Thông báo tuyển dụng công chức năm 2010
(27/05/2010 12:00:00 SA)

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  09 /STTTT-VP
Lào Cai, ngày  26   tháng 5   năm 2010

 
THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2010

 
Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai;
Căn cứ quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 09/4/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai;
            Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai cần tuyển cán bộ công chức vào làm việc tại các phòng chuyên môn của Sở như sau:
1. Số lượng công chức cần tuyển:
- 03 Đại học kỹ thuật Điện tử - viễn thông.
- 02 Đại học Công nghệ thông tin (ngành lập trình).
- 01 Đại học Kinh tế Bưu chính viễn thông.
- 01 Đại học Báo chí ngành Phát thanh - Truyền hình.
2. Đối tượng được đăng ký dự tuyển vào công chức:
a) Viên chức đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; viên chức đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.
b) Cán bộ đang làm việc theo chế độ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế việc tại các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông.      
3. Điều kiện dự tuyển công chức:
a) Là công dân nước CHXHCN Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tự nguyện làm đơn xin dự tuyển (chỉ tiêu Đại học Báo chí ngành Phát thanh - Truyền hình tuyển nam giới)
b) Tuổi của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi. Trường hợp đối tượng dự tuyển nói tại khoản a, mục 2 của văn bản này thì tuổi dự tuyển có thể cao hơn nhưng không quá 45 tuổi, có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước từ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên.
c) Có đơn dự thi tuyển (theo mẫu đính kèm); có lý lịch rõ ràng; có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra.
d) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ.
e) Không tuyển dụng các trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
4. Yêu cầu về trình độ đào tạo:
            a) Tốt nghiệp Đại học tại các trường công lập (hệ chính quy); có học lực từ trung bình trở lên, trong quá trình học tập các môn học phải thi lại là ít nhất.
b) Có trình độ ngoại ngữ (Anh văn) đạt chứng chỉ B trở lên, biết đọc và dịch các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
c) Có trình độ Tin học văn phòng đạt chứng chỉ B trở lên, sử dụng thành thạo các thiết bị, máy móc văn phòng.
d) Có kết quả học tập các môn học chuyên ngành đạt loại khá trở lên.
5. Các trường hợp được ưu tiên dự tuyển:
a) Cán bộ đang làm việc theo chế độ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế được giao tại các Phòng, Trung tâm CNTT&VT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.
b) Người tốt nghiệp tại các trường: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia, Học viện CN BCVT (đối với chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, CNTT, Kinh tế BC – VT) Học viện báo chí và tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (đối với chuyên ngành phát thanh - truyền hình); có kết quả học tập toàn khoá đạt khá trở lên;
c) Viên chức nói tại khoản a, mục 2 của văn bản này; người có kinh nghiệm công tác từ 2 năm trở lên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyển.
d) Người có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai; người dân tộc thiểu số; người có năng khiếu thể thao, văn nghệ, có kinh nghiệm hoạt động công tác đoàn thể.
6. Hồ sơ dự thi tuyển gồm:
- Đơn xin dự thi (theo mẫu đính kèm);
- Bản Sơ yếu lý lịch do cơ quan có thẩm quyền xác nhận (UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan tổ chức nơi đang công tác, học tập);
-Bản sao giấy khai sinh; bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng kết quả học tập (được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và chịu trách nhiệm sao đúng từ bản chính).
- Phiếu khám sức khoẻ có xác nhận của Bệnh viện từ cấp huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 2 ảnh cỡ 4x6.
Hồ sơ dự tuyển được đựng trong phong bì (hồ sơ), ghi rõ họ tên địa chỉ, điện thoại liên hệ và các loại giấy tờ có trong hồ sơ.
Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông trong giờ hành chính (không nhận hồ sơ qua đường Bưu điện); Địa chỉ: số 027 phố Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điện thoại: (020) 828666.
Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/9/2009; hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.
Thông báo này được trích đăng trên Đài PTTH tỉnh Lào Cai và đăng trên Website http://egov.laocai.gov.vn/stttt/vn/news/Pages/default.aspx 
 

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng;
- Lưu: VP (10).
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Tô Trọng Tôn

  
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
Tên tôi là:……………………………...…Nam, Nữ:………………………...
Ngày sinh:………………………………………………………………….....
Quê quán:……………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………….....
Dân tộc:………………………………………………………………………
Trình độ đào tạo:……………………………………………………………..
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tương ưu tiên nào):…………………
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch…………………………………..tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi……………………………………………Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ gồm:
1.     Bản sơ yếu lý lịch do cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
2.     Bản sao giấy khai sinh;
3.     Bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm:
...................................................................................................................................
4.     Giấy chứng nhận sức khoẻ;
5.     02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 2 ảnh cỡ 4 x 6;
Toàn bộ bản chụp và các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên, khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.
 
 
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sollicitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipiscing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et mauris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tristique tempus lectus.

Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus id nunc. Duis scelerisque molestie turpis. Sed fringilla, massa eget luctus malesuada, metus eros molestie lectus, ut tempus eros massa ut dolor. Aenean aliquet fringilla sem. Suspendisse sed ligula in ligula suscipit aliquam. Praesent in eros vestibulum mi adipiscing adipiscing. Morbi facilisis. Curabitur ornare consequat nunc. Aenean vel metus. Ut posuere viverra nulla. Aliquam erat volutpat. Pellentesque convallis. Maecenas feugiat, tellus pellentesque pretium posuere, felis lorem euismod felis, eu ornare leo nisi vel felis. Mauris consectetur tortor et purus.

Mauris eleifend est et turpis. Duis id erat. Suspendisse potenti. Aliquam vulputate, pede vel vehicula accumsan, mi neque rutrum erat, eu congue orci lorem eget lorem. Vestibulum non ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce sodales. Quisque eu urna vel enim commodo pellentesque. Praesent eu risus hendrerit ligula tempus pretium. Curabitur lorem enim, pretium nec, feugiat nec, luctus a, lacus.

Duis cursus. Maecenas ligula eros, blandit nec, pharetra at, semper at, magna. Nullam ac lacus. Nulla facilisi. Praesent viverra justo vitae neque. Praesent blandit adipiscing velit. Suspendisse potenti. Donec mattis, pede vel pharetra blandit, magna ligula faucibus eros, id euismod lacus dolor eget odio. Nam scelerisque. Donec non libero sed nulla mattis commodo. Ut sagittis. Donec nisi lectus, feugiat porttitor, tempor ac, tempor vitae, pede. Aenean vehicula velit eu tellus interdum rutrum. Maecenas commodo. Pellentesque nec elit. Fusce in lacus. Vivamus a libero vitae lectus hendrerit hendrerit.

Content Column: Fixed
Left Column: 180px
Right Column: 190px
Content Column: Fixed
Left Column: 180px
Right Column: 190px
Content Column: Fixed
Left Column: 180px
Right Column: 190px
Content Column: Fixed
Right Column: 190px