đánh giá công tác, thực thi pháp luật, chính sách về báo chí của các cơ quan chủ quản; biểu dương các cơ quan báo chí có ưu điểm, thành tích nổi bật, đồng thời phê bình, nhắc nhở, nêu kết quả xử lý các cơ quan báo chí vi phạm pháp luật;

- Giải đáp những vấn đề được nêu ra tại cuộc giao ban;

- Kết luận hội nghị.

5. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong việc cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực báo chí theo thẩm quyền của Sở: Giấy phép xuất bản bản tin, giấy phép tổ chức họp báo, giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO), giấy phép cho các tác phẩm báo chí của cá nhân, tổ chức ở địa phương mà cá nhân, tổ chức đó không thuộc cơ quan báo chí đưa đăng báo, tạp chí, phát trên đài Phát thanh - Truyền hình nước ngoài.

Quy trình thực hiện như sau:

a) Khi nhận được hồ sơ của cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét các tiêu chuẩn cấp phép hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật và quy hoạch phát triển báo chí của tỉnh, gửi công văn hiệp y với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xem xét, gửi công văn trả lời Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép theo quy định.

b) Thời gian cấp phép:

-  15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

-  Thẩm định hồ sơ: 05 ngày (làm việc) tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chuyển hồ sơ và công văn hiệp y sang Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: 05 ngày (làm việc).

-  Sau 05 ngày, kể từ ngày gửi hồ sơ, nếu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ không có ý kiến trả lời bằng văn bản, Sở Thông tin - Truyền thông sẽ cấp giấy phép theo quy định.

- Riêng giấy phép tổ chức họp báo có thời hạn cấp chậm nhất trước 06 giờ (trước khi tổ chức họp báo), thời gian gửi hồ sơ trước 24 giờ, Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi, hiệp y với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ qua điện thoại.

6. Quản lý Văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên báo chí thường trú tại địa phương (Thực hiện theo quy chế cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại các địa phương).

Định kỳ 3 tháng một lần (hoặc đột xuất), phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp với cơ quan báo chí thường trú để đánh giá, nhận xét, bàn kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên, hội viên thường trú của cơ quan báo chí tại địa phương; biểu dương, khen thưởng Văn phòng đại diện, phóng viên, hội viên thường trú có thành tích nổi bật trong hoạt động báo chí; nhắc nhở, phê bình, xử lý kịp thời các sai phạm, yếu kém, khuyết điểm.

7. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông còn có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 7, khoản 9 Điều 5, khoản 3 Điều 7 Quy định này.

Điều 7. Hội Nhà báo tỉnh

1. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng và thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về hoạt động của Hội Nhà báo;

2. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng, quí. Tuỳ điều kiện cụ thể, phát biểu ý kiến về các hoạt động báo chí; thông báo những hoạt động nổi bật của Hội; làm tốt công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; phê bình, xử lý những sai phạm của tổ chức Hội và hội viên. Kiến nghị với cơ quan chủ quản những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội nhà báo cấp tỉnh và các liên chi hội trực thuộc;

3. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan hữu quan tổ chức Giải báo chí, Hội Báo xuân cấp tỉnh hàng năm theo hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam;

4. Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh còn có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 7, khoản 8 Điều 5, khoản 3 Điều 6 Quy định này.

 

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ, CÁC TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

 

Điều 8. Các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Tạp chí Văn nghệ Lào Cai)

1. Có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc quy định này đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

a) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không ngừng nâng cao chất lượng, phạm vi hoạt động phục vụ nhân dân;

b) Tham gia Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, hằng quý, chuẩn bị nội dung báo cáo theo quy định;

c) Đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ báo chí;

d) Lập hồ sơ, danh sách đề nghị cấp Thẻ Nhà báo theo quy định.

