Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2012
(29/02/2012 9:56:26 CH)Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2012.

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2012 gồm 6 nội dung hoạt động: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại qua các kênh, chuyên trang của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, các cơ quan báo chí và các bản tin. Đặc biệt, năm 2012 tỉnh sẽ đầu tư xây dựng Cổng thông tin đối ngoại tại địa chỉ:http://www.laocai.vn để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lào Cai đến với bạn bè trong nước, trên thế giới, người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân các xã biên giới nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của thông tin đối ngoại, thực hiện tốt Luật biên giới quốc gia, Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc và Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phát ngôn trong công tác thông tin đối ngoại của các cá nhân, tập thể liên quan; Xuất bản các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu về Lào Cai...

Nguyễn Ánh

Thống kê truy cập
Số người online:
9
Tổng số truy cập:
6.078.895