2. Chịu sự chỉ đạo và quản lý nhà nước về hoạt động báo chí.

a) Thực hiện sự lãnh, chỉ đạo của cơ quan chủ quản theo đúng quy định của pháp  luật và các quy định của tỉnh; định hướng công tác thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

b) Chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản có liên quan. Có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo tuần, tháng, quý, năm với Sở Thông tin - Truyền thông và báo cáo đột xuất  khi Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu;

c) Báo cáo và thông báo các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm và đột xuất với cơ quan chủ quản: Tỉnh uỷ Lào Cai; UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 9. Các cơ quan, đơn vị xuất bản bản tin, tổ chức họp báo, thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet (Websiet)

1. Tham gia hội nghị giao ban báo chí khi có yêu cầu, tuân thủ theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về định hướng thông tin tuyên truyền; đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông;

2. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Điều 10. Văn phòng đại diện cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh

1. Có trách nhiệm thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí và của địa phương theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, góp phần xây dựng địa phương và cơ quan báo chí vững mạnh về mọi mặt;

2. Chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí tại địa phương; tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai;

3. Tham gia hội nghị giao ban báo chí tháng, quý và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Sáu (6) tháng một lần (hoặc họp đột xuất khi có nội dung quan trọng, cấp bách), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan đã nêu ở chương III Quy định này họp đánh giá, nhận xét việc thực hiện quy định. Sau cuộc họp, có thông báo về nội dung, kết quả; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, quản lý báo chí cho thời gian tiếp theo. Thông báo được gửi cho tất cả các cơ quan tham gia;

2. Các vấn đề cần trao đổi để đi đến thống nhất, cơ quan được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời trong thời hạn không quá 05 ngày, nếu không thể trả lời đúng thời hạn thì có công văn phúc đáp nêu rõ lý do, đề xuất ý kiến. Những trường hợp cần thống nhất ý kiến xử lý nhanh, lãnh đạo các cơ quan tham gia thực hiện Quy định này có thể trao đổi trực tiếp hoặc hình thức thông tin phù hợp (qua điện thoại);

3. Các cơ quan tham gia thực hiện Quy định này trao đổi các văn bản do cơ quan mình ban hành theo chức năng nhiệm vụ  liên quan đến nội dung Quy định để các bên cùng biết và phối hợp thực hiện;

4. Lãnh đạo các đơn vị tham gia thực hiện Quy định có chế độ liên hệ, trao đổi, thông báo kịp thời các vấn đề cần phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, quản lý báo chí;

5. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy định, xác định nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tiếp theo.

Điều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành;

2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định này và các quy định khác có liên quan thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật có liên quan.

Điều 13.  Điều khoản thi hành

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy định này;

 2. Các cấp, các ngành có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy định này. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định nếu có vấn đề vướng mắc, phản ánh kịp thời về Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) để báo cáo Thường vụ Tỉnh uỷ nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sollicitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipiscing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et mauris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tristique tempus lectus.

Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus id nunc. Duis scelerisque molestie turpis. Sed fringilla, massa eget luctus malesuada, metus eros molestie lectus, ut tempus eros massa ut dolor. Aenean aliquet fringilla sem. Suspendisse sed ligula in ligula suscipit aliquam. Praesent in eros vestibulum mi adipiscing adipiscing. Morbi facilisis. Curabitur ornare consequat nunc. Aenean vel metus. Ut posuere viverra nulla. Aliquam erat volutpat. Pellentesque convallis. Maecenas feugiat, tellus pellentesque pretium posuere, felis lorem euismod felis, eu ornare leo nisi vel felis. Mauris consectetur tortor et purus.

Mauris eleifend est et turpis. Duis id erat. Suspendisse potenti. Aliquam vulputate, pede vel vehicula accumsan, mi neque rutrum erat, eu congue orci lorem eget lorem. Vestibulum non ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce sodales. Quisque eu urna vel enim commodo pellentesque. Praesent eu risus hendrerit ligula tempus pretium. Curabitur lorem enim, pretium nec, feugiat nec, luctus a, lacus.

Duis cursus. Maecenas ligula eros, blandit nec, pharetra at, semper at, magna. Nullam ac lacus. Nulla facilisi. Praesent viverra justo vitae neque. Praesent blandit adipiscing velit. Suspendisse potenti. Donec mattis, pede vel pharetra blandit, magna ligula faucibus eros, id euismod lacus dolor eget odio. Nam scelerisque. Donec non libero sed nulla mattis commodo. Ut sagittis. Donec nisi lectus, feugiat porttitor, tempor ac, tempor vitae, pede. Aenean vehicula velit eu tellus interdum rutrum. Maecenas commodo. Pellentesque nec elit. Fusce in lacus. Vivamus a libero vitae lectus hendrerit hendrerit.